"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Uroczystość nadania imienia Rtm. Witolda Pileckeigo Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierniku

26 maja 2017 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Rtm. Witolda Pileckiego Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierniku. 
W tej ważnej, dla naszej społeczności, chwili uczestniczyli, m. in.:
 • pan Andrzej Pilecki- syn rotmistrza Witolda Pileckiego,
 • pan Zdzisław Gawlik- poseł na Sejm RP,
 • pani Ewa Gołębiowska- Burmistrz Pilzna i jej zastępca pan Krzysztof Krawiec,
 • przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie- pan Tadeusz Pieczonka wraz radnymi, 
 • pan Wiesław Lada- Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
 • pan Maciej Małozięć- wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Tarnowie, dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji Kana w Dębicy, 
 • Kapitan Izabela Podhalańska- prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy,
 • Kapitan Edmund Książek - wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy,
 • członkowie Zarządu  Światowego Związku Żołnierzy AK Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy: major Jerzego Krupa, porucznik Stanisław Garstka oraz porucznik Bronisław Ćwik,
 • Kapitan Jacek Popiel żołnierz 16. Pułku Piechoty AK, uczestnika akcji "Burza",
 • poczet sztandarowy z bojowym sztandarem Inspektoratu Armii Krajowej Rzeszów z 1943 roku,
 • Prałat ks. Franciszek Pacholik-  dziekan Dekanatu Pilźnieńskiego,
 • ksiądz Leszek Kos- proboszcz Parafii pw. Św. Marcina Biskupa w Zwierniku, jego brat pan Paweł Kos,
 • pan Andrzej Reguła- Starosta Powiatu  Dębickiego,
 • pani Anna Gawlik- członek Zarządu Powiatu Dębickiego,
 • panowie: Michał Maziarka i Tadeusz Wójcik - radni powiatu dębickiego z ziemi pilźnieńskiej,
 • pani Krystyna Gądek- dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
  w Pilźnie,
 • pan Czesław Kubek- sekretarz Gminy Pilzno,
 • pan Wacław Jurek- Komendant Gminnej  Ochrony Przeciwpożarowej,
 • pani Paulina Wądrzyk- Prezes Stowarzyszenia Auschwitz Memento,
 • pan Bogdan Wasztyl- autor projektu Auschwitz Memento, autor książki "Pilecki Śladami mojego taty", redaktor pierwszego wydania raportu Pileckiego z Auschwitz,
  p.o. dyr. oddziału terenowego Telewizji Polskiej
  w Krakowie,
 • pan Mirosław Krzyszkowski- reżyser filmu „Pilecki”, współautor książki "Pilecki Śladami mojego taty",
 • pan Przemysław Tejkowski- aktor, odtwórca roli Witolda Pileckiego w monodramie "Melduję Tobie Polsko", prezes Polskiego Radia Rzeszów,  
 • pan  Andrzej Kozik- dyrektor Domu Kultury w Pilźnie,
 • pani Marzena Baum- Gruszowska- kustosz Muzeum Regionalnego w Pilźnie,
 • panie sołtys i panowie sołtysi sołectw gminy Pilzno,
 • obecni i emerytowani dyrektorzy szkół i przedszkoli gminy Pilzno,
 • pani Zofia Uriasz- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pilźnie,
 • pan Jacek Wojnarowski- komendant Hufca ZHP w Pilźnie,
 • pani Justyna Dziedzic- pracownik Urzędu Miejskiego
  w Pilźnie,
 • pan Roman Maciejowski-  agent Ubezpieczeniowy  TUW,
 • pani Zofia Mossoń i pan Jacek Podlasek-  prezesi Towarzystwa Pilzna i Ziemi Pilzneńskiej,
 • pan Antoni Jankosz-  prezes Zarządu  Banku Spółdzielczego w Pilźnie,
 • pan Stanisław Jarosz- prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego Taurus w Pilźnie,
 • pan Mirosław Gęza- prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Zwierniku, pan Robert Kula- naczelnik OSP, pan  Zbigniew Proszowski i pan Wojciech Proszowski wraz
  z pocztem sztandarowym,
 • pani Ewa Jurek- bibliotekarz Publicznej Biblioteki
  w Zwierniku,
 • poczty sztandarowe szkół: Publicznego Gimnazjum
  w Pilźnie. Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie oraz Zespołów Szkół: w Dobrkowie, Strzegocicach i Łękach Górnych wraz z opiekunami,
 • byli i emerytowani dyrektorzy,  nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły w Zwierniku,
 • Rada Rodziców na czele z przewodniczącą p. Elżbietą Sysło
 • Byłe przewodniczące Rady Rodziców: pani Małgorzata Proszowska i pani Beata Gilska,
 • przedstawiciele mediów: Telewizji Polskiej oddziału
  w Rzeszowie, Telewizji Polskiej oddziału w Krakowie, Polskiego Radio Rzeszów, Telewizji Dębickiej
  i Obserwatora Lokalnego,
 • nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły, rodzice, uczniowie, absolwenci i  mieszkańcy Zwiernika. 
Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w kościele
w Zwierniku. Po mszy świętej poczty sztandarowe, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz absolwenci przybyli do Domu Kultury w Zwierniku, gdzie zostali powitani przez panią dyrektor- Aurelię Mącior. W swym przemówieniu uzasadniła też wybór rotmistrza Witolda Pileckiego na patrona szkoły.
Następnie,  
pan Tadeusz Pieczonka-  przewodniczący  Rady Miejskiej w Pilźnie odczytał  uchwałę w sprawie nadania szkole imienia.
Pani dyrektor podziękowała fundatorom sztandaru:
pani Zofii Kos, ks. Leszkowi Kosowi, panu Janowi Kosowi, pani Małgorzacie Śliwie, panu Pawłowi Kosowi, pani Annie Hańskiej
i pani Agacie Bajorek. W ich imieniu ksiądz Leszek Kos odczytał dedykację umieszczoną na gwoździu fundacyjnym na sztandarze. Ważną i podniosłą chwilą było przekazanie przez pana Pawła Kosa
- przedstawiciela rodziny fundatorów, panią Elżbietę Sysło- przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkól w Zwierniku oraz panią  Ewelinę Smoter- sekretarza rady sztandaru pani dyrektor. Nastepnie przekazała go ona w ręce pocztu sztandarowego,
w skład którego weszli uczniowie klasy III gimnazjum: Mateusz Sysło, Maria Bożek i Sylwia Morawska. W imieniu uczniów rotę ślubowania wygłosili: Wiktoria Tomasiewicz i Mateusz Gawlik
z klasy II gimnazjum. Natomiast przedstawiciele klas I- VI szkoły podstawowej i I- III gimnazjum złożyli ślubowanie.
Od tej chwili
sztandar wręczony Publicznej Szkole Podstawowej w Zwierniku przypominać będzie,  jak ważny w życiu każdego człowieka jest honor, patriotyzm, praca i uczciwość.
Po przemówieniu pani dyrektor głos zabrali przybyli goście,
m. in. pan Andrzej Pilecki, pani burmistrz Ewa Gołębiowska, pani Zofia Mossoń i pan Jacek Podlasek.
Następnie uczniowie zaprosili zebranych gości na część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pań: Marty Pietron, Ewy Pieczonki, Lucyny Micek i Leokadii Kozioł. Na zakończenie uroczystości hymn szkoły, którego
słowa napisała pani  Stanisława Serwatka, a muzykę skomponował pan Adam Kowalski zaśpiewała uczennica klasy V- Katarzyna Drozd.
W tym, jakże ważnym dla naszej społeczności, dniu została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona rtm. Witoldowi Pileckiemu. Ufundował  ją  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Tarnowie oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy. Odsłonili ją: pan Andrzej Pilecki, pani burmistrz Ewa Gołębiowska, ks. Leszek Kos, fundatorzy sztandaru i tablicy pamiątkowej oraz poczet sztandarowy.
 
 https://www.youtube.com/watch?v=71Ee83obe3g
 https://rzeszow.tvp.pl/30969789/szkola-imienia-rotmistrza-witolda-pileckiego
 
 

NADANIE IMIENIA CZ.2