"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PRZEWODNICZĄCY- KAMIL MARSZAŁEK

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO-SYLWIA WNĘK

SKARBNIK- ALEKSANDRA SYSŁO

OPIEKUNOWIE- P. EWA PIECZONKA I P. MARTA PIETRON

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
 
działającego przy Szkole Podstawowej z klasami Gimnazjalnymi w Zwierniku
 
Zadania Samorządu:
 
 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej w szkole
  i poza nią
 • Pełnienie funkcji łącznika między uczniami a władzami szkoły: p.Dyrektor i Radą Pedagogiczną
 • Współpraca z Kołem Wolontariatu i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły
 • Rozwiązywanie problemów uczniów i wspomaganie inicjatyw uczniowskich
 • Opiniowanie wybranych dokumentów szkolnych
 • Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej
  i rozrywkowej zgodnie z potrzebami, współudział
  w uroczystościach szkolnych
 • Opieka nad tablicą SU i dbanie o porządek w szkole
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie
  i wzbogacanie jej tradycji
 • Rozwijanie samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i przyjmowanie odpowiedzialności za jednostkę i grupę

 

Plan pracy SU został opracowany w oparciu o:
 
Statut szkoły
 
Kalendarz Uroczystości  Szkolnych
 
Regulamin SU