"Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać"-Rotmistrz Witold Pilecki

Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zwierniku na rok szkolny 2013/ 2014

 

 

 

 

 

 

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby umiał być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

/ Jan Paweł II /

 

 Przemówienie w UNESCO 02.06.1980 r.

 

 

 

 

 

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,

nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje –

przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil”

/Janusz Korczak/

 

 

 

Spis treści 

 

 1. PODSTAWA PRAWNA ...........................................................................................................................................................
 2. MISJA SZKOŁY .......................................................................................................................................................................
 3.  CELE PROGRAMU ................................................................................................................................................................
 4. POSTANOWIENIA WSTĘPNE .............................................................................................................................................
 5.  STAŁE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE ....................................................................................................................................
 6.  POSTAWY WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ..............................................................................................
 7. POSTAWA NAUCZYCIELI ...................................................................................................................................................
 8. POSTAWA ABSOLWENTA ..................................................................................................................................................
 9. PROGRAM WYCHOWAWCZY .............................................................................................................................................. 
 10.  BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY. ...........................................................................................................
 11. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE. ........................................................................................................
 12.  KSZTAŁTOWANIE POSTAW SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI UCZNIA. .............................................................
 13.  DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE. ..........................................................................................................
 14. PRZYGOTOWANIE DO WŁAŚCIWEGO WYBORU DALSZEJ DROGI EDUKACYJNEJ. ...................................................
 15. WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI UCZNIÓW. …………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

v    Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.

v    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

v    Rozporządzenie MEN i S z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

v    Statut Szkoły

v    Program Profilaktyczny Szkoły

 

            Program wychowawczy opisuje w sposób całościowy treści i działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju ucznia oraz służy urzeczywistnieniu wizji naszej szkoły. Jest elastyczny i otwarty, modyfikowany w zależności od potrzeb. Przy opracowaniu programu wykorzystano wskazówki i uwagi rodziców, które wpłynęły na zebraniach klasowych; wzięto pod uwagę sugestie uczniów oraz uwagi doświadczonych wychowawców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

 

            Misją naszej szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Ponadto wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, wsi, kraju, świata oraz, aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie.

            Głównym założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania młodego człowieka i przygotowania go do odniesienia sukcesu – w nauce i w życiu. Są to: upór w osiąganiu wyznaczonego celu, wiara we własne siły i możliwości, organizacja swoich działań i zarządzanie czasem oraz współpraca, tolerancja, przestrzeganie zasad, szacunek dla innych. Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko
w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej i kształtowaniu osobowości. Wzmacniamy jego kreatywność oraz indywidualne możliwości intelektualne. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką, który kształtuje człowieka wrażliwego na otaczający go świat. Poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych wzmacniamy takie cechy charakteru, jak życzliwość, tolerancja, wrażliwość, odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka oraz przygotujemy naszych uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym.

 

 

 

 

 

 

 

Naszym celem jest: 

 

 

v  Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).

v  Wdrażanie młodzieży do pracy nad własnym rozwojem osobistym i społecznym.

v  Stwarzanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań (wycieczki, dyskoteki, koła zainteresowań).

v  Kształtowanie postaw obywatelskich, moralnych, patriotycznych i proekologicznych.

v  Rozwijanie poszanowania do historii kultury i tradycji narodowej z jej regionalnym bogactwem.

v  Wdrażanie do poznawania dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego Europy i świata

v  Przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych

v  Dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań,

v  Kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych

v  Wykorzystanie indywidualnego potencjału ucznia

v  Dostosowania wymagań programowych zróżnicowanych pod względem poziomu i tempa pracy odpowiednio do możliwości ucznia

v  Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej

v  Zapewnienie szacunku każdemu, zarówno w relacji uczeń – uczeń, jak też pedagog/pracownik – uczeń

v  Przywiązywanie dużej wagi do wzmacniania poczucia własnej wartości

v  Poszanowanie wartości i godności ludzkiej

v  Aktywne działania ucznia na rzecz klasy, szkoły

v  Uczciwość, szczerość, prawdomówność, sprawiedliwość

v  Szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej

v  Wrażliwość na piękno przyrody ojczystej

v  Ogólnoludzkie normy i wartości religijne

 

 

 1. III.           WSTĘP

 

Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, który polega na planowym wpajaniu przez rodziców, nauczycieli i wychowawców zasad oraz reguł, którymi ma się ono kierować w swoim życiu.

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym życia dzieci i młodzieży jest rodzina, którą szkoła powinna wspierać w dziedzinie wychowania. Systematyczna praca z uczniami i rodzicami we współpracy z różnymi instytucjami jest podstawą naszego programu wychowawczego, gdyż wychowanie i kształcenie powinno stanowić integralną całość.

Drogą pozytywnej motywacji, preferując humanistyczne normy moralne stwarzamy dziecku warunki do samodzielnego poznawania siebie:

v  mobilizujemy do rzetelnej samooceny i rozwijamy poczucie własnej wartości,

v  przybliżamy podstawowe zasady i reguły obowiązujące w stosunkach międzyludzkich,

v  kształtujemy zachowania sprzyjające zdrowiu

v  zapewniamy wszechstronny rozwój osobowy ucznia, wspomagamy ten rozwój we wszystkich wymiarach, zwłaszcza indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, a tym samym wyposażymy absolwenta naszej szkoły w bagaż pozytywnych wartości, by dalej podążał drogą poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna.

 

Chcemy być szkołą, która kształcić będzie uczniów na miarę XXI wieku, tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się  współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, tak by w sposób najbardziej efektywny
 i wydajny umożliwiać młodym ludziom rozwój.

Treści wychowawcze zawarte w niniejszym programie przewidziane są do realizacji w ciągu  sześcioletniej nauki w szkole podstawowej i  trzyletniej  w gimnazjum.  Program  przygotowany został w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych latach pracy, w zależności od zmieniających się potrzeb.  Określa pracę wychowawczą jako  współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednocześnie uznaje, że największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice. Szkoła wspomaga ich w procesie wychowania.  Integralną częścią Programu wychowawczego są również treści wychowawcze zawarte w Programie profilaktycznym Szkoły, Statucie Szkoły działaniach doraźnych i okolicznościowych.  

Zadania wychowawcze realizowane są w ramach: 

v  lekcji wychowawczych,

v  lekcji przedmiotowych,

v  zajęć pozalekcyjnych:, zajęć świetlicowych, zajęć sportowych

v  wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,

v  wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na terenie szkoły,

v  wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdy do teatru, muzeum, kina,

v  indywidualnej pracy pedagogicznej z uczniem,

v   akcji charytatywnych, ekologicznych,

v  zawodów i imprez sportowych,

v   stałego uaktualniania strony internetowej,

v  współpracy z rodzicami, która obejmuje:

a)     natychmiastowy kontakt w niepokojących sytuacjach wychowawczych (telefoniczny, listowny),

b)     stały kontakt podczas zebrań, okresowych wywiadówek i konsultacji,

c)      stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców,

d)     spotkania z  pedagogiem szkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. IV.            CELE PROGRAMU

 

Cel nadrzędny: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

 

Cele szczegółowe:

 

v  rozwijanie indywidualnych zainteresowań,

v  kształtowanie poczucia własnej wartości,  godności   i niezależności,

v  kształtowanie postaw patriotycznych,

v  wdrażanie do aktywnego uczestniczenia w życiu rodziny, klasy i szkoły,

v   kształtowanie świadomości ekologicznej,

v  kształtowanie umiejętności pełnienia ról społecznych,

v  wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, zarówno w sferze emocjonalnej, intelektualnej, jak i fizycznej,

v  przygotowanie do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz społeczeństwie,

v  przygotowanie do tworzenia relacji opartych na przyjaźni, tolerancji, poszanowania odrębności drugiego człowieka,

v  wpajanie poczucia szacunku dla kultury i tradycji narodowych,

v  rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przy jednoczesnej otwartości na dorobek kulturalny całej Europy i świata,

v  poszanowanie otaczającej przyrody,

v  promowanie zasad dobrego wychowania oraz dbanie o wysoki poziom kultury osobistej uczniów,

v  podmiotowe traktowanie ucznia,

v  preferowanie nadrzędnych, uniwersalnych wartości takich jak: prawda, dobro, miłość, piękno, tolerancja,

v  kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek do innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestniczenia w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy zespołowej,

v  kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,

v  podejmowanie działań w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji,

v  takie uczestnictwo nauczyciela w formowaniu emocji wychowanka, by ten stawał się co raz bardziej wartościowym człowiekiem,

v  dostrzeganie i rozwijanie predyspozycji umysłowych, duchowych, fizycznych oraz talentów uczniów, aby zapewnić im najlepszy, harmonijny rozwój, w zgodzie z samym sobą

 

 

 

 1. V.               STAŁE UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

 

v  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

v  Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

v  Dzień Edukacji Narodowej – apel ogólnoszkolny.

v  Uroczystość Odzyskania Niepodległości – apel ogólnoszkolny.

v  Zabawa andrzejkowa

v  Wigilia szkolna, wigilie klasowe.

v  Pierwszy dzień wiosny.

v  Wielkanoc szkolna.

v   Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

v  Dzień sportu

v  Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

v  Włączanie się w różnego rodzaju akcje społeczne wynikające z zaistniałej sytuacji w kraju lub na świecie.

 

 1. VI.            POSTAWY WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH:

 

  1. Rzetelne, coroczne, zapoznanie uczniów w czasie godzin wychowawczych i ich rodziców podczas zebrań z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły: Statutem szkoły, Programem wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Regulaminem Programem Profilaktycznym.

  2. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkolę.

  3. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowanie uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.

  4. Koordynowanie działań zespołu klasowego, wspieranie rozwoju uczniów.

  5. Opracowanie klasowego planu wychowawczego (w porozumieniu z uczniami i rodzicami) w oparciu o niniejszy "Program wychowawczy szkoły” oraz przedstawienie go rodzicom podczas pierwszego spotkania w danym roku szkolnym.

  6. Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery w zespole klasowym.

  7. Dbanie o rozwój samorządności w klasie.

  8. Uczestniczenie we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np.: imprezach, wycieczkach, obozach, w których uczestniczą wychowankowie.

  9. Udział w klasowych wycieczkach.

10. Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i terapeutą, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Dębicy.

11. Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów jak nauczycieli uczących w klasie.

12. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej.

 

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ:

 

 1. Wspomaganie rodziny w jej naturalnych prawach do wychowania poprzez dostarczanie kompetentnych informacji o przyczynach problemów z zachowaniem się ucznia oraz sposobach wprowadzania korekt wychowawczych.
 2. Ułatwianie i stwarzanie możliwości kontaktu rodziców z:

v  Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Dębicy

v  specjalistami z dziedziny medycyny i psychologii

 1. Opracowywanie zasad motywowania uczniów do pożądanych społecznie zachowań z uwzględnieniem kryteriów przyjętych w statucie szkoły.

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

 1. Wyraża opinie na temat sposobu i celowości organizowania imprez
  i uroczystości szkolnych,
 2. Decyduje w ramach kompetencji określonych w statucie o realizowanych przez szkołę zadaniach.
 3. Reprezentuje uczniów na zewnątrz.
 4. Ocenia sytuację wychowawczą w szkole.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI:

 

  1. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach z rodzicami organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

  2. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w trudnych sytuacjach wychowawczych.

  3. Rodzice mają obowiązek dbania o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

  4. Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do dyrektora szkoły lub wychowawcy najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów.

  5. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z zapisami Statutu szkoły.

  6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci.

  8. Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.

 

CELE OGÓLNE PRACY WYCHOWAWCZEJ:

 

v  wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, społecznym, moralnym i duchowym poprzez swobodę praktycznego działania i krytycznego myślenia

v  kształtowanie postawy patriotycznej wychowanków

v   uczenie szacunku dla narodowego dziedzictwa, a jednocześnie otwartości na wartości Europy i świata

v  przygotować ich do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, szacunku dla drugiego człowieka i wrażliwości na potrzeby innych

v  zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju w atmosferze życzliwości i wzajemnej inspiracji.

v  Promowanie stylu wychowania opartego na indywidualizacji, podmiotowości i samodzielności ucznia.

 

 

POSTAWA NAUCZYCIELI 

 

            Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel kształci
 i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka bez względu na jego narodowość, rasę i światopogląd. (Karta Nauczyciela, Art. 6) 

Nauczyciele powinni odznaczać się półprofesjonalnością i troską w zakresie: 

v  działań ukierunkowanych na to, by każdy uczeń w zespole klasowym czuł się jego ważnym członkiem,

v   zapewnienia poczucia bezpieczeństwa w szkole wszystkim dzieciom i młodzieży,

v  elastycznością i pomysłowością w swoich działaniach edukacyjno-wychowawczych. 

 

Priorytety naszego działania: 

 

 1. Nauczanie relacji wzajemnego poszanowania,
 2.  Budowanie prawidłowych więzi uczuciowych,
 3. Kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się  w relacjach między rówieśnikami i względem osób dorosłych,
 4. Rozwijanie  odpowiedzialności za siebie  i innych,
 5. Przygotowanie do wykorzystania umiejętności i zdobytej wiedzy w dalszym samodoskonaleniu się,
 6. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności  samodzielnego myślenia,
 7. Rozwijanie świadomej troski o swoją higienę i zdrowie,
 8. Kształtowanie umiejętności organizowania wolnego czasu poprzez rozwijanie własnych zainteresowań i samorealizację.

 

Sposób realizacji wytyczonych celów:  

 

 1. Przestrzeganie ustalonych zasad postępowania zgodnie z przyjętymi regulaminami (regulaminem szkoły i regulaminami klasowymi),
 2. Krzewienie postawy samopomocy koleżeńskiej,
 3. Kształcenie umiejętności skutecznego komunikowania się,
 4. Wykonywanie zadań na rzecz klasy, szkoły środowiska lokalnego,
 5. Organizowanie wspólnych wyjść i wycieczek,
 6. Włączanie się i podejmowanie  wspólnych inicjatyw kulturalno-rozrywkowych i edukacyjnych,
 7.  Wspieranie działalności samorządu,
 8. Inspirowanie do stawiania przed sobą celów i wzbudzanie motywacji do ich wytrwałej realizacji,
 9. Wspieranie w realizacji zainteresowań i form spędzania wolnego czasu
 10. Wspieranie w poszukiwaniu dalszych dróg edukacji uczniów gimnazjum

 

 

 

POSTAWA ABSOLWENTA 

 

            Mamy nadzieję we współpracy z rodziną wychować młodego człowieka, który w przyszłości będzie potrafił: 

 

 1. A.              ZNALEŹĆ CEL I SENS SWOJEGO ISTNIENIA:

 

 1. Zachowywać się kulturalnie i tolerancyjnie,
 2. Wykazywać aktywną postawę w rozwijaniu zainteresowań,
 3. Świadomie włączać się w kreowanie swojej przyszłości,
 4. Z chęcią zdobywać wiedzę o świecie i doskonalić się,
 5. Odróżnić dobro od zła,
 6. Prezentować postawy patriotyczne
 7. Nie ulegać nałogom i uzależnieniom,
 8.  świadomie dbać o swoje środowisko,
 9. Być świadomym członkiem społeczności lokalnej,
 10. Realnie oceniać własne możliwości i adekwatnie je wykorzystywać,
 11. Dbać o własną godność i szanować innych.
 12. Być człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych, otwartym na świat i drugiego człowiek
 13. Właściwe zachowuje się wobec osób słabszych, starszych i niepełnosprawnych
 14. Szanuje ogólnie przyjęte normy moralne
 15. Zna i stosuje zasady dobrego wychowania
 16. Dbać o dobro wspólne
 17. Być wrażliwym na sprawy i potrzeby innych ludzi
 18. Akceptować odrębność, różnorodność, indywidualność
 19. Mieć świadomość swojego miejsca w rodzinie
 20. Znać swoje najbliższe środowisko
 21.  umieć współdziałać w grupie

 

 

 1. RADZIĆ SOBIE Z TRUDNOŚCIAMI:

 

 1. Być  pozytywnie nastawionym do siebie i świata
 2. Akceptować samego siebie i innych
 3. Być wytrwałym w dążeniu do celu
 4. Być samodzielnym, zaradnym, przedsiębiorczym
 5. Znać swoje mocne i słabe strony
 6. Umieć aktywnie wypoczywać
 7. Być świadomym zagrożeń i potrafić się im przeciwstawić
 8. Przyjmować  porażkę jako motywację do dalszego, twórczego działania

 

 1. BYĆ OTWARTYM NA WIEDZĘ

 

 1. Umiejącego się uczyć
 2. Rozumiejącego sens edukacji we współczesnym świecie
 3. Planującego swoją karierę
 4. Znającego podstawy języka obcego
 5. Potrafiącego obsługiwać komputer
 6. Korzystającego z różnych środków informacji
 7. Stosującego zdobytą wiedzę w praktyce
 8. Rozwijającego swoje zainteresowania
 9.  Dbającego o sprawność fizyczną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. VII.        PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

 1. 1.                 BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY.

 

 

 

Zadania

 

 

Forma realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 

ewaluacja

1. Poznawanie historii szkoły i jej osiągnięć.

 

Godziny wychowawcze, akademie i uroczystości szkolne.

 

Wychowawcy, nauczyciele

Rozmowa, obserwacja

2. Prowadzenie kroniki szkolnej, strony internetowej.

Kronika szkolna, strona internetowa

Wyznaczeni nauczyciele

Analiza dokumentacji

3. Dbanie o wystrój szkoły oraz placówki.

 

Aktualizowanie gazetek ściennych, gablota osiągnięć sportowych uczniów, dekoracji na korytarzach szkolnych, dekoracji okazjonalnych.

Wyznaczeni nauczyciele.

Obserwacja

4. Organizowanie galerii prac uczniów.

 

Gazetki ścienne w klasach i na korytarzu

 

wychowawcy

Rozmowa, obserwacja.

6. Kształtowanie pozytywnego obrazu szkoły.

 

 Reprezentowanie szkoły na zewnątrz przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz publikacje pracowników szkoły.

Nauczyciele

Obserwacja ,strona internetowa

7. Mobilizowanie uczniów do budowania pozytywnego wizerunku klasy i szkoły

Godziny wychowawcze, uczestniczenie w zawodach i konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych. 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Rozmowa, obserwacja.

 

2. ROZBUDZANIE TWÓRCZEJ POSTAWY UCZNIÓW I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

 

Zadania

Formy realizacji

Osoba odpowiedzialna

Ewaluacja

1.Rozwijanie zainteresowań

kulturą, sportem, najbliższą

okolicą i regionem.

• Wyjazdy do teatru, kin i muzeów.

•  Wycieczki

• Organizowanie kółek     zainteresowań

•  Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych

• Redagowanie gazetki szkolnej.

• Tworzenie gazetek ściennych informacyjnych na korytarzach
i w klasach.

•  Prezentacje multimedialne

Wychowawcy klas

Opiekunowie kółek

zainteresowań;

Wszyscy nauczyciele

 

2.Rozbudzanie zainteresowań

kulturą, historią i geografią

Europy i świata

• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi

•  Imprezy środowiskowe,

• Korzystanie z programów

edukacyjnych

• Udział w Programach Unijnych

  Nauczyciele historii, przyrody, informatyki, muzyki i plastyki

 

3.Kształtowanie umiejętności

korzystania z różnych źródeł

informacji

• Przeprowadzanie lekcji
z wykorzystaniem technologii

• Informacyjnej w tym prezentacje multimedialne

• Komputeryzacja zbiorów

biblioteki szkolnej

•  Przekazywanie ważnych

informacji dotyczących   szkoły przez stronę internetowa szkoły

 

 • Wszyscy nauczyciele
 • wychowawcy

 

4. Motywowanie uczniów do

osiągania lepszych wyników

w nauce i sporcie

• Nagradzanie najlepszego

absolwenta klas szóstych
 i trzecich gimnazjum

NAGRODĄ DYREKTORA SZKOŁY

•  Wyróżnianie najlepszych uczniów odznaką wzorowego ucznia, świadectwem z czerwonym paskiem, nagroda książkową

• Uzyskiwanie przez najlepszych uczniów stypendiów naukowych

• Wyróżnianie najlepszej klasy w konkursach „ Klasa na medal” i „Sprawna klasa”

• Pochwały ustne i pisemne wychowawców, dyrektora i nauczycieli

•  Tworzenie zespołów samopomocy uczniowskiej

 • Dyrektor

•    Nauczyciele

•    Nauczyciele w-fu

 • Wpisy w kronice szkolnej
 • wpisy na stronie internetowej szkoły

 

 

 

 

 

 

 1. 3.     WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE.

 

Zadania

 

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

ewaluacja

1. Zapoznawanie uczniów z  obrzędami i tradycjami rodzinnymi, narodowymi, lokalnymi i kulturowymi.

Godziny wychowawcze, apele
 i akademie szkole.

Wychowawcy, nauczyciele historii, j. polskiego i WOS-u.

 

Rozmowa, obserwacja.

 

2. Wzbudzanie chęci do uczestnictwa w obchodach  świąt państwowych.

Akademie, godziny wychowawcze

Wychowawcy, nauczyciele

Rozmowa, obserwacja

 

3. Kształtowanie postawy szacunku dla symboli narodowych.

 

Godziny wychowawcze, lekcje języka polskiego, historii, WOS- u

Wychowawcy, nauczyciele historii, j. polskiego i  WOS- u.

Rozmowa, obserwacja

 

4.Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej.

 

Godziny wychowawcze, lekcje języka polskiego, historii, WOS- wycieczki do miejsc pamięci.

Wychowawcy, nauczyciele historii, j. polskiego i  WOS- u.

 

Rozmowa, obserwacja

 

5. Kształtowanie postawy patriotyzmu

Godziny wychowawcze, lekcje języka polskiego, historii, WOS- u 

Nauczyciele, wychowawcy

Rozmowa, obserwacja

 

6.Organizowanie wyjazdów edukacyjnych

Wycieczki, wyjścia do muzeów.

Nauczyciele, wychowawcy

Rozmowa, obserwacja

7.Udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez  Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

 

Zajęcia świetlicowe, apele okolicznościowe, inne formy, które rekomenduje organizator akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Nauczyciele, wychowawcy

Rozmowa, obserwacja

 

8.Poznanie swoich praw obywatelskich

Lekcje historii, WOS- u,

 

Nauczyciele, wychowawcy

Rozmowa, obserwacja

 1. Kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego.

Lekcje historii, godziny wychowawcze, zapraszanie gości związanych zajmujących się historią regionalną, wyjazdy na sesje naukowe poświęcone historii regionu

Nauczyciele historii, wychowawcy, zaproszeni goście

Rozmowa, obserwacja

 

 

 1. 4.     KSZTAŁTOWANIE POSTAW SAMODZIELNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI UCZNIA.

 

Zadania

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

Ewaluacja

1.Kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia i wyrażania własnych opinii w sposób akceptowany społecznie

 godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe,

Wychowawcy, nauczyciele, opiekun świetlicy

Rozmowa, obserwacja

2.Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych osób:

a) kształtowanie umiejętności kulturalnego zwracania się
o pomoc,

b) zapobieganie postawie roszczeniowej,

szacunek do innych

Rozmowy indywidualne, dyskusje, pogadanki,  godziny wychowawcze

 zajęcia z pedagogiem ,zajęcia dydaktyczne i świetlicowe

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

 

obserwacja

3. Pogłębianie wiedzy o samym sobie:

a)uświadamianie własnych dążeń, poczucia własnej wartości,

b)umiejętność samooceny

c) uświadomienie własnych możliwości i ograniczeń,

d)rozwijanie odpowiedzialności za siebie.

Rozmowy indywidualne, dyskusje, pogadanki,  godziny wychowawcze

 zajęcia z pedagogiem ,zajęcia dydaktyczne i świetlicowe

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

 

obserwacja

4. Propagowanie kultury słowa wśród uczniów

Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, lekcje języka polskiego,

 

Wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele specjaliści

Rozmowa, obserwacja

 

5. Kształtowanie postawy asertywności

Godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 pedagog , wychowawcy, nauczyciele

 

Obserwacja, rozmowy indywidualne, dyskusja.

6. Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych

 

 

Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym, omawianie ocen z zachowania

 

Wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny, nauczyciele

 

Obserwacja, rozmowy indywidualne, dyskusja.

7. Kształtowanie wśród uczniów postawy tolerancji:

a) przyczyny i przejawy nietolerancji,

b) tolerowanie odmienności i inności,

c) rozwijanie empatii,

d) wyzwalanie gotowości do niesienia pomocy drugiemu

Godziny wychowawcze,  zajęcia z pedagogiem, lekcje języka polskiego i WOS- u.

 

Wychowawcy, nauczyciele WOS- u i języka polskiego, pedagog, 

 

Rozmowa, obserwacja

 

8.Kształtowanie pozytywnej atmosfery w klasie:

a) kształtowanie postawy koleżeństwa,

b) kształtowanie umiejętności komunikowania się,

c) rozbudzanie otwartości na drugiego człowieka,
d) uświadomienie sobie konieczności własnego wkładu
w rozwój i integrację klasy,

e) pogłębianie wiedzy o swojej klasie i poczucia współodpowiedzialności

Wycieczki, godziny wychowawcze, zajęcia z  pedagogiem, wzajemna pomoc na zajęciach, przerwach, w szatni itp.

 

Wychowawcy, pedagog,  wychowawca świetlicy.

 

Obserwacja, rozmowa

 

9.Uświadomienie roli rodziny:

a) uświadomienie wpływu rodziny na nasze życie,

b)pielęgnowanie pozytywnych relacji w rodzinie,

c)kształtowanie szacunku do rodziny

Godziny wychowawcze, rozmowy indywidualne, zajęcia świetlicowe, zajęcia z pedagogiem,

 

Wychowawcy, pedagog,  nauczyciele

 

Obserwacja.

 

10.Kształtowanie umiejętności obrony własnych poglądów i uznawanych przez siebie wartości

Godziny wychowawcze,   rozmowy indywidualne, zajęcia świetlicowe

Wychowawcy, pedagog, 

 

 

Rozmowa, obserwacja

 

11.Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji:

a) segregacji informacji oraz ich krytycznej oceny,

b) kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo w kontakcie z mediami (Internet, TV, prasa, radio, itp.

WOS, informatyka, , zajęcia z pedagogiem,

 

Nauczyciele, bibliotekarze, pedagog, , wychowawcy.

 

Rozmowa, obserwacja

 

12.Rozwijanie umiejętności reagowania na zagrożenia:

a) zapoznawanie uczniów

z sygnałami alarmowymi oraz oznakowaniem BHP,

b)zapoznanie uczniów
z procedurami reagowania
w konkretnych sytuacjach zagrożenia;

c) organizowanie ewakuacji
w ramach próbnego alarmu,

d)zapoznawanie uczniów
z zasadami postępowania
w sytuacjach zagrożenia

Godziny wychowawcze, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych zajęciach i w salach lekcyjnych, zajęcia świetlicowe, zajęcia z pedagogiem,  apele, lekcje wdż

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, wychowawcy świetlicy,

 

Rozmowa, obserwacja

 

 

 

 1. 5.     DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE

 

 

Zadania

 

 

Forma realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

Ewaluacja

1.Poznanie zasad zdrowego trybu życia:

a)     spędzania wolnego czasu,

b)     higieny układu nerwowego.

Lekcje biologii, godziny wychowawcze

 

Nauczyciele biologii , wychowawcy

 

Sprawdziany osiągnięć szkolnych uczniów, rozmowy
z uczniami, obserwacja

 

2.Poznanie zasad racjonalnego żywienia i płynących z nich korzyści

 

 

Zajęcia z  pedagogiem szkolnym, godziny wychowawcze, lekcje biologii, koordynator akcji Trzymaj formę

 pedagog , wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele biologii

 

Sprawdziany osiągnięć szkolnych uczniów, rozmowy

z uczniami, obserwacja.

 

3. Kształtowanie nawyków higieny osobistej i dbałości
o zdrowie:

a) higiena całego ciała,

b) mycie rąk przed posiłkami i po korzystaniu z toalety,

c) dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych, okoliczności, wieku itp.

Godziny wychowawcze, lekcje biologii

 

Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele biologii

Sprawdziany osiągnięć szkolnych uczniów, rozmowy
z uczniami, obserwacja,

4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w czasie pobytu w szkole, w trakcie wyjść poza jej teren oraz na wycieczkach.

 

 

Dyżury nauczycieli na przerwach, kursy pomocy przedmedycznej, przypomnienie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, współtworzenie z uczniami regulaminów obowiązujących na terenie szkoły

Dyrekcja szkoły, wychowawcy,

Kontrola dokumentacji.

 

5. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 

 

 

Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych zajęciach i w salach lekcyjnych, godziny wychowawcze,   próbna ewakuacja budynku. Przeprowadzenie apelu .

 

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele.

 

Próbna ewakuacja budynku

 

6. Poznanie i uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, sekty, bulimia, anoreksja.

Zajęcia z  pedagogiem szkolnym, godziny wychowawcze, lekcje biologii, WOS- u 

 

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele biologii, WOS-u

 

Sprawdziany osiągnięć szkolnych, rozmowy, obserwacja.

 

7.  Organizowanie ćwiczeń rekreacyjnych, konkursów sprawnościowych, wycieczek, zawodów sportowych, zielonych szkół, imprez o charakterze rekreacyjnym.

Konkursy, wycieczki, zielone szkoły.

 

Nauczyciele, wychowawcy, 

 

Analiza dokumentacji, rozmowa, obserwacja

 

8.  Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji pozytywnych i negatywnych w sposób akceptowany społecznie oraz postępowania w sytuacji zagrożenia agresją

Godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem i p

 

pedagog , wychowawcy, 

 

Obserwacja, rozmowy indywidualne, dyskusja.

 

 

 

 

 

 1. 6.     PRZYGOTOWANIE DO WŁAŚCIWEGO WYBORU DALSZEJ DROGI EDUKACYJNEJ UCZNIÓW GIMNAZJUM

 

Zadania

 

Forma realizacji

Osoba odpowiedzialna

funkcja

1. Pomoc uczniom w określeniu swoich mocnych stron, zainteresowań oraz predyspozycji.

Godziny wychowawcze, zajęcia
z   pedagogiem

 Pedagog , wychowawcy, nauczyciele 

 

Rozmowy, obserwacja

 

2.  Przygotowanie uczniów klas III do dokonania wyboru dalszego kierunku i poziomu kształcenia.

 

 

Rozmowy indywidualne spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania z psychologiem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, godziny wychowawcze

Wychowawcy, pedagog, psycholog.

 

Rozmowy, wywiad z rodzicami, obserwacja.

 

3.Pomoc uczniom
w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, formach spędzania wolnego czasu, formach aktywności społecznej, perspektywach życiowych

Zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, wyjazdy do szkół ponadgimnazjalnych,   Organizowanie spotkań z nauczycielami innych placówek oraz z absolwentami

Pedagog, wychowawca świetlicy, wychowawcy

 

Rozmowa.

 

4. Egzamin kończący naukę
w gimnazjum jako decydujący czynnik ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Godziny wychowawcze
i rozmowy indywidualne
z uczniami i rodzicami

 

Wychowawcy, pedagog, dyrektor szkoły.

 

Rozmowa, analiza wyników egzaminu

 

 

 1. 7.     WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI UCZNIÓW.

 

 

Zadania

 

Forma realizacji

 

Osoba odpowiedzialna

 

Ewaluacja

 

1.Zapoznawanie rodziców z dokumentami szkoły (WSO, statut, program wychowawczy i profilaktyczny. itp.)

Zebrania z rodzicami

 

Wychowawcy, pedagog.

 

Obserwacja, wywiad

 

2.Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły.

 

 

Spotkania z rodzicami , współorganizowanie imprez szkolnych, wyjazdów.
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, pozyskiwanie przyjaciół i sponsorów szkoły.

 

Wychowawczy klas, pedagog

 

Rozmowa, obserwacja

 

3. Informowanie o osiągnięciach i problemach uczniów (wyniki i postępy w nauce, zachowanie, osiągnięcia sportowe

Rozmowy indywidualne

Pedagog,  wychowawcy, nauczyciele

 

Obserwacja, analiza dokumentacji.

 

4. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z różnego rodzaju formami pomocy np.: stypendiami, pomocą rzeczową i materialną.

Rozmowy indywidualne, skierowanie do poradni PPP lub innych specjalistów, pomoc w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz dziecka

Pedagog

 

Obserwacja, analiza dokumentacji

 

5. Wskazywanie dalszych możliwości kształcenia, pomoc w rozpoznawaniu i wyborze dalszej oferty edukacyjnej.

Rozmowy indywidualne, zebrania z rodzicami, zajęcia dla młodzieży

Pedagog, wychowawcy klas.

 

Obserwacja, analiza dokumentów, rozmowy i wywiady z rodzicami i uczniami.