"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

Statut Spółdzielni Uczniowskiej
„SMAKUŚ” w Zespole Szkół w Zwierniku
 
- Postanowienia ogólne
- Cel i zakres działania
- Członkowie
- Organy Spółdzielni
- Fundusze i rachunkowość Spółdzielni
- Postanowienia końcowe
 
Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Spółdzielnia Uczniowska zwana dalej „spółdzielnią” jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką nauczyciela – opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie lub przez członków – założycieli.
 2. Terenem działalności spółdzielni jest Zespół Szkół w Zwierniku.
 3. Spółdzielnia powinna zrzeszać co najmniej 10 członków.
 4. Statut po konsultacji z opiekunem i Radą Pedagogiczną, zatwierdza dyrektor szkoły.
 5. Spółdzielnia jako organizacja szkolna nie ma osobowości prawnej. Dyrektor szkoły zgłasza istnienie spółdzielni do organu prowadzącego oraz Powiatowej Radzie SU w Dębicy.
 
Cel i zakres działania
 • § 2
Celem spółdzielni jest:
 1. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania
  w warunkach gospodarki rynkowej.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie handlowej, usługowej
  i wytwórczej.
 3. Kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania wypracowanej nadwyżki bilansowej.
 4. Organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych potrzeb członków.
 5. Propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym.
 
 
 • § 3
Spółdzielnia współdziała z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.
 • § 4
Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność np. w następujących dziedzinach:
 1. Wytwarzania, stosownie do warunków i umiejętności młodzieży, pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły i innych zainteresowanych spółdzielni.
 2. Działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
 3. Organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, a szczególnie przyborów szkolnych, podręczników oraz sprzętu sportowego, turystycznego, itp.
 4. Udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywania w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni oraz uczniów będących w trudnych warunkach materialnych.
 • § 5
Spółdzielnia popularyzuje zasady spółdzielczości, utrzymuje kontakty ze spółdzielniami patronackimi dorosłych, Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i innymi organizacjami oraz bierze aktywny udział w społeczno-kulturalnym życiu szkoły.
 
Członkowie
 • § 6
 1. Członkostwo jest dobrowolne.
 2. Członkiem spółdzielni może być każdy uczeń, który wpłaci jeden udział
  w wysokości 1 zł oraz wpisowe 1,50 zł.
 3. Zwrot udziału następuje na żądanie, po ustaniu członkostwa.
 4. Udział nie podjęty w ciągu sześciu miesięcy po ustaniu członkostwa przeznacza się na fundusz zasobowy spółdzielni.
 5. Fakt przystąpienia ucznia do spółdzielni Zarząd zapisuje do protokołu i do książki udziałów.
 • § 7
Członek spółdzielni ma prawo:
 1. Korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni.
 2. Brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni.
 4. Zgłaszać swoje uwagi opiekunowi, Zarządowi lub Radzie Nadzorczej w sprawie doskonalenia działalności spółdzielni lub poszczególnych sekcji.
 5. Po ukończeniu szkoły gimnazjalnej przenieść swój udział do spółdzielni osób dorosłych i kontynuować działalność spółdzielczą.
 
 • § 8
Członek spółdzielni jest zobowiązany:
 1. Stosować się do postanowień statutu i uchwał organów statutowych spółdzielni.
 2. Wykonywać starannie prace wynikające z planu pracy lub sprawowanej funkcji oraz inne podjęte dobrowolnie.
 3. Dbać o powierzone mu mienie spółdzielni.
 • § 9
Członkostwo ustaje na skutek:
 1. Dobrowolnego wystąpienia.
 2. Skreślenia z rejestru na mocy wspólnej uchwały Rady Zarządu spółdzielni.
 3. Ukończenia szkoły lub przeniesienia się ucznia do innej szkoły.
 
Organy spółdzielni
 • § 10
Organami spółdzielni są:
 1. Walne Zgromadzenie
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd Spółdzielni
 
 1. WALNE ZGROMADZENIE
 • § 11
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, w obradach którego uczestniczą jej członkowie.
 2. Do Walnego Zgromadzenia należy:
a)      Uchwalenie statutu spółdzielni, zmian w statucie spółdzielni, regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu pracy Rady Nadzorczej.
b)     Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza przychodów i rozchodów spółdzielni.
c)      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej
z działalności spółdzielni, sprawozdania finansowego oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.
d)     Dokonywanie podziału czystej nadwyżki oraz podejmowanie uchwały
o pokryciu strat wynikłych z działalności spółdzielni z funduszu zasobowego,
a gdy fundusz ten okaże się niewystarczający – z funduszu udziałowego.
e)      Wybieranie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym oraz ich odwołanie.
f)       Ustalenie kadencji Rady Nadzorczej.
g)      Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni.
 
 • § 12
Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku gospodarczego.
 • § 13
Zarząd powinien zwołać także Walne Zgromadzenie na żądanie:
 1. Rady Nadzorczej
 2. Przynajmniej połowy członków spółdzielni
 3. Dyrektora szkoły lub opiekuna spółdzielni lub placówki oświatowej
 
 1. RADA NADZORCZA
 • § 14
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.
 • § 15
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych na okres kadencji.
 • § 16
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 1. Nadzór i kontrola działalności spółdzielni.
 2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 3. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.
 4. Akceptowanie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  i rozpatrywanie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, projektu planu pracy i preliminarza przychodów i rozchodów.
 5. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z realizacji swoich obowiązków.
 • § 17
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz w miarę potrzeb zastępcę przewodniczącego, sekretarza
  i komisje /np. komisję rewizyjną/.
 3. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
 • § 18
 1. Regulamin komisji uchwala Rada Nadzorcza.
 2. Komisja rewizyjna dokonuje co najmniej raz na kwartał kontroli kasy, ksiąg
  i dowodów, przeprowadza spis z natury składników majątkowych, spółdzielni, realizując tym samym obowiązki nadzorczo-kontrolne.
 
 1. ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
 • § 19
Zarząd kieruje całokształtem bieżącej działalności spółdzielni oraz reprezentuje tę spółdzielnię na zewnątrz.
 • § 20
Zarząd spółdzielni składa się z co najmniej trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą.
 • § 21
Do obowiązków Zarządu należy:
 1. Kierowanie bieżącą działalnością spółdzielni.
 2. Powoływanie do pełnienia funkcji w sekcjach spółdzielni, członków spółdzielni, nie będących członkami organów spółdzielni.
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
 4. Prowadzenie rachunkowości spółdzielni.
 5. Przedstawianie Radzie Nadzorczej sprawozdań i wniosków.
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 • § 22
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
  w miesiącu.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera prezesa zarządu, powierza obowiązki sekretarza i skarbnika pozostałym członkom tego organu.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 • § 23
Zarząd w zależności od potrzeb spółdzielni powołuje w porozumieniu z Radą Nadzorczą sekcje i ustala dla nich regulaminy.
 • § 24
Zarząd spółdzielni przedstawia dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej plany pracy spółdzielni oraz co najmniej raz w roku składa sprawozdanie z działalności spółdzielni.
 
 • § 25
 1. Wszelkie pisma zawierające zobowiązania spółdzielni podpisuje dwóch członków Zarządu i opiekun spółdzielni. 
 2. Zobowiązania majątkowe z tytułu zadłużeń spółdzielni nie mogą przewyższać funduszu udziałowego i zasobowego razem wziętych.
 
 
 
 
 
Fundusze i rachunkowość spółdzielni
 • § 26
 1. Dla finansowania działalności spółdzielni tworzy się:
a)      fundusz udziałowy,
b)     fundusz zasobowy,
c)      fundusz prac oświatowych,
d)     w miarę potrzeby inne fundusze celowe, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia członków.
 1. Fundusz udziałowy tworzy się z wpłat udziałów członkowskich.
 2. Fundusz zasobowy tworzy się z:
a)      wpłat przez członków wpisowego,
b)     części czystej nadwyżki,
c)      dotacji,
d)     darowizn,
e)      przedawnionych zobowiązań.
Fundusz ten jest niepodzielny i służy do pokrywania ewentualnych strat, wynikłych z działalności spółdzielni.
 1. Fundusz prac oświatowych tworzy się z części czystej nadwyżki oraz z nagród przyznanych spółdzielni za współzawodnictwo i udział w konkursach.
 2. Inne fundusze np. fundusz pomocy finansowej członkom, pomocy w nauce, nagród, itp. tworzone są zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z części czystej nadwyżki.
 • § 27
Spółdzielnia lokuje swoje środki pieniężne w banku współpracującym na rachunku bieżącym lub na książeczce oszczędnościowej.
 • § 28
Zarząd prowadzi rachunkowość spółdzielni według zasad ustalonych przez Krajową Radę Spółdzielczą i dyrektora szkoły.
 • § 29
 1. Spółdzielnia przekazuje 20% czystej nadwyżki na cele rozwojowe spółdzielczości uczniowskiej do Powiatowej Rady S.U.
 2. Spółdzielnia przeznacza część czystej nadwyżki na fundusz zasobowy.
 3. Pozostałą część nadwyżki Walne Zgromadzenie przeznacza na realizację zadań spółdzielni określonych w statucie.
 
 
 
Postanowienia końcowe
 • § 30
Opiekę nad działalnością spółdzielni sprawuje nauczyciel – opiekun powołany przez dyrektora szkoły lub placówki i zatwierdzony przez Radę pedagogiczną.
 • § 31
Nadzór nad działalnością spółdzielni uczniowskiej sprawuje Krajowa Rada Spółdzielcza poprzez powiatową Radę SU, instruktora SU i dyrektora szkoły.
 • § 32
 1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji gdy jej działalność jest niezgodna ze statutem.
 2. Uchwały o likwidacji spółdzielni zapadają na dwóch kolejnych po sobie następujących Walnych zebraniach odbytych w odstępach co najmniej dwutygodniowych.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy członków spółdzielni.
 4. W razie rozbieżności uchwał pierwszego i drugiego zgromadzenia zwołanego
   przedmiocie likwidacji spółdzielni, ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po uprzednim powiadomieniu Powiatowej Rady Spółdzielni Uczniowskich.
 5. Wnioski dotyczące likwidacji SU może zgłaszać:
a)      Rada Nadzorcza
b)     Zarząd Spółdzielni
c)      Instruktor SU
d)     Dyrektor szkoły.
 • § 33
 1. Ostatnie Walne Zgromadzenie Spółdzielni podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku spółdzielni pozostałego po wypłaceniu udziałów jej członkom.
 2. W przypadku braku uchwały Walnego zgromadzenia o przeznaczeniu pozostałego majątku decyzja w tej sprawie należy do Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich.
 • § 34
Każdego roku na dzień 31 grudnia SU sporządza informację o całokształcie swej pracy według wzoru zatwierdzonego przez Ogólnopolską Radę SU i przekazuje je do Wojewódzkiej Rady SU za pośrednictwem instruktora SU.