"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Książki naszych marzeń- program czytelniczy

 
 
 
KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ
 
PROGRAM  ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH
WSRÓD UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ZWIERNIKU
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 
Opiekunowie projektu:
mgr Marzena Świerczek, mgr Helena Laska, mgr Edyta Potok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaka sobie ludzkość wymyśliła.”
Wisława Szymborska
 
Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować.”
 
“Kocham książki, które uczą wiedzy najtrudniejszej i najbardziej
niezbędnej ze wszystkich: znajomości ludzkiego serca.”
Paul Hazard
 
 
 
 
 
 
 
CELE OGÓLNE
 •  popularyzowanie czytelnictwa jako jednej z metod samokształcenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • wzbudzenie w dzieciach  zainteresowania książką, wyrobienie umiejętności wyboru, oceny książki, wdrożenie do czytelnictwa nie tylko dla zdobywania  wiedzy, ale i dla przyjemności.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE
 
I.   Rozbudzanie chęci i motywacji do nauki:
 • budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im różnorodnych możliwości do bezpośredniego obcowania z książką,
 • budzenie zainteresowania lekturą jako źródłem potrzebnych informacji oraz inspiracją do zabawy i ciekawego spędzania czasu,
 • przybliżanie świata książek,
 • doskonalenie umiejętności korzystania z biblioteki szkolnej i publicznej,
II.  Kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych:
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności twórczej dziecka,
 • rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów,
 • rozwijanie myślenia i umiejętności twórczych,
 • rozwój wyobraźni, fantazji oraz ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach,
 • stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć w różnych
      dziedzinach,
 • dostarczanie okazji do autokreacji ucznia,
III. Kształcenie samoistne:
 • podejmowanie przez ucznia coraz bardziej świadomych decyzji czytelniczych,
 • wyrobienie umiejętności wyboru i oceny książki,
 • rozwijanie języka ucznia, bogacenie zasobu leksykalnego czynnego i biernego,
 • nabywanie umiejętności  interpretowania treści przeczytanego utworu,
 • ukazywanie wzorców właściwego zachowania,uwrażliwianie na wartości kulturowe i rozbudzanie potrzeby stałego uczestnictwa w kulturze,
 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę,
 • kształcenie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie,
 • uwrażliwienie na piękno języka literackiego,
 • umożliwianie uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych,
IV. Oddziaływanie wychowawcze lektury:
 • wzmacnianie samooceny uczniów poprzez aktywizowanie do uczestnictwa
  w różnorodnych formach zajęć,
 •  wzmacnianie i aktywizowanie uczniów słabszych i nieśmiałych,
 •  kształtowanie i uświadamianie potrzeby dawania radości innym,
 • czerpanie  radości ze wspólnie wykonanego zadania,
 • podtrzymywanie i utrwalanie więzi koleżeńskich pomiędzy dziećmi,
 • dostarczenie pozytywnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych, pozwalających rozładować napięcia psychiczne.

Metody i formy pracy:

 Podczas realizacji programu będą zastosowane następujące metody i formy pracy:
-          praca z książką;
-          prezentacja ulubionych książek;
-          drama;
-          inscenizacja;
-          pogadanka;
-          wystawki prac dzieci;
-          organizowanie kącików tematycznych z literatury dziecięcej, czasopismami,     albumami, itp.;
-          wystawki poświęcone wybranym pozycjom i twórcom literatury dziecięcej;
-          zajęcia w bibliotece;
-          audytoryjne : opowiadanie, czytanie, nauka tekstu;
-          aktywizujące;
-          informacyjno-usługowe: praca bibliotek, wystawki prac, konkursy prac plastycznych (typu ilustracje, plakaty).
 
 1. 1.       TREŚCI EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH REALIZACJI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM I KLASACH I –III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 • L.P.
  TREŚCI EDUKACYJNE
  SPOSOBY REALIZACJI
  1.
  Pasowanie na czytelnika biblioteki uczniów klasy 1.
  Kształtowanie nawyku
  kulturalnego obcowania
  z książką i innymi dokumentami
  bibliotecznymi.
  Zapoznanie z  pomieszczeniami
  biblioteki oraz jej zbiorami.
  - uroczyste pasowanie na czytelników, poznanie regulaminu korzystania z biblioteki, rodzaje dokumentów bibliotecznych, wypożyczenie pierwszej książki, czytanie przez dzieci fragmentów wypożyczonych książek.
  2.
  Zapoznanie dzieci z popularnymi utworami dziecięcymi ze zwróceniem uwagi na ich autora.
  - wykonanie gazetki o ulubionych  książkach dla dzieci, uzupełnianie klasowych kącików czytelniczych pozycjami przyniesionymi przez dzieci z domu, sporządzenie przez uczniów listy ciekawych książek.
  3.
  Zapoznanie uczniów
   z encyklopedią jako źródłem informacji.
  Lekcja biblioteczna „Encyklopedia to taka księga, po którą każdy mądrala sięga”.
  4.
  Bohaterowie naszych bajek i baśni – głośne czytanie wybranych utworów z literatury dziecięcej.
  - słuchanie głośno czytanych fragmentów bajek i baśni dla dzieci czytanych przez uczniów gimnazjum i zaproszonych gości ,wspólne oglądanie i omawianie ilustrowanych książeczek dla dzieci, wykonywanie ilustracji do przeczytanych utworów literatury dziecięcej, wystawka prac wykonanych przez dzieci.
  5.
  Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania tekstów przez dzieci.
  - głośne czytanie przez uczniów wybranych tekstów.
  6.
  Biblioteka – miejsce rozwijania zainteresowań czytelniczych.
  - organizowanie zajęć bibliotecznych, poznanie pracy bibliotekarza ,korzystanie z czytelni, wypożyczalni, systematyczne wypożyczanie książek, konkurs na najlepszego czytelnika miesiąca i roku.
  7.
  25 XI -Światowy Dzień Pluszowego Misia
  - Miś w literaturze dziecięcej  - prace plastyczne uczniów i wystawka klasowa,
  - gazetka biblioteczna o Kubusiu Puchatku.


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW.                                                                  Po realizacji niniejszych treści edukacyjnych uczeń:

 • wskaże miejsce w bibliotece, gdzie znajdują się książki dla dzieci,
 • wymieni elementy budowy książki;
 • używa w mowie czynnej słów: autor, ilustrator, wydawnictwo, księgarz, drukarz;
 • wymieni kilka tytułów przeczytanych książek;
 • uważnie słucha głośnego czytania przez nauczyciela, rodziców, starsze rodzeństwo czy kolegów itp.;
 • opowie fragment poznanych bajek;
 • recytuje z pamięci ulubione wiersze (J. Brzechwy, J. Tuwima);
 • wskaże i nazwie bohaterów literackich w oparciu o ilustrację i przeczytany tekst;
 • wymieni 2 – 3 autorów książek dla dzieci;
 • często wypożycza książki z biblioteki szkolnej lub publicznej;
 • gromadzi książki w swojej biblioteczce domowej i dba o ich wygląd;
 • czyta ulubione książki dla dzieci,
 • bierze udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę.
ZADANIA DO REALIZACJI PLANU POPRAWY CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW KLAS IV-VI SP I I-III GIMNAZJUM
 • L.P.
  ZADANIE
  SPOSOBY REALIZACJI
  1.
  Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
  - Indywidualne rozmowy pomagające w określeniu zainteresowań czytelniczych ucznia, pomoc w doborze literatury i zachęcanie do samodzielnego poszukiwania książek spełniających oczekiwania. Rozmowy na temat przeczytanych książek. Plebiscyt „TOP 10.
  - Pożeracze książek są wśród nas- wyłonienie najaktywniejszych czytelników w danym roku szkolnym.
  2.
  Poprawa techniki czytania
  1. Przeprowadzenie wśród wybranych uczniów testów sprawdzających technikę czytania w celu określenia poziomu, na jakim czyta dany uczeń. 2.Prowadzenie zajęć z głośnego czytania dla wybranych uczniów w celu poprawienia ich  techniki. Zaangażowanie uczniów do prowadzenia zajęć czytelniczych w klasach młodszych na poprzednio przygotowanym tekście.
  3.
  Dzień Głośnego Czytania „Starsi – młodszym”
  Dzieci z klas młodszych odwiedzane są przez uczniów starszych klas, którzy czytają kolegom fragmenty wybranych  książek.
  4.
  Zwiększenie zainteresowania uczniów zbiorami biblioteki
  1.Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum na temat ich aktywności czytelniczej. Analiza wyników ankiet i
   sformułowanie wniosków.
  2.Reklamowanie wśród uczniów nowych książek w formie wystawek, gazetek, plakatów, na lekcjach bibliotecznych.
  3. Wykorzystywanie w samokształceniu pozycji zgromadzonych w bibliotece: przypominanie uczniom na godzinach wychowawczych i  innych przedmiotach o możliwości wykorzystania zbiorów biblioteki przy wykonywaniu prac domowych, dodatkowych zadań itp.
  4. Zapoznanie z ofertą Biblioteki Miejskiej i Biblioteki Gminnej –wycieczka.
  5.
  Wyrabianie w uczniach nawyku regularnego czytania
  1. Prowadzenie całorocznego  konkursu na czytelnika roku oraz na najlepiej czytającą klasę na każdym etapie edukacyjnym, prezentowanie statystyk miesięcznych wypożyczeń poszczególnych klas na gazetce bibliotecznej, zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły i na gazetce  bibliotecznej o zwycięzcach konkursu „Czytelnik Miesiąca”, nagradzanie laureatów konkursu „Czytelnik Miesiąca” dyplomami wręczanymi na apelu szkolnym, nagrodzenie czytelnika roku ( na każdym poziomie edukacyjnym) nagrodą książkową na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego
  - nagrodzenie najlepiej czytającej klasy i zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej szkoły.
  6.
  Wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach przygotowywanych  przez opiekunów biblioteki i współpracujących z nimi nauczycieli
   Prowadzenie konkursów czytelniczo-literackich:
  -konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-V  - Ilustracja do mojej ulubionej książki.
  - Konkurs czytelniczo-plastyczny dla klas IV-VI Bohaterowie naszych lektur – portret mojego ulubionego bohatera.
  - Wybieramy mistrza czytania- konkurs czytelniczy dla uczniów  klas I-III i IV –VI.
  -tworzenie „ listy przebojów”  literatury młodzieżowej,
  - Udział w uczniów klas IV-VI oraz I-III gimnazjum w konkursie„ Najsłynniejsze literackie pary” w trakcie obchodów DniaZakochanych,
  - Konkurs dla uczniów gimnazjum Czy wiesz, kto to napisał?,
   - Konkurs Iiteracki - Lektury szkolne- przekleństwo czy radość czytania (rozprawka) ,Dalsze losy wybranego bohatera literackiego.

Przewidywane efekty.

Pedagogizacja rodziców.

 • podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów,
 • wzrost zainteresowania biblioteką szkolną,
 • zainteresowanie możliwością korzystania z bibliotek publicznych pozaszkolnych,
 • zmiana proporcji (na bardziej korzystne z punktu widzenia czytelnictwa) zagospodarowania  wolnego czasu między mediami , a czytaniem książek,
 • poprawa jakości czytania,
 • bogacenie słownictwa uczniów,
 • zmniejszenie liczby nieaktywnych czytelników.