"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Szkolny program profilaktyczny

WPROWADZENIE

         Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami              i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, ucznia przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem, dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak            i profilaktyką.

Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci       i młodzieży w okresie dorastania. Jest to forma rozwoju, w czasie której dokonuje się wiele intensywnych , jakościowych zmian w osobowości człowieka. Fazę tę najczęściej charakteryzuje brak integracji. Jest to proces podatny na zakłócenia            i podejmowanie działań ryzykownych.

Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji zaburzających prawidłowy rozwój. Należą do nich:                                       

• środowisko społeczne i normy w nim obowiązujące, promujące dane wzorce zachowań

• modelowanie takich zachowań w domu i w szkole

• grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania destrukcyjne

• słabe wyniki w nauce

• brak celów życiowych

• dostęp do środków i substancji psychoaktywnych

• wczesna inicjacja w zachowaniach ryzykownych

 

 

I DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

 

         Zespół Szkół w Zwierniku jest niewielką szkołą, co w połączeniu                   z przyjaznym i bezpiecznym otoczeniem sprawia, iż stwarzamy naszym uczniom duże poczucie bezpieczeństwa. Przyczyn zachowań ryzykownych jest jednak wiele. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mieszkają na wsi, a zatem dostęp do korzystania   z różnych propozycji ośrodków kulturalnych mają utrudniony. Spora część rodziców utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie, dlatego uczniowie czas wolny od zajęć lekcyjnych przeznaczają na pomoc rodzicom. Wykształcenie rodziców – najczęściej zawodowe, może być przyczyną braku aspiracji naukowych ale może również wpływać motywująco. Sytuacja materialna wielu rodzin sięga granic ubóstwa. Wśród mieszkańców społeczności lokalnej nasila się uzależnienie od alkoholu, obserwuje się małą aktywność (brak stowarzyszeń, klubów, kół itp.).

Diagnozy środowiska szkolnego dokonano na podstawie ankiet skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli, obserwacji zachowania uczniów, analizy dokumentacji wychowawców klas.

Analiza wyników badań potwierdziła wstępne zidentyfikowanie obszarów zagrożeń występujących w naszej szkole i posłużyła do skonstruowania Szkolnego Programu Profilaktyki.

Skutecznej realizacji założeń SPP sprzyjać będzie współpraca z różnymi instytucjami (Policja, PPP, Komisja ds. zwalczania problemów alkoholowych, MOPS) i rodzicami.

 

 

 

Przeprowadzona diagnoza posłużyła do określenia domniemanych przyczyn zachowań ryzykownych wśród uczniów.

 

ROZPOZNANE ZACHOWANIA RYZYKOWNE

 

PRZYCZYNY

 

wulgaryzmy, brak kultury osobistej

- obyczaj środowiskowy

- wzorce wyniesione z domu

- chęć zaimponowania rówieśnikom

- wyraz buntu, manifestowanie dorosłości

- wzorce w mediach

- ubóstwo językowe

brak zainteresowania nauką

- lenistwo

- negatywny wpływ grupy rówieśniczej

- brak zainteresowania ze strony rodziców

 

 

palenie papierosów, picie alkoholu

- ciekawość

- wpływ reklamy

- wzorowanie się na dorosłych

- sposób na odreagowanie

- nuda, przekora, bunt

- sytuacja domowa

- negatywny wpływ grupy rówieśniczej

 

 

zachowania agresywne

- negatywne wzorce

- sposób na odreagowanie stresu

- chęć dominowania, zaistnienia w grupie

- moda na agresję

- nieumiejętność radzenia sobie z problemami

 

II CELE, ZAŁOŻENIA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

     Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów naszego środowiska. Jest on zintegrowany ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym. Ma na celu:

 

1.Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym

- doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenie sobie z przejawami przemocy – eliminowanie zachowań agresywnych

- wdrażanie do prawidłowego pojmowania norm zachowania przyjętych przez społeczeństwo w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym

- dążenie do stworzenia modelu „człowieka szczęśliwego” – wszelkie nałogi są zazwyczaj rekompensatą dyskomfortu psychicznego

 

2. Promowanie zdrowego stylu życia

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, wspomaganie zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez kształcenie umiejętności i nawyków ruchowych

- stwarzanie możliwości udziału w zajęciach sportowo- rekreacyjnych

- organizacji czasu wolnego

 

3. Kształtowanie ważnych psychologicznie i społecznie umiejętności

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, doskonalenie technik asertywnych – umiejętności mówienia NIE

 

4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i tożsamości

- uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji

- wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie

 

5. Uświadomienie zagrożeń związanych z pracą dzieci w rodzinnych gospodarstwach rolnych

- usuwanie zagrożeń wynikających z oddziaływania szkodliwych czynników środowiska prac rolnych

- przekazania rodzicom informacji dotyczących bezpiecznej pomocy dzieci            w gospodarstwie

- kształtowanie wśród dzieci przekonań o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac

- przekazanie dzieciom wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy

 

6. Zapobieganie uzależnieniom

 

7. Wspieranie czynników chroniących

- silna więź z rodzicami

- zainteresowanie nauką i własnym rozwojem

- praktyki religijne

- podtrzymywanie tradycji i kształcenie szacunku dla jej norm

- konstruktywna grupa rówieśnicza, autorytety

 

 

III SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

 

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

 

1.Zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli przedmiotowych, a także na wycieczkach, spotkaniach oraz imprezach okolicznościowych

2.Zajęć pozalekcyjnych z uczniami mającymi na celu:

• możliwości rozwijania przez uczniów własnych zainteresowań

• rozwiązywanie problemów oraz radzenie sobie z przejawami przemocy

• nabywanie umiejętności otwartego wyrażania myśli, uczuć i przekonań

 

3.Poświęcania szczególnej uwagi wychowawcy na wzmocnienie poczucia własnej wartości ucznia poprzez:

• okazanie zainteresowania każdemu uczniowi

• badanie środowiska domowego oraz indywidualne rozmowy z rodzicami lub opiekunami

• udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych uczniów

• wspólne opracowywanie metod postępowania w sytuacjach konfliktowych

• dzielenie się z rodzicami pozytywnymi uwagami o dziecku

 

4.Pedagogizacja rodziców w ramach:

• zebrań ogólnych

• spotkań z wychowawcami

 

 

IV METODY REALIZACJI PROGRAMU

 

1.Metody aktywizujące jednostkę i środowisko: quizy, konkursy plastyczne, muzyczne, literackie, apele, teatrzyki, działalność kół zainteresowań, pomoc koleżeńska, szkolenia rodziców i nauczycieli, zawody sportowe, wycieczki

 

2.Metody eksponujące:

• impresyjne – polegają na wywołaniu u uczniów określonych zachowań i zmian     w postawach moralnych, przeżywanie głębokich emocji

• ekspresyjne – stwarzanie sytuacji, w których uczeń nie tylko przeżywa, ale i tworzy np. drama, odgrywanie ról, inscenizacje, wystawy prac

 

3.Metody podające: mini wykład, pogadanka, rozmowa kierowana, dyskusja

 

 

V ADRESACI PROGRAMU I STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

 

         Niniejszy program skierowany jest do: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Praca profilaktyczna w szkole została zaplanowana na trzech związanych ze sobą poziomach:

  1. Profilaktyka wśród dzieci i dla dzieci
  2. Profilaktyka wśród nauczycieli
  3. Profilaktyka wśród rodziców

 

RADA PEDAGOGICZNA

• określa zadania w zakresie profilaktyki

• określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych

• dokonuje analizy działalności profilaktycznej

 

NAUCZYCIELE

• współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych

• wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP

• doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych

 

 

WYCHOWAWCA KLASY

• integruje zespół klasowy

• dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie

• wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

• realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów

•rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych

 

DYREKTOR

• monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie profilaktyki

• diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki

• współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania   z zakresu profilaktyki

 

RADA RODZICÓW

• opiniuje Szkolny Program Profilaktyki

• analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki

• współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, Samorządem Uczniowskim

 

 

VI PRZEWIDYWANE EFEKTY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

       W wyniku zastosowania Szkolnego Programu Profilaktyki:

 

UCZNIOWIE

• zmniejszy się wskaźnik występowania agresji i przemocy

• posiądą wiedzę na temat uzależnień i ich negatywnych skutków

• będą dostrzegali swoje mocne strony

• chętnie i aktywnie będą uczestniczyć w promocji zdrowego stylu życia

 

RODZICE

• usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień, mechanizmów agresji                i przemocy

• zwiększy się świadomość zagrożeń występujących z angażowania dzieci do prac   w rodzinnych gospodarstwach rolnych, higienicznego trybu życia, racjonalnego odżywiania

• będą korzystać ze wsparcia instytucji specjalistycznych

 

NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY

• podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne

• wychowawca na każdy rok szkolny opracuje na podstawie SPP plan działań profilaktycznych dla swojej klasy, w którym uwzględni zadania, sposoby realizacji, formy i metody pracy

 

VII EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 

Opracowany program będzie realizowany w ciągu roku szkolnego 2013/2014.

SPP będzie poddany ewaluacji na zakończenie roku szkolnego poprzez:

• diagnozę wybranych obszarów

 

Podstawową formą ewaluacji będą:

• ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

• obserwacje

• wywiady, rozmowy

 

Wnioski z ewaluacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej a planowane zmiany zatwierdzone uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez RP i SU.

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Model informacyjny (wszystkie klasy)

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

Profilaktyka dydaktyczno - wychowawcza

• Informowanie o najbliższych punktach konsultacyjnych z psychologiem i pedagogiem

• Współpraca z rodzicami w kierowaniu uczniów na badania do PPP

• Zapewnienie pomocy w nauce – zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

• Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w kołach zainteresowań

• Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje wspierające szkołę

• Pomoc psychologiczno – pedagogiczna na terenie szkoły

Zapoznanie uczniów                   z obowiązującymi regulaminami

Zapoznanie uczniów w ramach godzin wychowawczych ze Statutem, WSO, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, Procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia

Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska wychowawczego szkoły

• Dyżury nauczycieli na korytarzach, w szatni, przed szkołą

• Kontrola zachowań uczniów w toaletach

• Ankietowanie środowiska szkolnego na temat bezpieczeństwa w szkole

• Organizowanie spotkań z funkcjonariuszem do spraw nieletnich i ruchu drogowego

• Warsztaty „Jak radzić sobie z przemocą i agresją”

• Zapoznanie uczniów z punktami Statutu Szkoły dotyczącymi zakazu używania środków uzależniających                  i opuszczania szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Zapewnienie poczucie bezpieczeństwa w szkole

• Tworzenie bezpiecznej atmosfery w szkole i poza nią

• Przygotowanie pogadanek na temat „Ferie zimowe – bezpieczne i zdrowe”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły/domu”

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – III

CELE

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

 

 

 

Rozwijanie samoświadomości – samopoznanie

Ja i inni

 

Integracja zespołów klasowych.

wychowawcy

Wzmacnianie poczucia własnej wartości- ja i moje miejsce w klasie.

wychowawcy

Rozpoznawanie i nazywanie emocji – złość, agresja jak sobie z nią skutecznie radzić.

pedagog szkolny

Wyrabianie tolerancji w stosunku do innych.

wychowawcy

Kształtowanie prawidłowego stosunku do osób niepełnosprawnych.

wychowawcy

Uczenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

 

wychowawcy, opiekun świetlicy

Wpajanie prawidłowych nawyków- odżywianie, stosowne ubieranie, ruch na świeżym powietrzu.

wychowawcy, pielęgniarka

Przeciwdziałanie stereotypom płci.

wychowawcy

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

wychowawcy, pedagog, policjant

Gdzie szukać pomocy w różnych sytuacjach – pogadanka.

 

pedagog szkolny

Uświadomienie dzieciom różnic w kontaktach międzyludzkich – zaufanie                      i ostrożność.

 

wychowawca, policjant

Uświadomienie i różnicowanie sytuacji bezpiecznych i niebezpiecznych

wychowawca, pedagog, policjant

Umiejętność radzenia sobie ze złością, agresją                i przemocą oraz                         w sytuacjach trudnych

Pogadanki: „Jak radzić sobie z agresją i złością”, „Zasady bezpiecznego  zachowania się w szkole i poza nią”.

wychowawca, pedagog szkolny, policjant

Promowanie zdrowego stylu życia

Pogadanki na temat zasad przestrzegania higieny osobistej. Prowadzenie zajęć korekcyjnych dla uczniów z grup dyspanseryjnych. Przybliżenie uczniom                    i rodzicom zagadnień związanych z problematyką wad postawy.

Dostosowanie wielkości krzeseł i stolików do wysokości uczniów. Udział                       w programach zdrowotnych organizowanych przez Sanepid.

wychowawcy, pedagog szkolny, pielęgniarka, nauczyciele wychowania fizycznego

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI

CELE

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

 

 

Rozwijanie samoświadomości – kim jestem?

Rozpoznawanie i nazywanie emocji – jak sobie radzić ze złością i stresem.

wychowawcy, pedagog szkolny

Szukanie swoich słabych i mocnych stron – jaki jestem?.

 

wychowawcy, pedagog szkolny

Poznawanie samego siebie – jak być nastolatkiem, problemy dojrzewania, higiena osobista.

wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciel przyrody

Rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

 

wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego

Wprowadzenie do tematu uzależnień.

wychowawca, pedagog szkolny

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

 

 

Wprowadzanie zasad dobrej komunikacji – jak słuchać, jak mówić, komunikacja niewerbalna.

Pogadanki na temat „Co to jest przyjaźń?”, „Czy zasługuję na prawdziwego przyjaciela?”, „Moje mocne i słabe strony – akceptacja siebie, umiejętność samooceny”.

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny

Nauka jak skutecznie rozwiązywać problemy.

 

Wychowawcy, pedagog szkolny

Rozwijanie tolerancji

wychowawcy, pedagog szkolny

Zaufanie – co to jest, na czym polega?.

wychowawcy, pedagog szkolny

 

Kształtowanie właściwych postaw społecznych

Pogadanki na temat praw i obowiązków ucznia.

 

wychowawcy, pedagog szkolny

Warsztaty – „Asertywność jako postawa, dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości”.

 

 pedagog szkolny

Warsztaty – „Jak radzić sobie ze stresem?”.

 

 

 pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niwelowanie przejawów przemocy i agresji

Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić sobie z sytuacjami nacisku – przemocy, agresji.

 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją.

 

Zwiększenie poczucia własnej wartości i poszanowanie tożsamości własnej                 i rówieśników.

 

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

 

Prowadzenie zajęć wychowawczych na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Prowadzenie zajęć wychowawczych integrujących zespoły klasowe.

 

Spotkania z przedstawicielami Policji.

 

Praca nad szacunkiem wobec siebie i innych.

 

Postawa nauczyciela – szacunek wobec ucznia; nauczyciel wzorem.

 

wychowawcy, pedagog szkolny,

policjant

 

 

 

Motywowanie uczniów do nauki

 

 

Aktywizowanie uczniów do nauki przez stosowanie aktywnych metod pracy.

 

Organizacja cyklu zajęć wzmacniających samoocenę.

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez rozszerzanie oferty kół zainteresowań.

 

Indywidualizacja procesu nauczania i oceniania w stosunku do wybranych uczniów.

 

Wzmacnianie motywacji w systemie oceniania – nagrody, dyplomy, wyróżnienia.

nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagog szkolny

 

Wyposażenie rodziców w wiedzę na temat przyczyn niepowodzeń dydaktycznych oraz sposobów pracy z uczniem w domu.

 

Konsekwentne przestrzeganie zaleceń wydanych przez PPP.

 

Zajęcia warsztatowe „Jak się uczyć?”

 

Organizowanie konkursów szkolnych, wiedzy, artystycznych, sportowych.

 

Systematyczne stosowanie na lekcjach krótkich form kontroli wiedzy i umiejętności – kartkówki.

nauczyciele wszystkich przedmiotów, wychowawcy, pedagog szkolny

 

 

 

 

 

Promocja zdrowia

 

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych: „Przyczyny i skutki uzależnienia od dymu tytoniowego”

 

Światowy dzień bez papierosa.

 

Plakaty, gazetki ścienne informacyjne dla uczniów i rodziców.

 

Udział w spektaklach profilaktycznych organizowanych przez szkołę.

 

Realizacja programu „Trzymaj formę”.

wychowawcy, nauczyciel biologii, chemii, samorząd uczniowski, pedagog szkolny.

 

 

Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów

 

 

Koła zainteresowań, wiedzy, sportowe.

 

Zajęcia świetlicowe – opiekuńczo – wychowawcze.

 

Wycieczki, imprezy szkolne, konkursy.

 

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu i egzaminów.

 

nauczyciele, wychowawcy, opiekun świetlicy

GIMNAZJUM

Propagowanie zdrowego stylu życia i alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Uczenie zasad zdrowego stylu życia

Rozmowy rodziców z dziećmi.

Pogadanki, dyskusje na godzinach wychowawczych.

Realizacja edukacji prozdrowotnej.

Cykl tematów realizowanych na lekcji biologii.

Udział w programie „Trzymaj formę”.

rodzice, wychowawcy, nauczyciel biologii, wychowania fizycznego, pielęgniarka, pedagog szkolny

Rozwijanie sprawności fizycznej

Lekcje wychowania fizycznego.

Imprezy sportowe, rozgrywki miedzy klasowe, szkolne.

 

nauczyciele wychowania fizycznego

Dbanie o zdrowy styl życia

Prelekcje na temat „Szkodliwości długotrwałego spędzania czasu przed komputerem i telewizorem”.

Higiena pracy umysłowej.

 

rodzice, nauczyciele – szczególnie informatyki

Uświadamianie uczniom, iż człowiek, jego zdrowie, godność, stanowią wartość najwyższą

 

Rozmowy na lekcjach religii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie.

Rozmowy w ramach godzin wychowawczych i przygotowania do życia w rodzinie.

ksiądz, nauczyciele

Organizowanie pomocy               w nauce

Wychowawcy organizują pomoc koleżeńską.

Nauczyciele organizują zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Konsultacje przedmiotowe.

 

nauczyciele, Samorząd Uczniowski

Promowanie zachowań proekologicznych

Propagowanie akcji ekologicznych w środowisku lokalnym; udział w akcji „Sprzątanie świata”, zbiórka surowców wtórnych – makulatura, baterie.

 

pedagog szkolny, nauczyciel biologii

Stwarzanie uczniom warunków umożliwiających rozwój

Organizacja pracy z uczniem zdolnym.

Motywowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych; nauczyciele stosują aktywne metody nauczania.

 

wszyscy nauczyciele

Eliminowanie przejawów agresji i przemocy w szkole

Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie własne i społeczne

Spotkania uczniów, nauczycieli i dyrektora na apelach porządkowych.

Pogadanki na temat poszanowania mienia swojego i innych.

Dopilnowanie aby uczniowie na konkretnych lekcjach siedzieli w tych samych ławkach

 

dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły

Przeciwdziałanie                            i redukowanie agresji słownej, fizycznej                      i psychicznej w szkole, domu, środowisku lokalnym

Pogadanki na godzinach wychowawczych.

Indywidualne rozmowy z uczniami na temat zachowań agresywnych.

Bieżąca analiza zeszytów uwag, dzienników z zachowania, mająca na celu wyłonienie uczniów stosujących przemoc, agresję.

Rozmowy z rodzicami uczniów agresywnych – współpraca w celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań.

Spotkania z przedstawicielami instytucji państwowych: policjant, kurator sądowy;

skuteczne reagowanie na wszelkie przejawy agresji.

 

wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny

Uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów

 

Dyskusje i ćwiczenia na godzinach wychowawczych.

Kontrola działań uczniów przez rodziców i nauczycieli.

rodzice, nauczyciele

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie                              z negatywnymi emocjami

 

Wskazywanie wzorców pozytywnych zachowań.

Dbałość o rozwój osobowości uczniów.

Zwiększanie szacunku do samego siebie.

nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny

Pokazywanie rodzicom właściwych sposobów radzenia sobie z agresją              u dzieci

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie;

pedagogizacja rodziców

wychowawcy, pedagog szkolny

Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów ze słownika uczniów

Lekcje języka polskiego, dotyczące kultury języka pisanego i mówionego.

Pogadanki na lekcjach religii i godzinach wychowawczych.

Reagowanie wychowawcze na przypadki używania wulgaryzmów.

Apele szkolne poświęcone tej tematyce.

 

nauczyciel języka polskiego, ksiądz, wychowawcy

Profilaktyka uzależnień

Dostarczanie wiedzy                 o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu            i zażywania narkotyków

Projekcja filmów, referaty, prelekcje, gazetki ścienne na temat uzależnień.

Bibliotekarz gromadzi literaturę dotyczącą tej tematyki.

Zajęcia warsztatowe  z profilaktyki antynikotynowej oraz z zakresu przeciwdziałania piciu alkoholu.

Pozyskanie  w walce z nałogami rodziców, policji oraz instytucji wspierających szkołę.

Udział w spektaklach profilaktycznych organizowanych przez szkołę.

 

nauczyciel biologii, wychowawcy, pedagog szkolny

Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem konstruktywnego odmawiania

 

Kształtowanie umiejętności asertywnych.

Ćwiczenie umiejętności właściwego komunikowania się –  – mówienie „nie”               w sytuacji nacisku.

 

wychowawcy, pedagog

Propagowanie świadomego wybierania programów TV               i racjonalnego korzystania            z komputera

 

Zapoznanie z zagrożeniami jakie niesie Internet.

Zapobieganie szerzeniu się cyberprzemocy.

Przygotowanie ucznia do świadomego korzystania z multimediów i Internetu.

wychowawcy, nauczyciel informatyki

 

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

Wzmacnianie więzi między rodzicami i dziećmi

 

Okazywanie szacunku rodzicom jako pierwszym wychowawcom.

Pedagogizacja rodziców.

rodzice, nauczyciele

Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej

Wycieczki klasowe, wyjazdy do kina teatru.

Zabawy integracyjne.

 

Działania integrujące klasę – np. opłatek klasowy, dyskoteki.

 

wychowawcy, samorządy klasowe, samorząd szkolny

Kształtowanie umiejętności wczuwania się w położenie innych

Przeciwdziałanie stereotypom płci.

Szerzenie działalności charytatywnej.

Uwrażliwianie na potrzeby innych.

Zbiórka plastikowych zakrętek – na turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego chłopca.

wychowawcy, Samorząd Uczniowski, pedagog szkolny

 

Wyrabianie potrzeby uczenia się, rozwijania zainteresowań

Przygotowanie rodziców             i nauczycieli do motywowania uczniów do nauki i pomagania  im          w trudnościach w uczeniu się

 

Uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej o pozycje dotyczące pracy z uczniem

mającym trudności w nauce oraz efektywnych metod pracy umysłowej;

informowanie rodziców o możliwości korzystania z pomocy PPP.

 

nauczyciel bibliotekarz, wychowawcy, pedagog szkolny

Rozwijanie zainteresowań naukowych wśród uczniów

Stosowanie aktywnych metod nauczania, wykorzystywanie multimedialnych środków dydaktycznych, stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych, wykorzystywanie komputerowych programów edukacyjnych;

łączenie nauki z zabawą oraz zdrową rywalizacją;

mobilizacja zespołów klasowych oraz indywidualnych uczniów do pomocy koleżeńskiej, przygotowywanie uczniów do konkursów wiedzy.

 

nauczyciele

Zapoznawanie                            z nowatorskimi metodami uczenia się

 

Wykorzystywanie komputera i zasobów Internetu do nauki.

wychowawca, nauczyciel informatyki

Przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej.

Wyjazd z uczniami klas trzecich na „Dni Kariery”.

Zapraszanie w ramach godzin wychowawczych przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych.

 

wychowawcy, pedagog szkolny,

 

Eliminowanie zjawiska wagarowania

Współpraca z rodzicami              w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego

Kształtowanie u rodziców postawy odpowiedzialności  za systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia szkolne.

Stała kontrola frekwencji na wszystkich zajęciach – analiza i rozliczanie.

 

wychowawcy, pedagog, policjant

Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających                 z wagarowania

Pogadanki na godzinach wychowawczych uświadamiające zagrożenia związane          z wagarowaniem.

 

wychowawcy, pedagog szkolny