"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO                  W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWIERNIKU 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

          Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. System określa rolę, zadania
i metody oraz formy pracy zawodoznawczej nauczycieli w ramach rocznego planu działania
i jest włączony do statutu szkoły. 

 Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu
i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego jest jednym z ważniejszych celów wychowawczych gimnazjum.

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
 • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki intelektualne, emocjonalne
  i zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny oraz wpływ środowiska,
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka,
 • prowadzona jest indywidualna i grupowa praca z uczniami, rodzicami i nauczycielami (radą pedagogiczną),
 • działania zawodoznawcze są planowane i systematycznie realizowane wg harmonogramu pracy szkoły,

 

Program WSDZ obejmuje następujące obszary działania - pracę z:

 • nauczycielami,
 • uczniami z klas I – III gimnazjum,
 • rodzicami.

 

WSDZ w ramach pracy z nauczycielami (radą pedagogiczną) obejmuje:

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
 • określenie priorytetów dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki,
 • określenie priorytetów w zakresie tworzenia szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego,
 • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli przyszłego pracownika,
 • prowadzenie zróżnicowanych metod aktywnego poznawania zawodów, osobowości                     i kierunków kształcenia oraz rynku pracy,
 • zapoznawanie się z zawodami przyszłości na rynku krajowym i unijnym,
 • włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej m.in.: poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP), Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), Centrów Kariery.

 

WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • poznawanie różnych zawodów,
 • poznawanie osobowości,
 • autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,
 • konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych (oraz logowanie internetowe),
 • pomoc w planowaniu Kariery Edukacyjno-Zawodowej,
 •  analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy,
 • przygotowywanie się do procesów reorientacji, mobilności oraz radzenia sobie
  w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp.,
 • indywidualną pracę z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno - zawodowych oraz mającymi problemy osobiste,
 • grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły (np. warsztaty, treningi),
 • pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej w zakładach pracy,
 • wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaoświatowym,
 • kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy.

 

WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 • prezentację założeń pracy informacyjno - doradczej szkoły na rzecz uczniów,
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań zawodoznawczych szkoły,
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego
 •  indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych
  w regionie,
 • przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym (krajowym i unijnym) rynku pracy.

 

 

Cele programu WSDZ:

 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji
  i doradztwa zawodowego w gimnazjum.
 2. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.
 3. Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej.
 4. Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów Kariery Edukacyjno-Zawodowej.
 5. Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły.
 6. Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych.
 7. Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych                   w szkołach ponadgimnazjalnych.
 8. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych (miasto - wieś) oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.
 9. Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia.
 10. Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej.
 11. Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka.
 12. Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu                        i właściwej szkoły ponadgimnazjalnej.
 13. Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.
 14. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie gimnazjum.
 15. Prowadzenie diagnozy środowiska szkół ponadgimnazjalnych (ranking) i dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy.

 

Efekty:

1.Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży.

2.Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli, rodziców.

3.Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.

 

 

Umiejętności uczniów kształtowane w toku realizacji programu:

1.Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu: wiedza o zawodach, szkołach, własnych predyspozycjach, rynku pracy.

2.Możliwie najpełniejsza znajomość siebie, swoich zainteresowań, mocnych i słabych stron oraz predyspozycji do wykonywania zawodu.

3.Rozeznanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

4.Znajomość kryteriów przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych i prawidłowe uczestnictwo                 w procedurze związanej z systemem elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Ewaluacja realizacji działań z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego dokonywana jest na bieżąco przez koordynatora systemu doradztwa zawodowego w szkole na podstawie rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas oraz analizy dokumentacji szkolnej, a następnie przedstawiona w postaci sprawozdania na koniec każdego semestru.

Ewaluacja odnosi się do wszystkich działań, skierowanych do młodzieży:

• udzielanej informacji,

• rozmów indywidualnych,

• pracy grupowej.

Wychowawcy jako osoby odpowiedzialne za realizację działań doradczych w klasach przygotowują klasowe programy wychowawcze oraz sprawozdania z realizacji tych programów na koniec semestru. Koordynator systemu doradztwa zawodowego w szkole na koniec semestru analizuje sprawozdania wychowawców w celu pozyskania informacji zwrotnej na temat jakości oferowanej pomocy doradczej w poszczególnych oddziałach i przygotowania wniosków do dalszej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM

 

OBSZAR 1

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Diagnozowanie potrzeb doradczych uczniów z wykorzystaniem różnych metod
i źródeł pozyskiwania informacji na ten temat.

 

 

- Przeprowadzanie rozmów (wywiadu)
z uczniami lub rodzicami, nauczycielami przedmiotu, wychowawcami, pedagogiem lub też psychologiem szkolnym, pracownikami PPP na temat potrzeb doradczych uczniów

- Analiza literatury przedmiotu pod kątem potrzeb doradczych uczniów

- Konsultowanie potrzeb doradczych uczniów z rodzicami  i Samorządem Szkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - nauczyciele przedmiotu, doradca, wychowawcy

- doradca, lider doradztwa, wychowawcy.

 

 

 

 wrzesień- -październik

 

2

 

Diagnoza potrzeb doradczych uczniów szczególnie uzdolnionych. Projektowanie wsparcia związanego
z rozwijaniem indywidualnych zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 

- przeprowadzenie rozmów z nauczycielami nt. uczniów szczególnie uzdolnionych; wytypowanie tych uczniów

- przeprowadzenie diagnozy potrzeb doradczych uczniów szczególnie uzdolnionych (poprzez rozmowy lub przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i ich rodziców)

- pomoc uczniowi
w projektowaniu przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej; wskazanie możliwości i form rozwijania indywidualnych zainteresowań
i uzdolnień.

 

 

 

- doradca, lider doradztwa

- doradca

- doradca, pedagog szkolny, wychowawca lub/i nauczyciele przedmiotu.

 

 

 wrzesień- -październik

 

 

OBSZAR 2

Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Udostępnienie informacji na temat szkół średnich funkcjonujących na terenie powiatu
i powiatów ościennych

Gromadzenie
i aktualizowanie zasobów informacji edukacyjno-zawodowej.

 

 

 

- gromadzenie ulotek/materiałów informacyjnych szkół
i pozostawianie ich
w miejscach gdzie przebywają uczniowie, np.
w bibliotece,

- przedstawianie ofert szkół ponadgimnazjalnych podczas lekcji wychowawczych

Zbieranie i gromadzenie:

a) informacji drukowych

b) informacji multimedialnych

 

Tworzenie biblioteczki – gromadzenie
i aktualizowanie- informacji o tendencjach na rynku pracy, dostępnej ofercie edukacyjnej itp.

 

 

- doradca zawodowy, lider doradztwa, wychowawca, nauczyciel

Pedagog szkolny, nauczyciele, wychowawcy, pracownik biblioteki.

 

 

 kwiecień - czerwiec

 

2

 

Umieszczanie materiałów oraz informacji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na stronie internetowej szkoły lub na tablicy szkolnej.

 

 

- śledzenie zmian
(i nowinek) dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego; przygotowywanie materiałów informacyjnych
z zakresu doradztwa na stronę www szkoły lub na tablicy informacyjnej

- zamieszczanie wybranych materiałów
i informacji doradczych na stronie www szkoły.

 

 

 

- doradca zawodowy, lider doradztwa,

- nauczyciel informatyki.

 

 

cały rok szkolny, na bieżąco

 

 

 

 

OBSZAR 3

Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Prowadzenie spotkań z rodzicami w ramach pomocy uczniom w przygotowaniu do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

 

 

 

- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów Gimnazjum poświęconych tematyce doradztwa zawodowego.

 

 

- doradca,

- specjaliści PP-P lub OHP.

 

 

 styczeń - marzec

 

2

 

Prowadzenie zajęć dla uczniów gimnazjum przygotowujących do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

 

 

- prowadzenie zajęć warsztatowych
(z wykorzystaniem metod aktywizujących) poświęconych rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych uczniów (cechy osobowościowe)

- organizowanie spotkań z osobami, które osiągnęły sukces zawodowy oraz z pracodawcami celem uświadomienia uczniom znaczenia wyboru zawodu pod kątem cech osobowościowych człowieka i jego predyspozycji zawodowych

- angażowanie uczniów klas I do udziału w przedsięwzięciach poświęconych doradztwu zawodowemu na terenie szkoły
i poza nią (np. współtworzenie tablicy informacyjnej).

 

 

 

 - doradca, nauczyciel-bibliotekarz, pracownicy PP-P lub wychowawcy

- doradca, wychowawcy, dyrektor szkoły, rodzice, przedstawiciele zakładów pracy, absolwenci

- doradca, nauczyciele przedmiotu, wychowawcy, uczniowie.

 

 

 

 listopad - czerwiec

 

 

OBSZAR 4

Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Współpraca
z dyrektorami szkół ponadgimna-
-zjalnych powiatu
w zakresie informowania o możliwościach dalszego kształcenia.

 

 

 

Spotkania z przedstawicielami szkół średnich (nauczyciele, nauczyciele zawodu, dyrektor, doradca ze szkoły ponadgimnazjalnej, pedagodzy).

 

 

 

doradca zawodowy, dyrektor, pedagog.

 

 

 marzec - czerwiec

 

2

 

Monitorowanie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego przez dyrektora szkoły.

 

 

- organizowanie okresowych spotkań
z nauczycielami, wychowawcami
i pedagogiem szkolnym poświęconych realizacji planu na rzecz doradztwa zawodowego w szkole

- udział w zajęciach
i spotkaniach poświęconych doradztwu.

 

 

 

- dyrektor szkoły przy wsparciu doradcy

- dyrektor szkoły.

 

 

 

 na bieżąco, raz w miesiącu

 

na bieżąco

 

 

OBSZAR 5

Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Szkolenie dla nauczycieli wychowawców w zakresie możliwości wykorzystywania lekcji wychowawczych do realizacji doradztwa zawodowego
w szkole.

 

 

 

Warsztaty dla wychowawców, udostępnienie materiałów(np. scenariuszy zajęć, konspektów).

 

 

 doradca zawodowy

 

 

 listopad - grudzień

 

2

 

Nawiązanie
i zaproszenie do współpracy Rady Pedagogicznej w celu wspólnego tworzenia efektywnego doradztwa edukacyjno- -zawodowego oraz zapewniania ciągłości działań doradczych.

 

 

- określenie priorytetów dotyczących orientacji
i informacji zawodowej
w ramach planu wychowawczego szkoły,

- określenie zakresu współpracy przy realizacji działań doradczych np. organizowaniu konkursów z zakresu doradztwa zawodowego oraz uczestnictwo
w Targach Edukacyjnych.

 

 

 

Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, nauczyciele wychowawcy

 

- Rada Pedagogiczna, dyrektor szkoły, pedagog, doradca.

 

 

 

 wrzesień - czerwiec

 

 

OBSZAR 6

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Nawiązanie
i zaproszenie do współpracy przedstawicieli
z Centrum Kariery Zawodowej
w Rzeszowie.

 

- konsultacje
z wychowawcami,

- udostępnienie materiałów,

- przeprowadzenie przykładowych zajęć z uczniami klasy III gimnazjum.

 

 

- CKZ w Rzeszowie.

 

 listopad - kwiecień

 

                                                                                        

                                                                                         Opracowanie:

                                                                              

                                                                                         Zespół ds. WSDZ w składzie:

 

                                                                         Agnieszka Papiernik

                                                                                 Bożena Longosz-Wolańska

                                                                 Ewa Pieczonka

                                                             Edyta Potok