"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO            
W ZESPOLE SZKÓŁ W ZWIERNIKU
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

         Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego. System określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy zawodoznawczej nauczycieli w ramach rocznego planu działania i jest włączony do statutu szkoły. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego jest jednym
z ważniejszych celów wychowawczych gimnazjum.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

  • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
  • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki intelektualne, emocjonalne i zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny oraz wpływ środowiska,
  • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka,
  • prowadzona jest indywidualna i grupowa praca z uczniami, rodzicami i nauczycielami (radą pedagogiczną),
  • działania zawodoznawcze są planowane i systematycznie realizowane wg harmonogramu pracy szkoły,


Program WSDZ obejmuje następujące obszary działania - pracę z:

·         nauczycielami,

·         uczniami z klas I – III gimnazjum,

·         rodzicami.

 

WSDZ w ramach pracy z nauczycielami (radą pedagogiczną) obejmuje:

·         utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,

·         określenie priorytetów dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki,

·         określenie priorytetów w zakresie tworzenia szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego,

·         realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli przyszłego pracownika,

·         prowadzenie zróżnicowanych metod aktywnego poznawania zawodów, osobowości                     i kierunków kształcenia oraz rynku pracy,

·         zapoznawanie się z zawodami przyszłości na rynku krajowym i unijnym,

·         włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej m.in.: poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP), Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), Centrów Kariery.

 

WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje:

·         poznawanie różnych zawodów,

·         poznawanie osobowości,

·         autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,

·         konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

·         poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych (oraz logowanie internetowe),

·         pomoc w planowaniu Kariery Edukacyjno-Zawodowej,

·          analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy,

·         przygotowywanie się do procesów reorientacji, mobilności oraz radzenia sobie
w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp.,

·         indywidualną pracę z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno - zawodowych oraz mającymi problemy osobiste,

·         grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły (np. warsztaty, treningi),

·         pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej w zakładach pracy,

·         wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie pozaoświatowym,

·         kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy.

 

WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

·         prezentację założeń pracy informacyjno - doradczej szkoły na rzecz uczniów,

·         włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań zawodoznawczych szkoły,

·         przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadgimnazjalnego

·          indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,

·         gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych
w regionie,

·         przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym (krajowym i unijnym) rynku pracy.

 

Cele programu WSDZ:

1.      Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji
i doradztwa zawodowego w gimnazjum.

2.      Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.

3.      Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej.

4.      Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów Kariery Edukacyjno-Zawodowej.

5.      Kształtowanie świadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły.

6.      Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych.

7.      Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych                   w szkołach ponadgimnazjalnych.

8.      Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych (miasto - wieś) oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.

9.      Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia.

10.  Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej.

11.  Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka.

12.  Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu                        i właściwej szkoły ponadgimnazjalnej.

13.  Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.

14.  Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie gimnazjum.

15.  Prowadzenie diagnozy środowiska szkół ponadgimnazjalnych (ranking) i dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy.

 

Efekty:

1.Kształtowanie aktywności zawodowej młodzieży.

2.Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli, rodziców.

3.Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.

 

 

 

Umiejętności uczniów kształtowane w toku realizacji programu:

1.Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu: wiedza o zawodach, szkołach, własnych predyspozycjach, rynku pracy.

2.Możliwie najpełniejsza znajomość siebie, swoich zainteresowań, mocnych i słabych stron oraz predyspozycji do wykonywania zawodu.

3.Rozeznanie w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

4.Znajomość kryteriów przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych i prawidłowe uczestnictwo                 w procedurze związanej z systemem elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Ewaluacja realizacji działań z zakresu orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego dokonywana jest na bieżąco przez koordynatora systemu doradztwa zawodowego w szkole na podstawie rozmów z uczniami, rodzicami i wychowawcami klas oraz analizy dokumentacji szkolnej, a następnie przedstawiona w postaci sprawozdania na koniec każdego semestru.

Ewaluacja odnosi się do wszystkich działań, skierowanych do młodzieży:

• udzielanej informacji,

• rozmów indywidualnych,

• pracy grupowej.

Wychowawcy jako osoby odpowiedzialne za realizację działań doradczych w klasach przygotowują klasowe programy wychowawcze oraz sprawozdania z realizacji tych programów na koniec semestru. Koordynator systemu doradztwa zawodowego w szkole na koniec semestru analizuje sprawozdania wychowawców w celu pozyskania informacji zwrotnej na temat jakości oferowanej pomocy doradczej w poszczególnych oddziałach i przygotowania wniosków do dalszej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA
EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM

 

OBSZAR 1

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Diagnozowanie potrzeb doradczych uczniów z wykorzystaniem różnych metod
i źródeł pozyskiwania informacji na ten temat.

 

 

 

 

 - nauczyciele przedmiotu, doradca, wychowawcy

- doradca, lider doradztwa, wychowawcy.

 

 

 

 wrzesień- -październik

 

 

2

 

Diagnoza potrzeb doradczych uczniów szczególnie uzdolnionych. Projektowanie wsparcia związanego
z rozwijaniem indywidualnych zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 

- przeprowadzenie rozmów z nauczycielami nt. uczniów szczególnie uzdolnionych; wytypowanie tych uczniów

- przeprowadzenie diagnozy potrzeb doradczych uczniów szczególnie uzdolnionych (poprzez rozmowy  z uczniami i ich rodzicami)

- pomoc uczniowi
w projektowaniu przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej;

- wskazanie możliwości i form rozwijania indywidualnych zainteresowań
i uzdolnień.

 

 

 

pedagog szkolny, wychowawca lub/i nauczyciele przedmiotu.

 

 

wrzesień- -październik

 

 

OBSZAR 2

Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Udostępnienie informacji na temat szkół średnich funkcjonujących na terenie powiatu
i powiatów ościennych

 

Gromadzenie
i aktualizowanie zasobów informacji edukacyjno-zawodowej.

 

 

 

- gromadzenie ulotek/materiałów informacyjnych szkół
i pozostawianie ich
w miejscach gdzie przebywają uczniowie, np. w bibliotece,

- przedstawianie ofert szkół ponadgimnazjalnych podczas lekcji wychowawczych

Zbieranie i gromadzenie:

a) informacji drukowych

b) informacji multimedialnych

 

Tworzenie biblioteczki – gromadzenie
i aktualizowanie- informacji                         o tendencjach na rynku pracy, dostępnej ofercie edukacyjnej itp.

 

 

 

 

 

wychowawca, nauczyciele przedmiotowi

pedagog szkolny, pracownik biblioteki

 

 

 kwiecień - czerwiec

 

2

 

Umieszczanie materiałów oraz informacji                   z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na stronie internetowej szkoły lub w gablocie szkolnej.

 

 

- śledzenie zmian
(i nowinek) dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego; przygotowywanie materiałów informacyjnych
z zakresu doradztwa na stronę www szkoły lub do gabloty informacyjnej

- zamieszczanie wybranych materiałów
i informacji doradczych na stronie www szkoły.

 

 

 

 

 

- nauczyciel informatyki, koordynatorzy Zespołu ds. WSDZ

 

 

cały rok szkolny, na bieżąco

 

 

OBSZAR 3

Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery         
i podjęcia roli zawodowej.

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Prowadzenie spotkań                     z rodzicami                   w ramach pomocy uczniom                      w przygotowaniu do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

 

 

 

- organizowanie spotkań                      z rodzicami uczniów Gimnazjum poświęconych tematyce doradztwa zawodowego.

 

 

- specjaliści PP-P lub OHP.

 

 

 styczeń - marzec

 

2

 

Prowadzenie zajęć dla uczniów gimnazjum przygotowujących do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

 

 

- prowadzenie zajęć warsztatowych
(z wykorzystaniem metod aktywizujących) poświęconych rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych uczniów (cechy osobowościowe)

- organizowanie spotkań z osobami, które osiągnęły sukces zawodowy oraz                               z pracodawcami celem uświadomienia uczniom znaczenia wyboru zawodu pod kątem cech osobowościowych człowieka i jego predyspozycji zawodowych

- angażowanie uczniów klas I do udziału                           w przedsięwzięciach poświęconych doradztwu zawodowemu na terenie szkoły
i poza nią (np. współtworzenie gabloty informacyjnej).

 

 

 

wychowawcy, koordynatorzy Zespołu ds. WSDZ dyrektor szkoły, rodzice, przedstawiciele zakładów pracy, absolwenci

 

 

 

 listopad - czerwiec

 

 

OBSZAR 4

Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Współpraca
z dyrektorami szkół ponadgimna-
-zjalnych powiatu
w zakresie informowania               o możliwościach dalszego kształcenia.

 

 

 

Spotkania z przedstawicielami szkół średnich (nauczyciele, nauczyciele zawodu, dyrektor, doradca ze szkoły ponadgimnazjalnej, pedagodzy).

 

 

 

dyrektor, pedagog

 

 

 marzec - czerwiec

 

2

 

Monitorowanie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego przez dyrektora szkoły.

 

 

- organizowanie okresowych spotkań
z nauczycielami, wychowawcami
i pedagogiem szkolnym poświęconych realizacji planu na rzecz doradztwa zawodowego w szkole

- udział w zajęciach
i spotkaniach poświęconych doradztwu.

 

 

 

- dyrektor szkoły przy wsparciu koordynatorów Zespołu ds. WSDZ

 

 

 na bieżąco, raz w miesiącu

 

 

 

 

OBSZAR 5

 Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań  w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Szkolenie dla nauczycieli wychowawców                 w zakresie możliwości wykorzystywania lekcji wychowawczych do realizacji doradztwa zawodowego
w szkole.

 

 

 

Warsztaty dla wychowawców, udostępnienie materiałów(np. scenariuszy zajęć, konspektów).

 

 

Koordynatorzy Zespołu ds. WSDZ

 

 listopad - grudzień

 

2

 

Nawiązanie
i zaproszenie do współpracy Rady Pedagogicznej                w celu wspólnego tworzenia efektywnego doradztwa edukacyjno- -zawodowego oraz zapewniania ciągłości działań doradczych.

 

 

- określenie priorytetów dotyczących orientacji
i informacji zawodowej
w ramach planu wychowawczego szkoły,

- określenie zakresu współpracy przy realizacji działań doradczych np. organizowaniu konkursów z zakresu doradztwa zawodowego oraz uczestnictwo
w Targach Edukacyjnych.

 

 

 

-  Dyrektor szkoły, pedagog szkolny, nauczyciele wychowawcy

 

 

 

 

 wrzesień - czerwiec

 

 

OBSZAR 6

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocz psychologiczno - pedagogicznej.

 

L.P.

OPIS DZIAŁANIA

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY/
INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNE
ZA REALIZACJĘ
DZIAŁANIA

CZAS REALIZACJI

1

 

Nawiązanie
i zaproszenie do współpracy przedstawicieli
z Centrum Kariery Zawodowej
w Rzeszowie.

 

- konsultacje
z wychowawcami,

- udostępnienie materiałów,

- przeprowadzenie przykładowych zajęć z uczniami klasy III gimnazjum.

 

 

- CKZ w Rzeszowie.

 

 listopad - kwiecień

 

 

 

 

                                                                               Opracowanie:

                                                                              

                                                                              Zespół ds. WSDZ w składzie:

                                                                               Bożena Longosz-Wolańska

                                                                               Agnieszka Papiernik

                                                                               Ewa Pieczonka

 

                                                                                         Edyta Potok