"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Statut

 Złącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie Nr V/39/5/2003 z dnia 28.02.2003 r.

 

SPIS TREŚCI

§ 1  4

1.  Nazwa szkoły   4

2.  Inne dane o szkole   5

§ 2  5

1.  Cele i zadania szkoły   5

2.  Sposób wykonywania zadań   6

3.  Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania   7

4.  Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów    23

5.  Formy opieki i pomocy uczniom    23

6.  Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno –pedagogicznymi  24

7.  Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami  24

7.1. Warunki i sposób informowania rodziców o postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu   25

8.  Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa. 25

§ 3  26

1.  Organy  szkoły   26

2.  Dyrektor  Szkoły   26

3.  Rada Pedagogiczna   26

4.  Rada Rodziców    27

5.  Samorząd Uczniowski  27

6.  Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi  28

§4  29

1.  Organizacja szkoły   29

2.  Zadania biblioteki  29

3.  Zadania nauczyciela bibliotekarza   30

4.  Zasady współpracy biblioteki szkolnej  30

5. Szczegółowa organizacja nauczania   31

§ 6  31

1.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły   31

2.  Zadania zespołów nauczycielskich   32

3.  Zakres zadań wychowawców    32

4.  Zadania pedagoga   34

5.  Zadania wychowawcy świetlicy   34

§ 7  34

1.  Uczniowie Zespołu   34

2.  Bezpieczeństwo i opieka   39

§ 8  42

Postanowienia końcowe   42

 

 § 1

 

 1.1 Nazwa szkoły

 

Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół w Zwierniku.

W skład Zespołu Szkół, zwanego dalej „zespołem” lub „szkołą”,  wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Zwierniku. W szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny

Siedzibę szkoły stanowi budynek położony w Zwierniku.

 1. 1.      Obwód szkolny dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwierniku, wchodzącej
  w skład Zespołu Szkół w Zwierniku, określa §1 pkt.1 Uchwały nr VII/45/6/99 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25 lutego 1999 roku.
 2. 2.      Obwód szkolny dla Publicznego Gimnazjum w Zwierniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zwierniku, określa §1 pkt.1 Uchwały nr VIII/47/11/99 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25 marca 1999 roku.

 

Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.

 

Zespół utworzony został Uchwałą Rady Miejskiej w Pilźnie Nr V/39/8/2003 z dnia 28 lutego

2003 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Zwierniku.

 

Zespół działa na podstawie ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126 z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. i Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 z 2002r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 oraz 2003r. Nr 6 poz. 65 ze zmianami)

 

Zespołowi Szkół nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Inne dane o szkole

 

 1. 1.      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pilzno.
 2. 2.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 3. 3.      Szkoła w szczególności:

1)      Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2)      Przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3)      Realizuje programy nauczania uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego, ramowy plan nauczania,

4)      Realizuje opracowane przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

 1. 4.      Uczniowie szkoły uzyskują świadectwa, które są dokumentami urzędowymi. Sześcioletnią szkołę podstawową kończą sprawdzianem, uprawniającym do dalszego kształcenia w gimnazjum, świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
 2. 5.      Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z pomocy: pedagoga, logopedy.
 3. 6.      Szkoła może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 2

 

1.  Cele i zadania szkoły

 

 1. 1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach  wybranych na jej podstawie, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. W nauczaniu i wychowaniu – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje się uniwersalne zasady etyki. Kształcenie
  i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych
  i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości
  i wolności.
 2. 2.      Działalność edukacyjna szkoły określona jest w:

1)      Szkolnym zestawie programów nauczania

2)      Programie wychowawczym i profilaktyki szkoły uchwalonym przez Radę Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

 1. 3.      Szkoła zapewnia uczniom poznawanie dziedzictwa kultury narodowej poprzez naukę języka ojczystego oraz własnej historii i kultury postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
 2. 4.      Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 3. 5.      Szkoła umożliwia naukę języków obcych począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 4. 6.      Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Do realizacji tego zadania zobowiązani są: nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog, dyrektor.
 5. 7.      Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, poszerzanie poza program ich wiedzy poprzez:

1)      Indywidualizacje wymagań w trakcie procesu dydaktycznego,

2)      Organizowanie kółek zainteresowań, kółek przedmiotowych,

3)      Realizowanie indywidualnego toku nauki.

 1. 8.      Dla uczniów, którym warunki zdrowotne i inne nie pozwalają na normalny tok nauki – szkoła organizuje nauczanie indywidualne.
 2. 9.      W przypadkach uzasadnionych szkoła prowadzi:

1)      Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

2)      Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

3)      Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

 1. 10.   Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań
 2. 11.   Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły
 3. 12.   Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami                      w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy                             z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

 

2.  Sposób wykonywania zadań

 1. 1.         Nauczyciel przedmiotu ( nauczania zintegrowanego) może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

1)      Opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)      Zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);

3)      Zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. 2.         Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
 2. 3.         Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
 3. 4.         Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły.
 4. 5.         Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
 5. 7.         Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
 6. 8.         Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania.
 7. 9.         Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.
 8. 10.       Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach (zawodach) przedmiotowych i innych.
 9. 11.       Nauczyciel przedmiotu kwalifikuje na zajęcia wyrównawcze.
 10. 12.       Dyrektor Zespołu może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki.
 11. 13.       Wniosek do Dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, może złożyć:

1)   uczeń, za zgodą rodziców,

2)   rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

 1. Wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. 15.       Rodzice kierują swoje dzieci - wypełniając stosowny wniosek - na naukę religii
  w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Dla uczniów nieuczęszczających na naukę religii organizuje się naukę etyki zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 3. 16.       Rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do dyrektora Zespołu przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 4. 17.       Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

3.  Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania

 

1. Ocenianiu podlegają:

1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia:

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

2)  Zachowanie ucznia:

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków.

 1. 2.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2)      Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

3)      Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)      Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)      Ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

3)      Bieżące ocenianie i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                                 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole,

4)      Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)      Ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

6)      Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)      Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego opracowano w wewnątrzszkolnym   systemie oceniania, które:

1)  Ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych w terminie do 31 sierpnia

2) Zawierają uszczegółowione wymagania do uzyskania poszczególnych stopni i kryteria oceniania z poszczególnych zajęć.

 1. 5.      Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      Wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)      Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3)      Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
       i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

2)      Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3)      Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 1. 7.      Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. 8.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. 9.      Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

10.  Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
o których mowa do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom..

11.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

12.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

13.  Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

14.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych informatyki lub technologii informacyjnej (zgodnie z przyjętą procedurą) na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony  w tej opinii.

15.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

16.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podsta­wie opinii poradni psychologiczno-peda­gogicznej, w tym poradni specjalistycz­nej, zwalnia do końca danego etapu edu­kacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głębo­ką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z au­tyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z na­uki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

17.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

18.  Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne dla klas IV – VI oraz klas gimnazjalnych ustala się według następującej skali:

1)      stopień celujący – 6

2)      stopień bardzo dobry – 5

3)      stopień dobry – 4

4)      stopień dostateczny – 3

5)      stopień dopuszczający – 2

6)      stopień niedostateczny – 1

19.  Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I –III określa WSO

20.  Klasyfikacja śródroczna polega ona na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
i ustaleniu ocen, zwanych „ocenami klasyfikacyjnymi” oraz oceny zachowania.

21.  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 15 stycznia.

22.  Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej klasyfikacyjnej oceny opisowej oraz opisowej oceny zachowania. Zasady oceny opisowej określa się w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

23.  Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz gimnazjum polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali:

1)      stopień celujący – 6

2)      stopień bardzo dobry – 5

3)      stopień dobry – 4

4)      stopień dostateczny – 3

5)      stopień dopuszczający – 2

6)      stopień niedostateczny – 1

24.  Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

25.  Kryteria ocen:

ocenę celującąotrzymuje uczeń, który :

1)      rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,

2)      korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,

3)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

ocenę bardzo dobrąotrzymuje uczeń, który:

1)      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania,

2)      potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,

3)      samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych,

ocenę dobrą - otrzymuje uczeń, który:

1)      posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej,

2)      potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,

3)      rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień,

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

1)      opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,

2)      współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę,

3)      rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne,

ocenę dopuszczającąotrzymuje uczeń, który:

1)      opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej,

2)      rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne
i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela,

ocenę niedostatecznąotrzymuje uczeń, który:

1)      posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,

2)      nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

26.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

27.  Dwa tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani do pisemnego poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego) w formie pisemnego powiadomienia za potwierdzeniem lub ustnego powiadomienia z adnotacją i podpisami zainteresowanego
w zeszycie wychowawczym.

28.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

29.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

30.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

31. Kryteria ustalania ocen z zachowania

1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia                                  w szczególności:

a)      Wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)      Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)      Dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)     Dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)      Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)       Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)      Okazywanie szacunku innym osobom.

h)      Aktywne uczestnictwo ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego o którym mowa w pkt.39

2)   Ustala się następujące oceny ze sprawowania i ich skróty:

a)      Wzorowe            - wz

b)      Bardzo dobre     - bdb

c)      Dobre                 - db

d)     Poprawne           - pop

e)      Nieodpowiednie - ndp

f)       Naganne             - ng

          

3)      Kryteria ocen z zachowania:

-wzorowe: otrzymuje uczeń który:

a)        systematycznie uczestniczy na zajęcia lekcyjne i nadobowiązkowe,

b)       bierze aktywny udział w konkursach. olimpiadach i uroczystościach szkolnych.

c)        posiada bardzo wysoką kulturę osobistą dając przykład do naśladowania,

d)       czynnie uczestniczy w pracach organizacji szkolnych, pełni w nich wzorowe funkcje,

e)        nie ma negatywnych uwag z zachowania,

f)        wykonuje nadobowiązkowe prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

g)       przestrzega zasad higieny osobistej,

h)       opuszczone lekcje na bieżąco usprawiedliwia lub ma 100% frekwencję,

i)         bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i kółkach zainteresowań,

j)         często reprezentuje szkołę na zewnątrz i osiąga sukcesy w konkursach

      i zawodach sportowych,

k)       skrupulatnie przestrzega regulaminu szkoły, zarządzeń dyrekcji i wszelkich

      norm ogólnie przyjętych,

l)         pomaga kolegom w nauce, broni słabszych, jest uczynny, miły i życzliwy,

m)     przeciwdziała brutalności i przemocy w szkole i poza nią.

n)       czynnie uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego, w formułowaniu jego tematu oraz kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

  -bardzo dobre: otrzymuje uczeń, który:

a)        bierze udział w apelach i akademiach,

b)       wykazuje inicjatywę społeczną,

c)        na bieżąco usprawiedliwia opuszczone lekcje,

d)      wykazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym,

e)        sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

f)        bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i życiu szkoły, godnie ją

     reprezentuje,

g)       dba o stan i estetykę mienia szkolnego,

h)       swą kulturą osobistą i zachowaniem daje przykład do naśladowania,

i)         w relacjach z rówieśnikami odznacza się uczynnością, życzliwością, uczciwością.

j)         pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu edukacyjnego, wspierając członków zespołu

-dobre: otrzymuje uczeń który:

a)        pracuje społecznie z pomocą i dopingiem nauczyciela,

b)       nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

c)        zdarza mu się zapomnieć usprawiedliwienia,

d)       uwagi nauczyciela przynoszą efekt pozytywny choć czasem krótkotrwały,

e)        sporadycznie uchybia niektórym zapisom regulaminu szkoły,

f)        posiada uwagi w zeszycie wychowawcy dotyczące np. przeszkadzaniu
w lekcji, niewłaściwego stroju stosunku do nauczycieli, rówieśników, nie przebieraniu obuwia, braku reakcji na nauczyciela.

g)     prawidłowo wypełnił swoje zadania w okresie realizacji projektu edukacyjnego reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu

-poprawne: otrzymuje uczeń, który:

a)          spóźnia się na lekcję, nie przynosi usprawiedliwień w terminie,

b)         zdarza mu się okłamywać nauczycieli,

c)          czasem wykazuje się brakiem kultury,

d)         rzadko uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

e)          niezbyt chętnie wykonuje powierzone mu obowiązki,

f)          używa wulgaryzmów, zaczepia kolegów,

g)         przeszkadza na lekcjach a upomnienie nauczyciela daje krótkotrwały efekt,

h)         mało dba o mienie szkoły,

i)           ma nieusprawiedliwione godziny,

j)           jest nieobowiązkowy.

k)         wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

-nieodpowiednie: otrzymuje uczeń, który:

a)          stwarza problemy wychowawcze,

b)         nie dba o mienie szkoły, zdarza mu się je niszczyć,

c)          nie wykazuje należytego szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły,

d)         przeklina, często odnosi się wulgarnie do swych rówieśników,

e)          wykazuje agresję i przemoc w stosunku do kolegów, dopuszcza się wymuszeń,

f)          zastrasza innych,

g)         wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

h)         często naraża dobre imię szkoły na szwank,

i)           sięga po papierosy i alkohol,

j)           wagaruje,

k)         nie bierze udziału w życiu szkoły-utrudnia i niweczy pracę zespołu,

l)           często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu edukacyjnego lub odmawiał współpracy, co wpływało na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

-naganne: otrzymuje uczeń, który:

a)          wchodzi w kolizję z prawem, popełnia kradzieże, bierze udział w bójkach,

b)          dopuszcza się wymuszeń, zastrasza młodszych,

c)          pali papierosy, pije alkohol,

d)         ucieka z zajęć, wagaruje,

e)          jest wulgarny, arogancki zarówno w stosunku do uczniów jak i nauczycieli

f)          oraz pracowników szkoły,

g)         całkowicie lekceważy obowiązek szkolny,

h)         naraża na niebezpieczeństwo, uszczerbek zdrowia i trwałe kalectwo swych

      rówieśników,

i)           jest organizatorem grup społecznych o negatywnym działaniu.

j)           nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków pomimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna.

 

4)  W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne     

          zachowania są ocenami opisowymi.

 

32. Tryb ustalania oceny

1)      W klasach I - III ocenę opisową zachowania ustala sam nauczyciel, a następnie omawia je z uczniami, zachęcając ich do analizy własnego zachowania
i zachowania kolegów.

2)      W klasach IV - VI i w klasach gimnazjalnych punktem wyjścia procesu oceniania jest samoocena uczniów i ocena ucznia dokonana przez klasę i podsumowana przez wychowawcę.

3)      Ocenę zachowania roczną (śródroczną) ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię nauczycieli.

4)      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi

5)      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6)      Ocena klasyfikacyjna zachowania (z zastrzeżeniem punktu 7 i 8) nie ma wpływu na:

a)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7)      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8)      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania dla uczniów gimnazjum, bierze się pod uwagę stopień zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego
o którym mowa w pkt. 39. Uczeń, który nie uczestniczył aktywnie w realizacji projektu nie może otrzymać z zachowania oceny wyższej niż dobra.”;

9)      Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

33. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen z zachowania

1) Postanowienia ogólne:

a)      Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny zachowania.

b)      Poprawa oceny zachowania jest możliwa tylko od poziomu oceny poprawnej (oraz w wyjątkowych wypadkach od oceny nieodpowiedniej) i tylko o jeden stopień.

c)      Oceny: naganna i nieodpowiednia są ostateczne i nie mogą być poprawiane, z wyjątkiem oceny nieodpowiedniej w przypadku, gdy przyczyną jej uzyskania było jedno z pięciu ostatnich kryteriów na tę ocenę.

d)     Warunkiem uzyskania możliwości poprawienia oceny jest nienaganne zachowanie podczas procesu naprawczego.

2) Procedura ubiegania się o wyższą ocenę zachowania:

a)      Wychowawca przed kwietniowymi zebraniami z rodzicami proponuje uczniowi konkretną ocenę zachowania (wpisuje ją w dzienniku ołówkiem). Ocena ta nie jest ostateczna i może ulec podwyższeniu lub obniżeniu przed zakończeniem roku szkolnego, adekwatnie do zachowania ucznia w tym okresie.

b)      Wychowanek, który chciałby uzyskać wyższą ocenę, pisze - w terminie do 3 dni od zebrania z rodzicami - do wychowawcy podanie o umożliwienie poprawy  przewidywanej rocznej oceny zachowania.

c)      Wychowawca wspólnie z uczniem ustala sposób i warunki poprawy oceny zachowania (spisanie kontraktu).

d)     Po upływie terminu realizacji wyznaczonych zadań wychowawca podsumowuje pracę ucznia i ewentualnie poprawia mu ocenę zachowania.  

3) Propozycje zadań, które może wykonać uczeń poprawiający ocenę 

     zachowania:

a)      wykonanie pomocy naukowych,

b)      zaangażowanie w prace na rzecz Samorządu Szkolnego,

c)      zaangażowaniu w pracę społeczną (wolontariat itp.),

d)     praca na rzecz szkoły (wg potrzeb szkoły),

e)      pomoc w nauce słabszym ( konkretnemu uczniowi i z konkretnego przedmiotu),

f)       inicjowanie i współorganizowanie imprezy szkolnej (niekoniecznie dyskoteki),

g)      wykonanie zadania na rzecz swojej klasy,

h)      zadośćuczynienie bezpośrednie naprawienie wyrządzonej szkody lub krzywdy,

i)            inne, własne propozycje ucznia.

34. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
       z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

1)   Tryb:

a)      O przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, nauczyciel prowadzący zajęcia informuje uczniów dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej każdego roku szkolnego.

b)      W ciągu 7 dni uczeń zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęci chęć uzyskania oceny wyższej niż przewidywana celem spełnienia wymagań  na wyższą ocenę.

2)   Warunki:

a)      Uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż przewidywana jeśli  nie później niż na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, spełni kryteria wymagań na tę ocenę, w trakcie prowadzonych zajęć na: przeprowadzonych sprawdzianach, klasówkach, ćwiczeniach praktycznych, odpowiedziach ustnych, testach, pracach domowych.

b)      Uczeń powinien w tym celu wykazać się aktywnością, natomiast nauczyciel umożliwi mu wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami zgodnie
z wymaganiem na poszczególne oceny.

c)      Szczegółowe warunki i tryb uzyskania rocznej oceny wyższej niż przewidywana z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia w opracowanych przez siebie kryteriach wymagań na poszczególne oceny. Muszą one być zgodne z ogólnymi zasadami WSO.

d)     Nauczyciele informują uczniów o warunkach i trybie na swoich zajęciach na początku roku szkolnego.

35. Egzamin klasyfikacyjny:

1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

   2) W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów.

4)   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

a)  realizujący indywidualny tok nauki

b)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkolą

5)  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia o którym mowa ppkt 4 lit b nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicz­nych, informatyki, technologii informacyj­nej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego z których egzamin ma przede wszystkim formę za­dań praktycznych.

7)      Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).”,. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień za­kończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wy­chowawczych.

8)      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ppkt 1 i 4 lit a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

9)      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w  ppkt  4 lit b przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły

W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły  jako przewodniczący,

b)      nauczyciel danego przedmiotu i bloku nauczania jako egzaminator,

c)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

10)   Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem o którym mowa  ppkt  4 lit b oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

11)   W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia

12)   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

13)   Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

14)   Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna
z zastrzeżeniem pkt.34 .

15)  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

36. Tryb odwołania od oceny

 1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

b) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3)  Termin sprawdzianu, o którym mowa w ppkt 2 lit. a, uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) Sprawdzian, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ppkt  1.

 

W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)       dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)       wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog,

e)       przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)        przedstawiciel rady rodziców.

4)      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5)      Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem  niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 35  ust. 1.

6)       Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)  skład komisji,

b)  termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a,

c)  zadania (pytania) sprawdzające,

d)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b)  termin posiedzenia komisji,

c)  wynik głosowania,

d)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7)      Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8)      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
o dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

9)      Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

37. Egzamin poprawkowy

1) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2)      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

3)      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4)      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.

   W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor Zespołu lub wychowawca klasy jako przewodniczący,

b)      nauczyciel danego przedmiotu i bloku nauczania prowadzący zajęcia jako egzaminator,

c)      nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

5) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracach komisji na własną prośbę. W takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6)      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

7)      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 
i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt 36 ppkt 5.

38. Promocja:

1)      Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

2)      W wyjątkowych przypadkach rada pedago­giczna może postanowić o powtarzaniu kla­sy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawo­wej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.”;

3)      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej .

4)      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

5)      Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75
i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało - czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem:
„z wyróżnieniem”.

6)      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne z szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

7)      Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia ........ promowany warunkowo do klasy ..........”.

8)      Uczeń kończy odpowiednio: szkołę podstawową/gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oce­ny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programo­wo najwyższej (semestrze programowo naj­wyższym)
i roczne (semestralne) oceny kla­syfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (seme­strach programowo niższych) w szkole da­nego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć eduka­cyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego po szkole podstawowej/egzaminu gimnazjalnego.

9)        Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 36 pkt 8, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę za­chowania.”;

10)  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

11)  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz lau­reaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub fina­listy olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną

12)    Na wniosek rodziców (prawnych opieku­nów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może posta­nowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Z zasadami oceniania i klasyfikowania uczniów rodzice będą zapoznawani na pierwszym ogólnym spotkaniu dla rodziców (wrzesień).

 

39. Udział uczniów w projektach edukacyjnych:

    1) Uczniowie    gimnazjum     biorą    udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mają­cym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorod­nych metod.

4)   Zakres tematyczny projektu edukacyjne­go może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

5)   Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczy­ciela
i obejmuje następujące działania:

a)     wybranie tematu projektu edukacyj­nego;

b)    określenie celów projektu edukacyj­nego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c)  wykonanie zaplanowanych działań;

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

6)                      Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedago­giczną.

7)   Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucz­nia w realizacji projektu edukacyjnego.

 

8)   Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informu­je uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji pro­jektu edukacyjnego.

9)   Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat pro­jektu edukacyjnego wpisuje się na świa­dectwie ukończenia gimnazjum.

10)      W szczególnie uzasadnionych przypad­kach, uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dy­rektor gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwol­niony” albo „zwolniona”.”;

 

40. Ocenianie zewnętrzne:

1)      W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.

2)      W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogól­nego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przed­szkolnego oraz kształcenia ogólnego w po­szczególnych typach szkół, zwany dalej „eg­zaminem gimnazjalnym”. (obowiązuje od roku 2011/12)

W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

a)      w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

b)      części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

c)      w części trzeciej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (obowiązuje do 2010/11 roku),

Ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu
w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".

 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech czę­ści i obejmuje:

a)      w części pierwszej - humanistycznej -wiadomości i umiejętności z zakresu języ­ka polskiego oraz z zakresu historii i wie­dzy o społeczeństwie;

b)             w części drugiej - matematyczno-przy­rodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

c)      w części trzeciej - wiadomości i umiejęt­ności z zakresu języka obcego nowożytne­go.”;

2a)  a) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.

 b)Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia eg­zaminu gimnazjalnego na poziomie pod­stawowym i część trzecia egzaminu gimna­zjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

        c) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów (słuchaczy). Zada­nia egzaminacyjne obejmują zakres wyma­gań, o których mowa w  ppcie. 2, dla po­ziomu III.0.

d. Uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowo­żytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przy­stąpić dodatkowo do części trzeciej egza­minu gimnazjalnego na poziomie rozsze­rzonym, z zastrzeżeniem ppkt 8a Zada­nia egzaminacyjne obejmują zakres wyma­gań, o których mowa w ppkt 2, dla po­ziomu III.1.

e. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w lit. d.”;

 

3) Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

4) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków obcych nowożyt­nych: angielskiego, francuskiego, hiszpań­skiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraiń­skiego i włoskiego.( od 1 .09.2013),”, Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia skła­dają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny,
z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.”

5) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy,
z tym że opinia powinna być wydana:

a)      w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż 

           po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;

b)      w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego –  nie

     wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

6) Opinię, przedkładają dyrektorowi szkoły, rodzice w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

7) Uczniowie chorzy lub nie sprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia
o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

8)                 Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

9)                 Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

a) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o po­trzebie kształcenia specjalnego, którzy w gim­nazjum kontynuowali naukę języka obcego no­wożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiąz­ku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym,

b) Uczniowie, o których mowa w ppkcie 8a, mogą na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przy­stąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalne­go na poziomie rozszerzonym,

 

10)   Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

11)   Zwolnienie ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

12)   Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

13)  Uczeń (słuchacz) może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów, a za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów.

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyra­żane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

a)  języka polskiego;

b) historii i wiedzy o społeczeństwie;

c)  matematyki;

d)przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

e)  języka obcego nowożytnego na pozio­mie podstawowym;

f)   języka obcego nowożytnego na pozio­mie rozszerzonym - w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na po­ziomie rozszerzonym.

14)    Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe

15)   Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

16)   Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu
w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

17)   Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ppkt. 17.

18)   W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem.

Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

4.  Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów

 

 1. 1.      Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, poszerzone poza program ich wiedzy poprzez:

a)      indywidualizacje wymagań w trakcie procesu dydaktycznego,

b)      organizowanie kółek zainteresowań, kółek przedmiotowych,

c)      realizowanie indywidualnych programów nauczania w skróconym czasie.

 1. 2.      Dla uczniów, którym warunki zdrowotne i inne nie pozwalają na normalny tok nauki –szkoła organizuje nauczanie indywidualne.
 2. 3.      W przypadkach uzasadnionych szkoła prowadzi:

1)      Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

2)      Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

3)      Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

 1. 4.      Szkoła umożliwia uczniom naukę języka obcego i informatyki począwszy od klasy pierwszej.
 2. 5.      W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje ( np. ZHP, ZHR, PCK, UKS), których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. 6.      Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i organizację wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
 4. 7.      Opiekuna organizacji szkolnej wyznacza dyrektor szkoły za zgodą nauczyciela.
 5. 8.      Opiekun organizacji prowadzi dokumentację swojej pracy.

 

 

5.  Formy opieki i pomocy uczniom

 

1. Szkoła bierze odpowiedzialność za zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

1)      Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć sprawuje nauczyciel danego przedmiotu lub wychowawca klas młodszych ( zgodnie z przydziałem czynności). W razie jego nieobecności dyrektor ustala zastępstwa,

2)      Czas i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole określa dyrektor szkoły,

3)      Opiekę nad uczniami na zajęciach pozalekcyjnych sprawuje prowadzący zajęcia,

4)      Podczas zajęć poza szkołą i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów jest nauczyciel danej szkoły.

2. Szkoła prowadzi różne formy indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:

1)      Uczniom klas pierwszych umożliwia się adaptację do nowych warunków i są oni otaczani szczególną opieką przez swoich wychowawców

2)      Dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku – dostosowuje się wymagania, stosując się do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, poradni specjalistycznych, wyrównawczych, logopedycznych,

3)      Szkoła stosownie do posiadanych możliwości organizuje pomoc w formie stypendiów, zapomóg pieniężnych lub rzeczowych oraz bezpłatnych posiłków. Pomocą tą objęci są uczniowie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W tym zakresie szkoła współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

6.  Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno –pedagogicznymi

 

 1. 1.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:

1)      Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia,

2)      Rozpoznawaniu przyczyn, trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

3)      Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

4)      Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

5)      Podejmowaniu działań wychowawczych profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

6)      Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

7)      Wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie,

8)      Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunki kształcenia i zawodu,

9)      Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,

10)  Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia,

11)  Wspieraniu rodziców nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

12)  Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

13)  Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności
w formie:

1)      Zajęć dydaktyczno wyrównawczych,

2)      Zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym klas wyrównawczych,

3)      Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

4)      Porad dla uczniów.

 

7.  Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami

 

1.   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia  dzieci.

 1. 2.      Na spotkaniach z rodzicami – dyrektor i nauczyciele wychowawcy  zapoznają ich
  z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w szkole i w danej klasie
  z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
 2. 3.      Podczas indywidualnych kontaktów z rodzicami - nauczyciele udzielają informacji na temat zachowania, postępu i przyczyn trudności w nauce, porad w sprawach wychowania
  i dalszego  kształcenia ich dzieci.
 3. 4.      Rodzice mogą wyrazić i przekazywać opinię na temat pracy szkoły dyrektorowi placówki, organowi prowadzącemu szkołę, jak również organowi nadzorującemu szkołę.
 4. 5.      W zakresie udzielania uczniom pomocy przyjmuje się następujące zasady działania:

1) w celu wyeliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów,

2)  w kontekście rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka (wywiady środowiskowe), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad
i wskazówek, natomiast w przypadkach szczególnych - kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,

3)  uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne
z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy.

 1. 6.      W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada   się stałą i  systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracą
  z instytucjami wspomagającymi szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rodzinny).
 2. 7.      Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Rodziców po     zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

7.1. Warunki i sposób informowania rodziców o postępach                                      i trudnościach w nauce oraz zachowaniu

 

 1. 24.       1.  Rodzice/prawni opiekunowie są informowani o postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu uczniów podczas form kontaktu ze szkołą.
 2. 25.       2.  Ustala się przeprowadzenie co najmniej dwóch spotkań z rodzicami w półroczu.
 3. 26.       3.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępniane są rodzicom na ich prośbę podczas wywiadówek.
 4. 27.       4. W sytuacjach nadzwyczajnych wychowawca zawiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów, którzy niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od zawiadomienia kontaktują się osobiście z wychowawcą.

 

8.  Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.

 

1.   Do zadań w tym zakresie należy:

1)      Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2)      Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych                              i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3)      Wskazywanie uczniom, rodzicom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych
w świecie zawodów i zatrudnienia,

4)      Prowadzenie zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

5)      Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

§ 3

 

1.  Organy  szkoły

 

1.  Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły,

2)      rada pedagogiczna,

3)      rada rodziców,

4)      samorząd uczniowski.

 1. 2.      W Zespole nie zachowuje się odrębności pracy Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i organów społecznych.
 2. 3.      Szczegółowe kompetencje organów szkoły:

 

 

2.  Dyrektor  Szkoły

 

 1. 1.         Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
 2. 2.         Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
 3. 3.         Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 4. 4.         Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym: niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
 5. 5.         Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. 6.         Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły.
 7. 7.         Dysponuje środkami finansowymi.
 8. 8.         Opracowuje arkusz organizacyjny.
 9. 9.         Dba o powierzone mienie.
 10. 10.       Wydaje polecenia służbowe.
 11. 11.       Dokonuje oceny pracy nauczycieli.
 12. 12.       Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „ Karta Nauczyciela”.
 13. 13.       Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.
 14. 14.       Reprezentuje szkołę na zewnątrz.
 15. 15.       Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
 16. 16.       Rozstrzyga sprawy konfliktowe pomiędzy organami.
 17. 17.       Przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
 18. 18.       Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

 

 

3.  Rada Pedagogiczna

 

 1. 1.         Zatwierdza plany pracy szkoły.
 2. 2.         Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
 3. 3.         Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 4. 4.         Opiniuje wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom nagród i wyróżnień.
 5. 5.         Ustala organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 6. 6.         Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora.
 7. 7.         Deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 8. 8.         Opiniuje tygodniowy podział godzin.
 9. 9.         Opiniuje projekt planu finansowego.
 10. 10.       Opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć.
 11. 11.       Wykonuje kompetencje przewidziane dla rady szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

 

Rada Pedagogiczna szkoły jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

 

4.  Rada Rodziców

 

1.  W szkole działa Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów.

2.  W skład rad rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.  Wybory do Rad Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności określający w szczególności

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców szkoły oraz przedstawicieli do rad oddziałowych

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6.  Do kompetencji rady rodziców należy:

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :

a) programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli)

b) programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

d)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

e)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7.  Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin o jakim mowa w pkt. 4

 

5.  Samorząd Uczniowski

 

 1. 1.      Może na wniosek dyrektora opiniować pracę nauczycieli.
 2. 2.      Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

1)      oceniania, klasyfikowania i promowania,

2)      form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 1. 3.      Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw ucznia, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

4)      prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 1. 4.      Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.
 2. 5.      Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

6.  Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

 1. 1.      Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy poszczególnymi organami szkoły.
  W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem  prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim  statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
 2. 2.      W sprawach spornych pomiędzy Radą Pedagogiczną  a Samorządem Uczniowskim ustala się co następuje:

1)      uczeń zgłasza swoje zastrzeżenie do przewodniczącego samorządu uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

2)      przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

3)      sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne

 1. 3.      W sprawach spornych pomiędzy Radą Pedagogiczną  a Radą Rodziców ustala się co następuje:

1)      przewodniczący Rady Rodziców zgłasza sprawę do dyrektora,

2)      dyrektor po zbadaniu przyczyny sporu pełni rolę mediatora,

3)      dyrektor szkoły może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej na które zaprosi przedstawicieli Rady Rodziców w celu rozstrzygnięcia sporu,

4)      w sprawach nierozstrzygniętych decyzje dyrektora są ostateczne.

 1. 4.      Spory zaistniałe wewnątrz organów szkoły rozstrzygają same organy.

5.   Spory zaistniałe pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły.

6.   Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania w planowaniu i podejmowaniu zadań.

7.   W razie konfliktu pomiędzy dyrektorem a poszczególnymi organami problem rozpatruje organ prowadzący zespół.

8.   Kompetencje i zasady współdziałania organów określają poszczególne regulaminy (zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty). Nie mogą one być sprzeczne
z postanowieniami statutu szkoły.

 

§4

 

1.  Organizacja szkoły

 

 1. 1.         Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. 2.         Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 32 uczniów, powyżej tej liczby tworzy się nowe oddziały.
 3. 3.         Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej można utworzyć oddziały, w których liczba uczniów wynosi co najmniej 5 uczniów.
 4. 4.         Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 5. 5.         W przypadku oddziałów liczących odpowiednio 24 uczniów lub mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 4, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 6. 6.         Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI  oraz gimnazjum prowadzone
  są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów może być niższa.
 7. 7.         W przypadku małych grup tworzy się grupy międzyoddziałowe i międzyklasowe.
 8. 8.         W szkole są tworzone oddziały przedszkolne realizujące podstawy wychowania przedszkolnego.
 9. 9.         Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
  w systemie klasowo – lekcyjnym.
 10. 10.       Godzina lekcyjna trwa 45 min.
 11. 11.       Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( od 30 do 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas ustalony
  w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 12. 12.       Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 13. 13.       Szkoła może organizować świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać
  w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły.
 14. 14.       W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów
  w grupie nie powinna przekraczać 25.
 15. 15.       Harmonogram i rodzaj zajęć opracowuje wychowawca świetlicy.
 16. 16.       Nauczyciel – wychowawca świetlicy udziela pomocy uczniom przy odrabianiu prac domowych, organizuje dzieciom czas w formie gier, zabaw, zajęć edukacyjno – sportowych. Zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo.
 17. 17.       Świetlica szkolna prowadzi dokumentację pracy opiekuńczo – wychowawczej zgodnie
  z obowiązującymi przepisami

 

2.  Zadania biblioteki

 1. 1.         Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.
 2. 2.         Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 3. 3.         Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 4. 4.         Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 5. 5.         W bibliotece działa Centrum Informacji Multimedialnej.

3.  Zadania nauczyciela bibliotekarza

 

 1. 1.         Opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni, który zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 2. 2.         Prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego.
 3. 3.         Prowadzenie właściwej dokumentacji bibliotecznej,
 4. 4.         Określenie godzin wypożyczenia książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach.
 5. 5.         Organizowanie konkursów czytelniczych.
 6. 6.         Współpraca z nauczycielami szkoły.
 7. 7.         Prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.
 8. 8.         Zakup i oprawa książek.
 9. 9.         Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.
 10. 10.       Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 11. 11.       Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 12. 12.       Tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 13. 13.       Dbanie o księgozbiór i wyposażenie biblioteki.
 14. 14.       Inwentaryzacja księgozbioru, prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 15. 15.       Sporządzanie planu pracy i sprawozdań z pracy biblioteki za każde półrocze.
 16. 16.       Przekazywanie informacji o pracy biblioteki i stanie czytelnictwa Radzie Pedagogicznej dwa razy do roku podczas jej posiedzeń.

 

4.  Zasady współpracy biblioteki szkolnej

 

 1. 1.      Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. 2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. Zasady korzystania ze zbiorów znajdujących się w bibliotece określa regulamin biblioteki szkolnej zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
 3. 3.      Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
  z organizacją roku szkolnego.
 4. 4.      Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy.
 5. 5.      W bibliotece systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy szkoły oraz zaczytane. Czasopisma społeczno – kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne – przez 5 lat.
 6. 6.      Inwentaryzację  księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora szkoły,
  co najmniej raz na 5 lat ( wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).
 7. 7.      Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza sprawuje dyrektor szkoły, zapewniając odpowiednie wyposażenie warunkujące pracę biblioteki oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
 8. 8.      Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
 9. 9.      Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada
  do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej.

10.  Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu szkoły.

5. Szczegółowa organizacja nauczania

 

 1. 1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. 2.      Arkusz organizacji szkoły zawiera w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 3. 3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. 4.      Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

§ 6

 

1.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 1. 1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno – administracyjnych i obsługowych.
 2. 2.      Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. 3.      Dyrektor Zespołu sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.
 4. 4.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 5. 5.      Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela
  i Kodeks Pracy.
 6. 6.      Nauczyciele szkoły dostosowują sposoby przekazywania wiedzy, kształcenia umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły umożliwiając im poznawanie świata
  w jego jedności i złożoności. Wspomagają samodzielność uczenia się, inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 7. 7.        Do zadań nauczycieli należy:

1)  Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji i diagnozy dzieci przedszkolnych,

2) wybór programów nauczania oraz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego i współdziałanie w ich realizacji,

1)      Przedstawienie na radzie pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz podręczników

2)      Opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

3)      Opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

4)      Przestrzeganie przepisów bhp (odpowiedzialność za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów na lekcjach, przerwach międzylekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach),

5)      Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego – wychowawczego, troski o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, dbania o rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, bezstronnej
i obiektywnej oceny uczniów oraz sprawiedliwego ich traktowania,

6)      Udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów,

7)      Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

 1. 8.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. 9.        Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły lub inne zespoły   problemowo – zadaniowe.

 

2.  Zadania zespołów nauczycielskich

 

1.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału i jego modyfikacje w miarę potrzeb.

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe i problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3.  Cele i zadania zespołu obejmują:

1)   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)   podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,

3)   poszerzanie i  aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.,

4)   wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego,

5)   organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

6)   współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia,

a)      opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania.

b)      samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy,

c)      wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z zawartością podstaw programowych i możliwości oraz potrzeb uczniów szkoły,

d)     organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych,

e)      przeprowadzanie sprawdzianów testów,

f)       praca z uczniem zdolnym,

g)      zespoły zobowiązane są do dokumentowania swojej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

3.  Zakres zadań wychowawców

 

 1. 1.         Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
  1. 2.         Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
  2. 3.         Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
  3. 4.         Wychowawca klasy opiekuje się przydzielonym oddziałem. Sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności:

a)      Tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b)      Inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,

c)      Podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.  Wychowawca oddziału przedszkolnego:

1)      Zakres zadań nauczycieli Oddziału Przedszkolnego:

a)      Prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną w powierzonym oddziale zgodnie z wymogami określonymi w programie,

b)      Dba o bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci,

c)      Prowadzi dokumentację mającą na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d)     Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

e)      Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem ich praw do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskuje informacje dotyczące dziecka, jego zachowania i rozwoju,

f)       Organizuje zebrania dla rodziców, prelekcje ze specjalistami, prowadzi zebrania otwarte dla rodziców (przynajmniej 2 razy w roku w każdej grupie),

g)      Planowanie dzienne otwarte, pozwala na uwzględnienie propozycji dzieci, cyklicznie planuje pracę wychowawczo – dydaktyczną poprzez opracowanie miesięcznego planu pracy,

 1. 6.         Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej zapewnionej przez Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych między innymi poprzez:

a)      Hospitacja i instruktaż przed i po hospitacyjny,

b)      Zatwierdzanie planów miesięcznych,

c)      Przydzielanie nauczyciela opiekuna nauczycielowi odbywającemu staż w drodze awansu zawodowego,

d)     Udziału w różnych formach szkolenia,

e)      Podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz statusu nauczyciela na kursach kwalifikacyjnych, studiach magisterskich i podyplomowych.

 1. 7.         Wychowawca w celu realizacji zadań:

1)      Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)      Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z programu wychowawczego szkoły,

3)      Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,

4)      Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

5)      Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

6)      Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

7)      Prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno wychowawczej oddziału
tj. dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne i zeszyt wychowawcy klasy.

 

4.  Zadania pedagoga

 

 1. 1.      W szkole tworzy się stanowisko pedagoga.
 2. 2.      Pedagog ma następujące zadania:

1)     Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

2)     Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio
do rozpoznanych potrzeb,

3)     Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)     Podejmuje działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego Zespołu w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5)     Wspiera działania opiekuńczo – wychowawcze nauczycieli wynikające
z programu wychowawczego Zespołu,

6)     Planuje i koordynuje zadania realizowane przez Zespół na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia
i zawodu,

7)     Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8)     Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

5.  Zadania wychowawcy świetlicy

 

 Do obowiązków wychowawcy świetlicy szkolnej należy:

1)  opieka nad powierzonymi i zapisanymi do świetlicy dziećmi,

2) realizowanie zadań i celów wynikających ze Statutu Szkoły i Regulaminu Świetlicy Szkolnej,

3)   prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.

 

§ 7

 

 1. 1.     Uczniowie Zespołu

 

 1. 1.         Do Oddziału Przedszkolnego uczęszczają dzieci od 4 do 6 lat. W latach szkolnych 2009/10 i 2010/11 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

1)      W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 8 lat.

2)      Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 i 6 letnie, dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych. 

 1. 28.       3)  Dziecko uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego ma prawo do:

a)      Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej,

b)      Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka,

c)      Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

4)  Rodzice mają prawo:

a)      Znać zadania i zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dotyczące oddziału, gdzie uczęszcza ich dziecko,

b)      Uzyskać rzetelną informację na temat zachowania i rozwoju własnego dziecka,

c)      Swobodnego wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego.

5.  Do szkoły podstawowej uczęszczają w zasadzie uczniowie od 7-go, ale nie wcześniej niż od 6 roku życia. W latach 2009/10, 2010/11 i na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

6.  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 6 1at oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do 18 - go roku życia.

7.  Dyrektor Zespołu decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej, jeżeli dziecko nie spełniło obowiązku przedszkolnego.

8. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 10 lat.

9. Decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu,
w obwodzie którego dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej .

10.  Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 - 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

Do szkoły przyjmuje się:

1)      Z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2)      Na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obrębem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

3)      W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się w pierwszej kolejności na podstawie kryteriów:

a)      Średnia ocen z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, historia, przyroda - 4,00

b)      Wynik sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej -70% sumy punktów możliwych do uzyskania,

c)      Ocena zachowania – co najmniej dobra.

4)      Przepisu pkt 3 lit. b nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie odrębnych przepisów.

5) Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o którym mowa w ust. 6 pkt 3.

7. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się uczęszczanie dziecka do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i szkoły specjalnej jak również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.  Na wniosek rodziców dziecka dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas oraz ukończenia szkoły podstawowej
i gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę, jeśli dyrektor udzieli zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku.

9. Dyrektor Zespołu sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu przez:

1)      Współdziałanie z rodzicami w realizacji obowiązku,

2)      Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego,

3)      Wykonanie zaleceń dotyczących obowiązku szkolnego nałożonych przez organ prowadzący.

10.  Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11.  Uczeń ma prawo do:

                     1)         Zgłaszania Dyrektorowi Zespołu, nauczycielom. Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Rodziców wniosków dotyczących spraw uczniowskich,

                     2)         Poinformowania go o sposobie załatwiania tych wniosków,

                     3)         Znajomości programu nauczania z poszczególnych przedmiotów na dany rok,

                     4)         Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu,

                     5)         Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce, jak i w przypadku rozwijania zainteresowań,

                     6)         Korzystania ze sprzętu sportowego i innych urządzeń szkolnych lub pomocy naukowych i pomieszczeń, jakimi dysponuje szkoła, za zgodą i pod opieką nauczyciela,

                     7)         Uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,

                     8)         Pomocy koleżeńskiej w klasie,

                     9)         Opieki wychowawczej w czasie pobytu w szkole,

                   10)       Poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji i uczuć,

                   11)       Korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,

                   12)       Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodne z zasadami higieny pracy umysłowej,

                   13)       Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

                   14)        Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

                   15)        Korzystania z pomocy wychowawcy,

                   16)       Zgłaszania wychowawcy klasy lub nauczycielowi problemów budzących zainteresowanie z prośbą o ich wyjaśnienie,

                   17)       Brania udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych,

                   18)       Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

                   19)       Należenia do organizacji działających na terenie szkoły i aktywnego udziału
w działalności tych organizacji,

                   20)       Udziału w imprezach szkolnych za zgodą wychowawcy, rodziców klasy                       i Dyrektora Zespołu,

                   21)       Korzystania z pomocy materialnej i świadczeń socjalnych będących w dyspozycji Zespołu,

                   22)       Opieki zdrowotnej, a w szczególności do korzystania z bezpłatnych  świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

12.  Uczeń ma obowiązek:

1)      Udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

2)      Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie zwolnienia lekarskiego lub pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców  lub prawnych opiekunów (usprawiedliwienie w całości pisze rodzic, prawny opiekun
z podaniem przyczyny, daty i czytelny podpis), pisemne usprawiedliwienie winien dostarczyć  w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły,

3)      Noszenia na terenie szkoły odpowiedniego stroju i dbania o schludny wygląd, a w czasie uroczystości szkolnych stroju odświętnego, ustalonego przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą rodziców,

4)       Stosowania się do zakazu wnoszenia i korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych oraz urządzeń służących do zapisu dźwięku i obrazu:

a)      W wyjątkowych sytuacjach np. podczas uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez organizowanych przez szkołę po uzyskaniu zgody wychowawcy, nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyrektora szkoły, uczeń może korzystać z urządzeń o których mowa w ppkt. 4.

b)      Naruszenie przez ucznia zasad używania w/w urządzeń na terenie szkoły powoduje odebranie urządzenia do depozytu. Urządzenie odbiera rodzic(prawny opiekun ucznia).

                     5)         Właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,

                     6)         Zachowania się w każdej sytuacji w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami grzeczności, godności i szacunku wobec drugiego człowieka,

                     7)         Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych,

                     8)         Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję Zespołu Szkół, współtworzenia jego autorytetu,

                     9)         Kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej,

                   10)       Okazywania szacunku rodzicom, nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu Szkół, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, poszczególnych nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego,

                   11)       Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

a)      Okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b)      Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

c)      Poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,

d)     Zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu
i zdrowiu powierzającego,

                   12)       Naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody lub pokrycia kosztów dokonanej naprawy (zarówno w stosunku do szkoły jak i indywidualnych osób),

                   13)       Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających,

                   14)       Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,

                   15)       Przebywania na terenie szkoły wg tygodniowego rozkład zajęć oraz zgodnie
z wewnętrznym regulaminem Zespołu,

                   16)       Opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw,

                   17)       Korzystania z pomieszczeń szkolnych w pierwszej kolejności tylko w przypadku imprez wcześniej zaplanowanych, (np. w planie pracy Samorządu Uczniowskiego)
w związku z prowadzoną działalnością dochodową Zespołu, przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń,

 1. 29.       13.  W przypadku łamania praw ucznia w sytuacji uczeń-uczeń:

1) uczeń zgłasza zaistniałą sytuację wychowawcy klasy w terminie do 3 dni.

2) wychowawca rozstrzyga problem w ciągu 7 dni.

3) jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu, problem rozstrzyga Dyrektor na pisemny wniosek ucznia lub rodzica w terminie 7 dni.

 1. 30.       14. W przypadku łamania praw ucznia w sytuacji uczeń - nauczyciel:

1)  uczeń lub nauczyciel zgłasza zaistniałą sytuację wychowawcy klasy w terminie do 3 dni.

2)  wychowawca rozstrzyga problem w ciągu 7 dni.

3) jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu, problem rozstrzyga Dyrektor na pisemny wniosek ucznia, rodzica lub nauczyciela w terminie 7 dni.

 1. 31.       15. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)      bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub dobre zachowanie,

2)      osiągnięcia sportowe,

3)      osiągnięcia w innych zawodach i konkursach,

4)      prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

16. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1)      rzeczowe lub pieniężne - stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  - wręczane przez Dyrektora Zespołu na apelu lub na zakończenie roku szkolnego,

2)      publikowanie wyróżnionych uczniów w gazetce szkolnej,

3)      list pochwalny dla rodziców,

4)      pochwała udzielona przez Dyrektora Zespołu na apelu lub na ogólnym zebraniu rodziców.

17. Uczniowi, który zachowuje się niewłaściwie, łamiąc ogólnie przyjęte kryteria i normy zachowania się, wychowawca klasy i inni nauczyciele starają się pomóc, podejmując zróżnicowane działania wychowawcze:

                     2)         rozmowę wyjaśniającą,

                     3)         pouczenie,

                     4)         upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem.

 1. 24.       18. Uczeń może być ukarany:

1)      ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,

2)      naganą wychowawcy z wpisaniem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów uczniów,

3)      ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,

4)      naganą Dyrektora Szkoły - uczeń ukarany naganą Dyrektora nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę,

5)      zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,

6)      Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

a)  notorycznie łamie zakazy § 58 ust.2, otrzymał kary przewidziane w ust. 1., a stosowane środki zaradcze nie przynoszą efektów,

b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, pobicie, posiadanie narkotyków, picie alkoholu.

7)Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

19.  Dyrektor udziela nagany w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą klasy.

1)      O udzielonej naganie Dyrektora Szkoły pedagog informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

2)      Po wyczerpaniu wszystkich powyższych możliwości oddziaływań wychowawczych uczeń, na wniosek Dyrektora Szkoły, może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty   do innej szkoły.

3)      Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna
po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły na przyjęcie ucznia.

4)      Wniosek dotyczący ucznia przyjętego spoza obwodu szkoły nie wymaga uchwały Rady Pedagogicznej.

5)      Wykonanie kary wymienionej w ust. 3 może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 2 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

6)      W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

7)      Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.

20. Tryb odwołania się od kary

1)   Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

2)   Uczeń ma prawo do wniesienia odwołania od kary ustalonej przez nauczyciela do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

3)  Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie samorządu uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy.

4)   Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (opiekunom)  ucznia.

 

2.  Bezpieczeństwo i opieka

 

 1. 1.            W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym,
  o wpuszczeniu do budynku szkoły decyduje woźny, mający prawo do zatrzymania wszystkich osób.
 2. 2.            Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. Zasady korzystania w szkole              z Internetu określa Regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 3. 3.            Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
 4. 4.            Uczniom nie wolno oddalać się z podwórka poza część szkolną.
 5. 5.          W przypadkach nagminnego uciekania uczniów poza teren podwórka Dyrektor Szkoły,
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, zabrania jego udostępniania do czasu uzgodnienia z Zarządem Samorządu Uczniowskiego zasad gwarantujących porządek i bezpieczeństwo uczniów.
 6. 6.          Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

                     1)         Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych
za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Zespołu o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć.

                     2)         Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek określa Regulamin wycieczek.

7.    Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole:

1)      Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły,

2)      Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły,

3)      Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły,

4)      Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych,

5)      Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą podejmie w tym czasie inny pracownik szkoły,

6)      W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą,

7)      Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły,

8)      Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki,

9)      Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub pracownikiem biblioteki

10)    Uczniów można zwolnić z pierwszych godzin lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu uczniów i rodziców,

11)   Wszyscy nauczyciele zespołu są zobowiązani do:

a)      Przestrzegania zasad bezpieczeństwa  uczniów  na prowadzonych przez siebie  zajęciach,

b)      Do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia,

c)      Samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu kierownictwu szkoły,

d)     Kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych
i niezwłoczne reagowanie na nagłą, nie zapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym wychowawcy, który powiadamia o fakcie rodziców (prawnych opiekunów),

e)      Pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły,

f)       Wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

g)      Sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku.

h)      Nie używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych, spotkań z rodzicami, podczas posiedzeń rad pedagogicznych i innych czynności służbowych wykonywanych na terenie szkoły.

i)        Noszenia ubioru odpowiedniego do charakteru wykonywanej pracy,
a zwłaszcza wygląd nauczyciela nie powinien wywoływać negatywnych odczuć uczniów.

W przypadku naruszeniu zasad przez pracownika w/w zasad dyrektor szkoły udziela upomnienia.

12.  W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia,

       technika) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku  

       zapoznaje z nim uczniów,

       13. W salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza:

a)   sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,

b)   dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,

c)   dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów,

d)   asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie.

             14.       Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć (obowiązkowych i nadobowiązkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po i corocznie ustalanego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu. Zasady pełnienia dyżurów określa Regulamin dyżurów.

             15.       Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed i po każdej swojej lekcji.

             16.       Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela.

             17.       Dyżury pełnione są przed lekcjami, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po lekcjach w budynku szkolnym.

             18.       W czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych obowiązki właściwe dla nauczyciela dyżurnego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

             19.       Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć pozalekcyjnych obejmuje czas od chwili przyjścia uczniów na zajęcia do chwili opuszczenia przez uczniów szkoły po zajęciach.

             20.       Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach
i w sanitariatach.

             21.       W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

             22.       W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia dyrektora szkoły.

             23.       Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców.

 

 

 

 

 

 

§ 8

 

Postanowienia końcowe

 

 1. 1.      Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla jednostek wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespół Szkół w Zwierniku, 39-221 Łęki Górne
 2. 2.      Zespół używa stempli wg wzorów:

1)      Zespół Szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwierniku

           39-221 Łęki Górne

 

2)      Zespół Szkół 

      Publiczne Gimnazjum w Zwierniku

39-221 Łęki Górne

 1. 3.      Szkoła może posiadać własny sztandar oraz godło.
 2. 4.       Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. 5.      Szkoła posiada ceremoniał szkolny obowiązujący podczas uroczystości:

a)      rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

b)      pasowanie uczniów,

c)      państwowych i narodowych,

d)     pożegnanie absolwentów szkoły.

 1. 6.      Szkoła może prowadzić kronikę szkolną, księgę uczniów wyróżniających się w nauce oraz księgę laureatów olimpiad przedmiotowych.
 2. 7.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. 8.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 4. 9.      Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna.

10.  Wprowadzenie zmian następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

Statut nadano Uchwałą Rady Miejskiej w Pilźnie Nr V/39/10/2003 z dnia 28.02.2003r.
jako załącznik nr 4

 

 

Wprowadzono tekst jednolity Statutu Zespołu Szkół w Zwierniku uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 25-11-2010 r.