AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Zwierniku

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/ 2016

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W ZWIERNIKU

NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016

 

 

 

 

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

/ Jan Paweł II /

 

 Przemówienie w UNESCO 02.06.1980 r.

 

 

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało

/Janusz Korczak/

 

 

 

Spis treści 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA ...........................................................................................................................................................
 2. MISJA SZKOŁY .......................................................................................................................................................................
 3.  CELE PROGRAMU ................................................................................................................................................................
 4. POSTANOWIENIA WSTĘPNE .............................................................................................................................................
 5.  STAŁE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE ....................................................................................................................................
 6.  POSTAWY WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ..............................................................................................
 7. POSTAWA NAUCZYCIELI ...................................................................................................................................................
 8. POSTAWA ABSOLWENTA ..................................................................................................................................................
 9. PROGRAM WYCHOWAWCZY .............................................................................................................................................. 
 10.  BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY. ...........................................................................................................
 11. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE. ........................................................................................................
 12.  KSZTAŁTOWANIE POSTAW SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI UCZNIA. .............................................................
 13.  DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE. ..........................................................................................................
 14. PRZYGOTOWANIE DO WŁAŚCIWEGO WYBORU DALSZEJ DROGI EDUKACYJNEJ. ...................................................
 15. WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI UCZNIÓW. …………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

v    Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

v    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

v    Rozporządzenie MEN i S z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

v    Statut Szkoły

v    Program Profilaktyczny Szkoły

 

            Program wychowawczy opisuje w sposób całościowy treści i działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju ucznia oraz służy urzeczywistnieniu wizji naszej szkoły. Jest elastyczny i otwarty, modyfikowany w zależności od potrzeb. Przy opracowaniu programu wykorzystano wskazówki i uwagi rodziców, które wpłynęły na zebraniach klasowych; wzięto pod uwagę sugestie uczniów oraz uwagi doświadczonych wychowawców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

 

            Misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Ponadto wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, wsi, kraju, świata oraz, aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

            Głównym założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania młodego człowieka i przygotowania go do odniesienia sukcesu – w nauce i w życiu. Są to: upór w osiąganiu wyznaczonego celu, wiara we własne siły i możliwości, organizacja swoich działań i zarządzanie czasem oraz współpraca, tolerancja, przestrzeganie zasad, szacunek dla innychRazem z rodzicami wspieramy każde dziecko 
w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej i kształtowaniu osobowości. Wzmacniamy jego kreatywność oraz indywidualne możliwości intelektualne. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką, który kształtuje człowieka wrażliwego na otaczający go świat. Poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych wzmacniamy takie cechy charakteru, jak życzliwość, tolerancja, wrażliwość, odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka oraz przygotujemy naszych uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszym celem jest: 

 

 

v  Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).

v  Wdrażanie młodzieży do pracy nad własnym rozwojem osobistym i społecznym.

v  Stwarzanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań (wycieczki, dyskoteki, koła zainteresowań).

v  Kształtowanie postaw obywatelskich, moralnych, patriotycznych i proekologicznych.

v  Rozwijanie poszanowania do historii kultury i tradycji narodowej z jej regionalnym bogactwem.

v  Wdrażanie do poznawania dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego Europy i świata.

v  Przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań  prospołecznych.

v  Dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań.

v  Kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych.

v  Wykorzystanie indywidualnego potencjału ucznia.

v  Dostosowania wymagań programowych zróżnicowanych pod względem poziomu i tempa pracy odpowiednio do możliwości ucznia.

v  Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

v  Zapewnienie szacunku każdemu, zarówno w relacji uczeń – uczeń, jak też pedagog/pracownik – uczeń.

v  Przywiązywanie dużej wagi do wzmacniania poczucia własnej wartości.

v  Poszanowanie wartości i godności ludzkiej.

v  Aktywne działania ucznia na rzecz klasy, szkoły.

v  Uczciwość, szczerość, prawdomówność, sprawiedliwość.

v  Szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej.

v  Wrażliwość na piękno przyrody ojczystej.

v  Ogólnoludzkie normy i wartości religijne.

 

 

 

 

 

 

 

 1. III.           WSTĘP

 

Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowym wpajaniu przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi ma się ono kierować w swoim życiu.

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci i młodzieży jest rodzina, którą szkoła powinna wspierać w dziedzinie wychowania. Systematyczna praca z uczniami i rodzicami we współpracy z różnymi instytucjami jest podstawą naszego programu wychowawczego, gdyż wychowanie i kształcenie powinno stanowić integralną całość.

Drogą pozytywnej motywacji, preferując humanistyczne normy moralne stwarzamy dziecku warunki do samodzielnego poznawania siebie:

v  mobilizujemy do rzetelnej samooceny i rozwijamy poczucie własnej wartości,

v  przybliżamy podstawowe zasady i reguły obowiązujące w stosunkach międzyludzkich,

v  kształtujemy zachowania sprzyjające zdrowiu

v  zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy ucznia, wspomagamy ten rozwój we wszystkich wymiarach, zwłaszcza indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, a tym samym wyposażymy absolwenta naszej szkoły w bagaż pozytywnych wartości, by dalej podążał drogą poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

 

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się  współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, tak by w sposób najbardziej efektywny
 i wydajny umożliwiać młodym ludziom rozwój.

Treści wychowawcze zawarte w niniejszym programie przewidziane są do realizacji w ciągu  sześcioletniej nauki w szkole podstawowej i  trzyletniej  w gimnazjum.  Program  przygotowany został w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych latach pracy, w zależności od zmieniających się potrzeb.  Określa pracę wychowawczą jako  współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednocześnie uznaje, że największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice. Szkoła wspomaga ich w procesie wychowania.  Integralną częścią Programu wychowawczego są również treści wychowawcze zawarte w Programie profilaktycznym Szkoły, Statucie Szkoły działaniach doraźnych i okolicznościowych.  

Zadania wychowawcze realizowane są w ramach: 

v  lekcji wychowawczych,

v  lekcji przedmiotowych,

v  zajęć pozalekcyjnych:, zajęć świetlicowych, zajęć sportowych

v  wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,

v  wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na terenie szkoły,

v  wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina,

v  indywidualnej pracy pedagogicznej z uczniem,

v   akcji charytatywnych, ekologicznych,

v  zawodów i imprez sportowych,

v   stałego uaktualniania strony internetowej,

v  współpracy z rodzicami, która obejmuje:

a)     natychmiastowy kontakt w niepokojących sytuacjach wychowawczych (telefoniczny, listowny),

b)     stały kontakt podczas zebrań, okresowych wywiadówek i konsultacji,

c)      stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców,

d)     spotkania z  pedagogiem szkolnym.

 

 

 

 1. IV.            CELE PROGRAMU

 

Cel nadrzędny: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

 

Cele szczegółowe:

 

v  rozwijanie indywidualnych zainteresowań,

v  kształtowanie poczucia własnej wartości,  godności   i niezależności,

v  kształtowanie postaw patriotycznych,

v  wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w życiu rodziny, klasy i szkoły,

v   kształtowanie świadomości ekologicznej,

v  kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych,

v  wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, zarówno w sferze emocjonalnej, intelektualnej, jak i fizycznej,

v  przygotowanie do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz społeczeństwie,

v  przygotowanie do tworzenia relacji opartych na przyjaźni, tolerancji, poszanowania odrębności drugiego człowieka,

v  wpajanie poczucia szacunku dla kultury i tradycji narodowych,

v  rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przy jednoczesnej otwartości na dorobek kulturalny całej Europy i świata,

v  poszanowanie otaczającej przyrody,

v  promowanie zasad dobrego wychowania oraz dbanie o wysoki poziom kultury osobistej uczniów,

v  podmiotowe traktowanie ucznia,

v  preferowanie nadrzędnych, uniwersalnych wartości takich jak: prawda, dobro, miłość, piękno, tolerancja,

v  kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestniczenia w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy zespołowej,

v  kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,

v  podejmowanie działań w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji,

v  takie uczestnictwo nauczyciela w formowaniu emocji wychowanka, by ten stawał się co raz bardziej wartościowym człowiekiem,

v  dostrzeganie i rozwijanie predyspozycji umysłowych, duchowych, fizycznych oraz talentów uczniów, aby zapewnić im najlepszy, harmonijny rozwój, w zgodzie z samym sobą.

 

 

 

 1. V.               STAŁE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 

v  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

v  Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

v  Dzień Edukacji Narodowej – apel ogólnoszkolny.

v  Pasowanie na ucznia klasy I.

v  Uroczystość Odzyskania Niepodległości – apel ogólnoszkolny.

v  Zabawa andrzejkowa.

v  Wigilia szkolna, wigilie klasowe.

v  Dzień Babci i Dziadka.

v  Pierwszy dzień wiosny.

v  Wielkanoc szkolna.

v   Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

v  Dzień Matki.

v  Dzień Dziecka.

v  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

v  Włączanie się w różnego rodzaju akcje społeczne wynikające z zaistniałej sytuacji w kraju lub na świecie.

 

 

 

 1. VI.            POSTAWY WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

 

v  POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH:

 

  1. Rzetelne, coroczne, zapoznanie uczniów w czasie godzin wychowawczych i ich rodziców podczas zebrań z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statutem szkoły, Programem wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Regulaminem Programem Profilaktycznym.

  2. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkolę.

  3. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowanie uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.

  4. Koordynowanie działań zespołu klasowego, wspieranie rozwoju uczniów.

  5. Pozostanie w stałym kontakcie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w danej klasie.

  6. Zachowanie dyskrecji, szczególnie w delikatnych i osobistych sprawach uczniów.

  7. Opracowanie klasowego planu wychowawczego (w porozumieniu z uczniami i rodzicami) w oparciu o niniejszy "Program wychowawczy szkoły” oraz przedstawienie go rodzicom podczas pierwszego spotkania w danym roku szkolnym.

  8. Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery w zespole klasowym.

  9. Dbanie o rozwój samorządności w klasie.

  10. Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np.: imprezach, wycieczkach, obozach, w których uczestniczą wychowankowie.

  11. Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem     szkolnym i terapeutą, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Dębicy.

12. Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów jak nauczycieli uczących w klasie.

13. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej.

 

v  ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ:

 

 1. Wspomaganie rodziny w jej naturalnych prawach do wychowania poprzez dostarczanie kompetentnych informacji o przyczynach problemów z zachowaniem się ucznia oraz sposobach wprowadzania korekt wychowawczych.
 2. Ułatwianie i stwarzanie możliwości kontaktu rodziców z:

v  Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Dębicy

v  Specjalistami z dziedziny medycyny i psychologii

v  Pedagogiem szkolnym

 1. Opracowywanie zasad motywowania uczniów do pożądanych społecznie zachowań z uwzględnieniem kryteriów przyjętych w statucie szkoły.

 

v  ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

 1. Wyraża opinie na temat sposobu i celowości organizowania imprez 
  i uroczystości szkolnych.
 2. Decyduje w ramach kompetencji określonych w statucie o realizowanych przez szkołę zadaniach.
 3. Reprezentuje uczniów na zewnątrz.
 4. Ocenia sytuację wychowawczą w szkole.

 

v  ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI:

 

  1. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach z rodzicami organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

  2. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w trudnych sytuacjach wychowawczych.

  3. Rodzice mają obowiązek dbania o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

  4. Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do dyrektora szkoły lub wychowawcy najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów.

  5. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z zapisami Statutu szkoły.

  6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci.

  8. Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.

 

v  CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZEJ:

 

v  Wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, społecznym, moralnym i duchowym poprzez swobodę praktycznego działania i krytycznego myślenia.

v  Kształtowanie postawy patriotycznej wychowanków.

v   Uczenie szacunku dla narodowego dziedzictwa, a jednocześnie otwartości na wartości Europy i świata.

v  Przygotowanie  do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, szacunku dla drugiego człowieka i wrażliwości na potrzeby innych.

v  Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju w atmosferze życzliwości i wzajemnej inspiracji.

v  Promowanie stylu wychowania opartego na indywidualizacji, podmiotowości i samodzielności ucznia.

 

 

POSTAWA NAUCZYCIELI 

 

            Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel kształci
 i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka bez względu na jego narodowość, rasę i światopogląd. (Karta Nauczyciela, Art. 6) 

Nauczyciele powinni odznaczać się profesjonalnością i troską w zakresie: 

v  działań ukierunkowanych na to, by każdy uczeń w zespole klasowym czuł się jego ważnym członkiem,

v   zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w szkole wszystkim dzieciom i młodzieży,

v  elastycznością i pomysłowością w swoich działaniach edukacyjno-wychowawczych. 

 

Priorytety naszego działania: 

 

 1. Nauczanie relacji wzajemnego poszanowania.
 2.  Budowanie prawidłowych więzi uczuciowych.
 3. Kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się  w relacjach między rówieśnikami i względem osób dorosłych.
 4. Rozwijanie  odpowiedzialności za siebie  i innych, zaradzanie sytuacjom konfliktowym.
 5. Przygotowanie do wykorzystania umiejętności i zdobytej wiedzy w dalszym samodoskonaleniu się.
 6. Kształtowanie osobowości z zaakcentowaniem jej niepowtarzalnego charakteru, uświadamianie konieczności ciągłej pracy

            nad sobą. Towarzyszenie w procesie dojrzewania ucznia.

 1. Rozwijanie świadomej troski o swoją higienę i zdrowie.
 2. Kształtowanie umiejętności organizowania wolnego czasu poprzez rozwijanie własnych zainteresowań i samorealizację.
 3. Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie, życie uczniów.
 4. Przygotowanie do realizacji swojego powołania w dorosłym życiu.
 5. Prowadzenie profilaktyki uzależnień.

 

Sposób realizacji wytyczonych celów:  

 

 1. Przestrzeganie ustalonych zasad postępowania zgodnie z przyjętymi regulaminami (regulaminem szkoły i regulaminami klasowymi).
 2. Krzewienie postawy samopomocy koleżeńskiej.
 3. Kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się.
 4. Wykonywanie zadań na rzecz klasy, szkoły środowiska lokalnego.
 5. Organizowanie wspólnych wyjść i wycieczek.
 6. Włączanie się i podejmowanie  wspólnych inicjatyw kulturalno-rozrywkowych i edukacyjnych.
 7.  Wspieranie działalności samorządu.
 8. Inspirowanie do stawiania przed sobą celów i wzbudzanie motywacji do ich wytrwałej realizacji.
 9. Wspieranie w realizacji zainteresowań i form spędzania wolnego czasu.
 10. Wspieranie w poszukiwaniu dalszych dróg edukacji uczniów gimnazjum.

 

 

 

POSTAWA ABSOLWENTA 

 

            Mamy nadzieję we współpracy z rodziną wychować młodego człowieka, który w przyszłości będzie potrafił: 

 

 1. A.              ZNALEŹĆ CEL I SENS SWOJEGO ISTNIENIA:

 

 1. Zachowywać się kulturalnie i tolerancyjnie.
 2. Wykazywać aktywną postawę w rozwijaniu zainteresowań.
 3. Świadomie włączać się w kreowanie swojej przyszłości.
 4. Z chęcią zdobywać wiedzę o świecie i doskonalić się.
 5. Odróżnić dobro od zła.
 6. Prezentować postawy patriotyczne.
 7. Nie ulegać nałogom i uzależnieniom.
 8.  Świadomie dbać o swoje środowisko.
 9. Być świadomym członkiem społeczności lokalnej.
 10. Realnie oceniać własne możliwości i adekwatnie je wykorzystywać.
 11. Dbać o własną godność i szanować innych.
 12. Być człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych, otwartym na świat i drugiego człowiek.
 13. Właściwe zachowuje się wobec osób słabszych, starszych i niepełnosprawnych.
 14. Szanuje ogólnie przyjęte normy moralne.
 15. Zna i stosuje zasady dobrego wychowania.
 16. Dbać o dobro wspólne.
 17. Być wrażliwym na sprawy i potrzeby innych ludzi.
 18. Akceptować odrębność, różnorodność, indywidualność.
 19. Mieć świadomość swojego miejsca w rodzinie.
 20. Znać swoje najbliższe środowisko.
 21.  Umieć współdziałać w grupie.

 

 

 1. RADZIĆ SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI:

 

 1. Być  pozytywnie nastawionym do siebie i świata.
 2. Akceptować samego siebie i innych.
 3. Być wytrwałym w dążeniu do celu.
 4. Być samodzielnym, zaradnym, przedsiębiorczym.
 5. Znać swoje mocne i słabe strony.
 6. Umieć aktywnie wypoczywać.
 7. Być świadomym zagrożeń i potrafić się im przeciwstawić.
 8. Przyjmować  porażkę jako motywację do dalszego, twórczego działania.

 

 1. BYĆ OTWARTYM NA WIEDZĘ

 

 1. Umieć się uczyć.
 2. Rozumieć sens edukacji we współczesnym świecie.
 3. Planować swoją karierę.
 4. Znać podstawy języka obcego.
 5. Potrafić obsługiwać komputer.
 6. Korzystać  z różnych środków informacji.
 7. Stosować zdobytą wiedzę w praktyce.
 8. Rozwijać swoje zainteresowania.
 9.  Dbać o sprawność fizyczną.

 

 

 

 

 

 1. VII.        PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

 1. 1.                 BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY.

 

 

 

Zadania

<p class=%