"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZWIERNIKU

 

PROJEKT WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH

 

 

DLA UCZNIÓW KLASY VI ORAZ I-III GIMNAZJUM

 

Świat w słowa zaklęty

 

 

MGR MARZENA ŚWIERCZEK MGR EDYTA POTOK

 

                                                                       2014/ 2015

 

 

 

Dobry dziennikarz powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem.

Naj­większa trud­ność dla każde­go dzien­ni­karza: by zys­kując sławę, nie za­pom­nieć, po co się pisze.

RYSZARD KAPUŚCIŃSKI

 

Ogólna charakterystyka projektu

 Nadrzędnym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat mediów oraz przygotowanie ich do aktywnego uczestniczenia w przyszłości w życiu społecznym i kulturalnym.

 

II. Cele szczegółowe projektu

ü  Przygotowanie do świadomego korzystania ze środków masowego przekazu.

ü  Kształtowanie odpowiedzialności za słowo.

ü  Motywowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności poszukiwania informacji w zborach bibliotecznych, Internecie, encyklopediach multimedialnych.

ü  Przygotowanie do życia publicznego.

ü  Kształtowanie postaw zainteresowania otaczającym światem poprzez korzystanie z mediów.

ü  Poznanie różnych strategii dziennikarskich.

ü  Zapoznanie ze specyfiką pracy dziennikarza.

ü  Bogacenie słownictwa związanego z prasą.

ü  Poznanie różnych gatunków publicystycznych.

ü  Uczenie się praktycznego konstruowania różnych form wypowiedzi publicystycznych.

III. Umiejętności:

ü  Opanowanie pracy z komputerem, Internetem.

ü  Kształtowanie umiejętności mówienia, słuchania w różnych sytuacjach komunikacyjnych, poprawnego wypowiadania się.

ü   Rozumienie natury i roli mediów we współczesnym świecie.

ü  Budowanie i prowadzenie wywiadu oraz sprawne wypowiadanie się w takich formach jak; artykuł informacyjny, sprawozdanie, recenzja, list do redakcji.

ü  Umiejętność argumentowania i formułowania sądów.

ü  Dbanie o estetykę i formę graficzną tekstu.

ü  Doskonalenie umiejętności selekcjonowania informacji.

ü   Samodzielne przygotowywanie wywiadów, pisanie artykułów, sprawozdań i recenzji.

 

IV. Adresaci programu:

Program jest przeznaczony dla uczniów klas VI oraz I-III gimnazjum, którzy wykazują zainteresowanie dziennikarstwem i pragną dowiedzieć się na czym polega praca dziennikarza oraz mają łatwość swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie.

 

V. Czas trwania programu

Materiał programowy przewidziany jest na dwa semestry; realizowany będzie na lekcjach języka polskiego, informatyki, wiedzy o społeczeństwie oraz zajęciach pozalekcyjnych

 

VI. Literatura:

B. Garicki: Metodyka redagowania gazety. Kraków 1978.

Bortnowski S.: Warsztaty dziennikarskie. Warszawa 1999.

Drabarek B., Rowińska I., Stachowicz A.: Szkoła analizy tekstów kultury. Warszawa 2000.

Dyduchowa A.: Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Kraków 1988.

Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Kraków 2000.

Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku. Red. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1999.

Głowiński M., Okopień- Sławińska A., Sławiński J.: Zarys teorii literatury. Warszawa 1975.

Kopaliński W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa 1999.

Krall J.: Reklama. Warszawa 1994.

 

 

 

VII.TREŚCI PROGRAMOWE

Sztuka notowania:

 

ü  tabela, wykres, mapa mentalna,

ü  notatka a notatka prasowa,

ü  metoda 6 pytań: co? kto? gdzie? kiedy? jak? dlaczego?

ü  warsztat informacyjny dziennika

 

Gromadzimy i zapisujemy informacje:

 

ü  warsztat informacyjny dziennikarza,

ü  źródła informacji,

ü  sposoby przekazywania informacji czytelnikom (gatunki informacyjne: flesz, news, kronika wydarzeń, notatka prasowa, przegląd prasy, recenzja, reportaż, sprawozdanie, sylwetka, wywiad, wzmianka, zapowiedź).

 

Praca dziennikarza:

 

ü  zagadnienia etyki dziennikarskiej, elementy prawa prasowego,

ü  rola prasy (informacyjna, opiniotwórcza, public relation, reklama),

ü  słowniczek dziennikarza,

ü  wizyta w: redakcji, wydawnictwie, radiu, telewizji.

 

Gatunki publicystyczne i pograniczne:

 

ü  gatunki publicystyczne (artykuł, artykuł wstępny, debata, felieton, komentarz prasowy, list do redakcji, polemika),

ü  gatunki pograniczne (esej).

 

Struktura tekstu dziennikarskiego:

 

ü  tytuł, podtytuł, śródtytuł; akapity, dzielenie tekstu,

ü  grafika gazety

ü  ramki, belki, fonty.

Środowisko Windows:

 

ü  systemy operacyjne (Windows, Linux),

ü  programy komputerowe (krótkie prezentacje: Word - edytor tekstu, Power Point, Publisher, Access, Front Page, Excel, Corel).

 

Preferowane metody pracy z uczniem to:

 

ü  analiza i naśladowanie wzorów - tekst przewodni,

ü  praktyka pisarska,

ü  wykład, prezentacja,

ü  dyskusja,

ü  symulacja,

ü  drzewko decyzyjne,

ü  burza mózgów,

ü  krzyżówka skojarzeń,

ü  gazetka klasowa –praca grupowa

ü  heureza.

Wśród form pracy z uczniem będzie dominowała praca w niewielkich, 2 - 3-oso-bowych zespołach, a podczas ćwiczeń redakcyjnych praca indywidualna. Uczniowie klasy 2 gimnazjum stworzą  własny numer gazetki, zaś 3 zajmą się redagowaniem notatek na stronę internetową szkoły.

Istotne dla efektywnej realizacji treści programowych jest zapewnienie takich środków dydaktycznych i technicznych, jak: komputer z drukarką, dostęp do Internetu, rzutnik do foliogramów, kserokopiarka, tablice i plansze dydaktyczne, zestaw foliogramów i tekstów przewodnich.

Inne formy pracy w prezentowanym programie to wycieczka do redakcji gazety.

 VIII. Przewidywane osiągnięcia ucznia i propozycje metod ich oceny

      Po zakończeniu realizacji programu uczeń potrafi:

ü  aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i środowiska,

ü  szukać tematów skłaniających do refleksji nad naturą człowieka i otaczającą go rzeczywistością, wobec której zachowuje obiektywizm,

ü  planować pracę redakcyjną,

ü  efektywnie współpracować w zespole,

ü  tworzyć teksty w różnych gatunkach dziennikarskich,

ü  dbać o czystość i kulturę języka.

      W zakresie języka polskiego uczeń:

ü  Umie samodzielnie redagować różne formy wypowiedzi pisemnych, zarówno o charakterze literackim, np.: sprawozdanie, reportaż, felieton, jak i użytkowym, np.: zawiadomienie, zaproszenie, notatka, z zachowaniem poprawności językowych i zasad kompozycji;

ü  W wypowiedziach pisemnych umie stosować różne rodzaje wypowiedzeń: zdanie pojedyncze, zdanie złożone, równoważnik zadnia;

ü  Umie dyskutować w zespole z zachowaniem zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej;

ü  Umie gromadzić informacje na określony temat, dokonać ich analizy i selekcji

 

W zakresie informatyki uczeń:

 

ü  Umie redagować teksty przy użyciu edytorów tekstu;

ü  Umie tworzyć pola tekstowe, rysunki, grafiki;

ü  Umie kopiować teksty, rysunki, przenosić w obrębie jednego dokumentu i między dokumentami, dokonywać ich zapisu;

ü  Umie wstawiać i formatować obiekty rysunkowe w dokumentach tekstowych;

ü  Umie posługiwać się skanerem;

ü  Umie korzystać z Internetu jako źródła zdobywania i przekazywanie informacji.