"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Szkolny system oceniania

V. Ogólne zasady i kryteria oceniania

 

§ 1.

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. 1.     Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
  o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami)
 2. 2.     Okresie - należy przez to rozumieć także semestr.

 

 

 

§ 2.

 

 

1)   Ocenianiu podlegają: -­

1)       osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)       zachowanie ucznia.

 

2)  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

3)  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

4)  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

 

5)  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)       informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)       udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

3)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)       dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy

        dydaktyczno - wychowawczej.

 

6.Ustala się terminy spotkań z rodzicami:

    a) do 15 września - przedstawienie założeń dydaktyczno - wychowawczo ­

         opiekuńczych szkoły,

    b) do 30 listopada - przedstawienie osiągnięć uczniów, wskazanie na ich

         niepowodzenia, udzielenie wskazówek,

    c) do 30 stycznia - spotkanie śródroczne, przedstawienie wyników klasyfikacji

         za pierwszy semestr,

    d) do 20 kwietnia - przedstawienie osiągnięć uczniów, udzielenie wskazówek.

 

7.Ustala się, że każdy wychowawca raz w miesiącu udziela rodzicom (opiekunom prawnym) informacji na temat osiągnięć i zagrożeń ucznia w ramach "dni otwartych".

 

8.Wykaz dni otwartych w poszczególnych klasach będzie umieszczony
  w gablocie informacyjnej dla rodziców.

 

9.Szkoła będzie prowadzić z rodzicami korespondencję, która będzie dotyczyć:

a)        zawiadomień o spotkaniach,

b)        uwag o zachowaniu i postępach ucznia,

c)         zagrożeń śródrocznych i końcoworocznych ucznia (o ocenach negatywnych
z zajęć edukacyjnych, o ocenie nieodpowiedniej z zachowania.

 

Korespondencja szkoły z rodzicami powinna:

a)    być opatrzona wszystkimi elementami wzajemnego szacunku,

b)   zawierać konkretną informację, napisaną jasnym językiem,

c)    dotyczyć wszystkich ważnych dla rodziców wiadomości, a nie tylko złych

d)   mieć poprawną formę edytorską,

e)    dotyczyć wszystkich przewidywanych ocen śród-i końcoworocznych oraz oceny z zachowania na tydzień przed zakończeniem semestru (roku szkolnego)

 

 1. 11.           Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do

   uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen

   klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)  ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
     i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej   

     zachowania,

6)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych

  (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

  edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)

    informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

12. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut 

      szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

 

13.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich

     rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

14.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

15. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 1. 16.            Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

 

 1. 17.           Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone
  i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 1. 18.           Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

 1. 19.           W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. 20.           Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 1. 21.           Uczniowi, który uczęszczał na religię, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć

 

 1. 22.            Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

 1. 23.           W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

 

 


§3

 

 

 

 1. 1.    Określa się dwa okresy przeprowadzenia klasyfikacji: śródroczny
  i końcoworoczny.
 2. 2.    Ustala się terminy trwania semestrów:

a)     I semestr- od pierwszego dnia nauki w szkole do ferii zimowych, ( najpóźniej do 31 stycznia)

b)     II semestr- od 1 lutego do ostatniego dnia w szkole.

 

 1. 3.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej
  w statucie szkoły -
  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. 4.    Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. 5.    Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu semestru,
  w terminach określonych w statucie szkoły.

 

 1. 6.    Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. 7.    Osiągnięcia edukacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, jego zaangażowanie we własny rozwój, właściwe postępowanie na drodze do osiągania celów ocenia się w klasach I- III w sposób opisowy przyjmując następujące określenia:

v . znakomicie, wspaniale- 5

v . dobrze sobie radzisz- 4

v . nieźle, spróbuj lepiej- 3

v . słabo, musisz jeszcze popracować- 2

 

 1. 8.    Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I- III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów,
  i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. 9.    Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na    podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,  określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali.

 

 1. 10.          Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. 11.           Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego (semestru) w formie pisemnej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. O przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego) w formie pisemnego powiadomienia za potwierdzeniem lub ustnego powiadomienia z adnotacją i podpisami zainteresowanego w zeszycie wychowawczym.

 

 1. 12.           Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

 1. 13.           Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 4. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

 

 1. 14.           Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

 

 1. 15.            Osiągnięcia edukacyjne ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, jego zaangażowanie we własny rozwój, właściwe postępowanie na drodze do osiągania celów ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej stopniami wg następującej skali:

 

 

 

STOPIEŃ

SKRÓT LITEROWY

OZNACZENIE CYFROWE

celujący

cel.

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop.

2

niedostateczny

ndst

l

 

 1. 16.           Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

     a) bieżące, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części

          programu nauczania,

     b) śródroczne, (oceny klasyfikacyjne) podsumowujące osiągnięcia edukacyjne

          ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania za

          i semestr nauki,

     c) końcoworoczne, podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia

          w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym

          planie nauczania.

 

 1. 17.           Oceny bieżące uczeń może uzyskać za:

a) odpowiedź ustną,

b) odpowiedź pisemną (kartkówka, sprawdzian obejmujący dział, sprawdzian

semestralny),

c) zeszyt (przedmiotowy, ćwiczeń),

d) aktywność na zajęciach,

e) zadanie domowe.

 

 1. 18.           Za prace pisemne ustala się stopnie wg poniższej skali procentowej:

a) cel. - 1000/0 + dodatkowe zadanie

b) bdb - 95% - 100%        

c) db - 94%- 75%

d) dst - 740/0 - 51%

e) dop - 50% - 35%

f) ndst - 34 - 0%

 

 1. 19.           Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program zajęć edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

oraz

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu zajęć edukacyjnych danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program zajęć edukacyjnych tej klasy

lub

- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

…b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie

oraz

- sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował wymagany materiał zajęć edukacyjnych zawarty w podstawach  programowych

oraz

- poprawnie stosuje wiadomości; rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

-opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem zajęć edukacyjnych w danej klasie

 

oraz

- rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu

        trudności

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

       - ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie

        przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy

        z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki

 

oraz

        - rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe,

         o niewielkim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

     - nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w treściach podstaw programowych w danej klasie, a braki w wiadomościach

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danych zajęć edukacyjnych

oraz

 - nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)       stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

 

 1. 20.           Przy ustaleniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

 1. 21.           W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
  z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

 1. 22.           Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 1. 23.           Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 1. 24.           Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) o bieżących ocenach cząstkowych jest informowany zawsze w formie ustnej.

 

 1. 25.           Każda ocena z odpowiedzi ustnych i pisemnych może być poprawiona w ciągu dwóch tygodni od jej podania do wiadomości w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 

 1. 26.           .Sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Uczeń, który z przyczyn losowych nie uczestniczył w sprawdzianie pisze go w terminie ustalonym z nauczycielem.

 

 1. 27.           Sprawdziany obejmujące treści programowe jednego działu są poprzedzone lekcją powtórzeniową i zapowiedzią uczniom na tydzień przed jego terminem. W ciągu dnia może być jeden taki sprawdzian, w ciągu tygodnia - trzy.

 

 1. 28.           Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić sprawdzian pisemny i poinformować ucznia o otrzymanej ocenie w ciągu dwóch tygodni.

 

 1. 29.           Wszystkie prace pisemne tj. kartkówki, sprawdziany przechowywane są przez nauczyciela do 31 sierpnia każdego roku.

 

 1. 30.           Określenie ocena końcoworoczna odnosi się do ostatniej oceny klasyfikacyjnej w danym roku szkolnym.

 

 1. 31.           Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze, to ocena semestralna staje się automatycznie oceną końcową.

 

 1. 32.           Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być

      zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. 33.           Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy.

 

 

 

§ 4

 

 1. 1.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
  w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

8) Aktywnie bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum którym mowa w §7 ust. 1

 

 1. 2.    Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

 

 1. 3.    Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

 

 1. 4.    W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

 1. 5.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi

 

 1. 6.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. 7.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

        1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

        2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 1. 8.    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 1. 9.    Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

 1. 10.        Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania dla uczniów gimnazjum, bierze się pod uwagę stopień zaangażowania ucznia w realizację projektu edukacyjnego o którym mowa w §7 ust 1. Uczeń, który nie uczestniczył aktywnie w realizacji projektu nie może otrzymać z zachowania oceny wyższej niż dobra.

 

 1. 10.           Zachowania ucznia ocenia się według kryteriów:

-wzorowe: otrzymuje uczeń który:

a)      systematycznie uczestniczy na zajęcia lekcyjne i nadobowiązkowe,

b)      bierze aktywny udział w konkursach. olimpiadach i uroczystościach szkolnych.

c)       posiada bardzo wysoką kulturę osobistą dając przykład do naśladowania,

d)      czynnie uczestniczy w pracach organizacji szkolnych, pełni w nich wzorowe funkcje,

e)       nie ma negatywnych uwag z zachowania,

f)        wykonuje nadobowiązkowe prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

g)      przestrzega zasad higieny osobistej,

h)      opuszczone lekcje na bieżąco usprawiedliwia lub ma 100% frekwencję,

i)        bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i kółkach zainteresowań,

j)        często reprezentuje szkołę na zewnątrz i osiąga sukcesy w konkursach

      i zawodach sportowych,

k)      skrupulatnie przestrzega regulaminu szkoły, zarządzeń dyrekcji i wszelkich

      norm ogólnie przyjętych,

l)        pomaga kolegom w nauce, broni słabszych, jest uczynny, miły i życzliwy,

m)   przeciwdziała brutalności i przemocy w szkole i poza nią.

n)      czynnie uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego, w formułowaniu jego tematu oraz kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

 

  -bardzo dobre: otrzymuje uczeń, który:

a)      bierze udział w apelach i akademiach,

b)      wykazuje inicjatywę społeczną,

c)       na bieżąco usprawiedliwia opuszczone lekcje,

d)      wykazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym,

e)       sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

f)        bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i życiu szkoły, godnie ją

     reprezentuje,

g)      dba o stan i estetykę mienia szkolnego,

h)      swą kulturą osobistą i zachowaniem daje przykład do naśladowania,

i)        w relacjach z rówieśnikami odznacza się uczynnością, życzliwością, uczciwością.

j)        pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu edukacyjnego, wspierając członków zespołu

 

 

-dobre: otrzymuje uczeń który:

a)      pracuje społecznie z pomocą i dopingiem nauczyciela,

b)      nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

c)       zdarza mu się zapomnieć usprawiedliwienia,

d)      uwagi nauczyciela przynoszą efekt pozytywny choć czasem krótkotrwały,

e)       sporadycznie uchybia niektórym zapisom regulaminu szkoły,

f)        posiada uwagi w zeszycie wychowawcy (do 4 max) dotyczące np. przeszkadzaniu w lekcji, niewłaściwego stroju stosunku do nauczycieli, rówieśników, nie przebieraniu obuwia, braku reakcji na nauczyciela.

g)      prawidłowo wypełnił swoje zadania w okresie realizacji projektu edukacyjnego reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu

-poprawne: otrzymuje uczeń, który:

a)        spóźnia się na lekcję, nie przynosi usprawiedliwień w terminie,

b)        zdarza mu się okłamywać nauczycieli,

c)         czasem wykazuje się brakiem kultury,

d)        rzadko uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

e)         niezbyt chętnie wykonuje powierzone mu obowiązki,

f)          używa wulgaryzmów, zaczepia kolegów,

g)        przeszkadza na lekcjach a upomnienie nauczyciela daje krótkotrwały efekt,

h)        mało dba o mienie szkoły,

i)          ma nieusprawiedliwione godziny,

j)          jest nieobowiązkowy.

k)        wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu edukacyjnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

 

-nieodpowiednie: otrzymuje uczeń, który:

a)        stwarza problemy wychowawcze,

b)        nie dba o mienie szkoły, zdarza mu się je niszczyć,

c)         nie wykazuje należytego szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły,

d)        przeklina, często odnosi się wulgarnie do swych rówieśników,

e)         wykazuje agresję i przemoc w stosunku do kolegów, dopuszcza się wymuszeń,

f)          zastrasza innych,

g)        wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

h)        często naraża dobre imię szkoły na szwank,

i)          sięga po papierosy i alkohol,

j)          wagaruje,

k)        nie bierze udziału w życiu szkoły-utrudnia i niweczy pracę zespołu,

l)          często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu edukacyjnego lub odmawiał współpracy, co wpływało na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

 

-naganne: otrzymuje uczeń, który:

a)        wchodzi w kolizję z prawem, popełnia kradzieże, bierze udział w bójkach, b) dopuszcza się wymuszeń, zastrasza młodszych,

b)        pali papierosy, pije alkohol,

c)         ucieka z zajęć, wagaruje,

d)        jest wulgarny, arogancki zarówno w stosunku do uczniów jak i nauczycieli

e)         oraz pracowników szkoły,

f)          całkowicie lekceważy obowiązek szkolny,

g)        naraża na niebezpieczeństwo, uszczerbek zdrowia i trwałe kalectwo swych

      rówieśników,

h)        jest organizatorem grup społecznych o negatywnym działaniu.

i)          nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków pomimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna.

 

 1. 11.           Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu:
  1. a.     uwag i opinii wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły
  2. b.     samooceny ucznia
  3. c.      opinii samorządu klasowego

 

 

§ 5

 

 

 

 

 1. 1.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki
  w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła,
  w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 1. 2.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
  w szkolnym planie nauczania.     .

 

 1. 3.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. 4.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. 5.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)       realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)       spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

                                                        

 1. 6.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. 7.    Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

 1. 8.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

 1. 9.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. 10.           Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. 11.           Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych..

 

 1. 12.           Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen.

 

 1. 13.           Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą, w skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

 1. 14.           Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

 1. 15.           W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

 1. 16.           Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. 1.       imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia - skład komisji;
  2. 2.      termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  3. 3.      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
  4. 4.      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. 17.           W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych,
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

 1. 18.           Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfIkacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. 19.           Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfIkacyjnego, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą odwołać się w terminie trzech dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły, który powołuje komisję egzaminacyjną. Od oceny egzaminacyjnej ustalonej przez tę komisję odwołanie nie przysługuje.

 

 1. 20.           Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno­ wychowawczych.

 

 1. 21.           W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a)    w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b)    w przypadku rocznej. oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1. 22.           Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

23. W skład komisji wchodzą:

1)    w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)     dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)    wychowawca klasy,

c)     wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)    pedagog,

e)     psycholog,

f)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)    przedstawiciel rady rodziców.

 

 1. 24.           Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

 

 1. 25.           Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a.     skład komisji,
 2. b.     termin sprawdzianu,
 3. c.      zadania (pytania) sprawdzające,
 4. d.     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    skład komisji,

b)    termin posiedzenia komisji,

c)     wynik głosowania,

d)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. 26.           Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 1. 27.           Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. 28.           Termin zgłoszenia zastrzeżeń w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

 

§ 6

 

 

 

 1. 1.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

 1. 2.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 1. 3.    Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. 4.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
  w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 1. 5.    W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić
  o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz
  w porozumieniu z rodzicami.

 

 1. 6.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. 7.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,
  z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki; technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. 8.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

 

 1. 9.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)     dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne ­jako członek komisji.

 

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust.9 pkt. 2 może być zwolniony z prac komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminacyjną innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     skład komisji;

2)     termin egzaminu poprawkowego;

3)     pytania egzaminacyjne;

4)     wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

12.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.  

13.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę
(semestr), z zastrzeżeniem ust. 14.

14.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej
i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

15.Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu kompetencji.

16.O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).          

 

 

 

 

 

 

17. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen z zachowania

 

1) Postanowienia ogólne:

 

 1. 1.     Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny zachowania.
 2. 2.     Poprawa oceny zachowania jest możliwa tylko od poziomu oceny poprawnej (oraz w wyjątkowych wypadkach od oceny nieodpowiedniej) i tylko o jeden stopień.
 3. 3.     Oceny: naganna i nieodpowiednia są ostateczne i nie mogą być poprawiane,
  z wyjątkiem oceny nieodpowiedniej w przypadku, gdy przyczyną jej uzyskania było jedno z pięciu ostatnich kryteriów na tę ocenę.
 4. 4.     Warunkiem uzyskania możliwości poprawienia oceny jest nienaganne zachowanie podczas procesu naprawczego.

 

2) Procedura ubiegania się o wyższą ocenę zachowania:

 

 1. 1.     Wychowawca przed kwietniowymi zebraniami z rodzicami proponuje uczniowi konkretną ocenę zachowania (wpisuje ją w dzienniku ołówkiem). Ocena ta nie jest ostateczna i może ulec podwyższeniu lub obniżeniu przed zakończeniem roku szkolnego, adekwatnie do zachowania ucznia w tym okresie.
 2. 2.     Wychowanek, który chciałby uzyskać wyższą ocenę, pisze - w terminie do 3 dni od zebrania z rodzicami - do wychowawcy podanie o umożliwienie poprawy  przewidywanej rocznej oceny zachowania.
 3. 3.     Wychowawca wspólnie z uczniem ustala sposób i warunki poprawy oceny zachowania (spisanie kontraktu).
 4. 4.     Po upływie terminu realizacji wyznaczonych zadań wychowawca podsumowuje pracę ucznia i ewentualnie poprawia mu ocenę zachowania.  

 

 

 

3) Propozycje zadań, które może wykonać uczeń poprawiający ocenę 

     zachowania:

 

            -    wykonanie pomocy naukowych,

-         zaangażowanie w prace na rzecz Samorządu Szkolnego,

-         zaangażowaniu w pracę społeczną (wolontariat itp.),

-         praca na rzecz szkoły (wg potrzeb szkoły),

-         pomoc w nauce słabszym ( konkretnemu uczniowi i z konkretnego przedmiotu),

-         inicjowanie i  współorganizowanie imprezy szkolnej (niekoniecznie dyskoteki),

-         wykonanie zadania na rzecz swojej klasy,

-         zadośćuczynienie bezpośrednie naprawienie wyrządzonej szkody lub krzywdy,

-         inne, własne propozycje ucznia.

 

34. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

     1) Tryb:

1. O przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, nauczyciel prowadzący zajęcia informuje uczniów do dnia 20 maja każdego roku szkolnego.

2. W ciągu 7 dni uczeń zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęci chęć uzyskania oceny wyższej niż przewidywana celem spełnienia wymagań  na wyższą ocenę.

     2) Warunki:

1. Uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż przewidywana jeśli w terminie od 27 maja a nie później niż na tydzień przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, spełni kryteria wymagań na tę ocenę, w trakcie prowadzonych zajęć na:

-         przeprowadzonych sprawdzianach

-         klasówkach

-         ćwiczeniach praktycznych

-         odpowiedziach ustnych

-         testach

-         pracach domowych

2. Uczeń powinien w tym celu wykazać się aktywnością, natomiast nauczyciel umożliwi mu wykazanie się wiadomościami i umiejętnościami zgodnie
z wymaganiem na poszczególne oceny.

3. Szczegółowe warunki i tryb uzyskania rocznej oceny wyższej niż przewidywana z poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia w opracowanych przez siebie kryteriach wymagań na poszczególne oceny. Muszą one być zgodne z ogólnymi zasadami WSO.

4. Nauczyciele informują uczniów o warunkach i trybie na swoich zajęciach na początku roku szkolnego.

 

 

 

 

§7

 

 1. 1.    Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

a)     Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

b)    Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

c)     Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 1. 1.     wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 2. 2.     określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 3. 3.     wykonanie zaplanowanych działań;
 4. 4.     publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

d)    Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

e)     Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

f)      Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

g)     Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

h)    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

i)       W przypadku, o którym mowa w ppkt.h, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 1. 2.    W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "sprawdzianem".

 

 1. 3.    W. klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

1)     w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

2)     w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,

3)     w części trzeciej wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (obowiązuje od 2009 roku)

Ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".

 

 1. 4.    Sprawdzian i egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 

 1. 5.    Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu oraz przykłady zadań.

 

 1. 6.    Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną".

 

 1. 7.    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach
  i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. 8.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. 9.    Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,
  w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że:

1)     w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;

2)     w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego- nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej

 

 1. 10.           Opinię, przedkładają dyrektorowi szkoły, rodzice w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

 

 1. 11.           Uczniowie chorzy lub nie sprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia
  o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

 

21.Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 

 1. 22.           Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej
  z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

 1. 23.           Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub półfinalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 

24.Zwolnienie o którym mowa w ust 13 ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

25.Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

 

26.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

 

27.Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca,
z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

 

28.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust. 3, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.

 

29.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole
w szczególności:

1)    przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny;

2)    nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)    powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;

4)    powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

5)    informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;              

6)    nadzoruje przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; 

7)    przedłuża czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów o których mowa w ust 6 i 7; 

8)    sporządza wykaz uczniów (słuchaczy), którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego albo przerwali sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

9)    zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,

      zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów (słuchaczy) i niezwłocznie

      dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

 

30.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego

 

31.W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, , zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 

32.Sprawdzian trwa 60 minut.

 

 1. 33.           Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut, a część trzecia egzaminu gimnazjalnego trwa 90minut.

 

34.Dla uczniów (słuchaczy),ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

                                                                                                                                  1)      30 minut - w przypadku sprawdzianu;

                                                                                                                                  2)      60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego.

                                                                                                                                  3)      45 minut – w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

 

35.W przypadku gdy sprawdzian lub część egzaminu gimnazjalnego mają być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów (słuchaczy).

 

36.W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

1) przewodniczący;

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

 

37.Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej sali.

 

38.W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów (słuchaczy), liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów (słuchaczy).

 

39.Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany
w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

 

40.W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu, a w przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego – nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego zakresu jest przeprowadzony egzamin gimnazjalny.

 

41.Przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, nie zostały naruszone.

 

42.W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian lub daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 

43.W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego
w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów (słuchaczy) w poszczególnych salach.

 

44.Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

 

45.Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

 

46.Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

 

47.Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

 

48.W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń  pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku,
w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

 

49.W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

50.Sprawdzian i każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

 

51.W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

 

52.W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego

 

53.W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

 

54.W przypadku stwierdzenia nie samodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub, jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole.

 

55.W przypadku, o którym mowa w ust. 44 uczeń ponownie przystępuje do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

56.Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów, a za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów.

 

57.Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

 

58.Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

59.Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

60.Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

 

61.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

62.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona
i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

63.Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

64.Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 48- do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

65.Zaświadczenie, o którym mowa w ust.54 dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

66.Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

 

67.Protokół, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

 

68.Obserwatorami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, mogą być delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§ 8

 

 

 1. 1.      l. Funkcjonujący wewnątrz szkolny system oceniania, klasyfikowania
  i promowania będzie monitorowany.

 

 1. 2.      Ustala się że informacje zwrotne od rodziców, uczniów będą uzyskiwane
  w formie ankiet do końca każdego roku.

 

 1. 3.      Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania, oceniania i promowania podlega nowelizacjom w formie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 

WSO znowelizowano 30 sierpnia 2010r. zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych